งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน-สถานภาพการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน-สถานภาพการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน-สถานภาพการดำเนินงาน
คณะกรรมการติดตามการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ 10 มิ.ย. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย

2 กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ด้านกฎหมาย 1 กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Building Energy Code 2 สถานภาพกฎหมาย

3 การจัดอบรมการใช้โปรแกรมการประเมินอาคาร
สถานที่ : กรุงเทพ และจังหวัดที่ พพ.ทำ mou (รวมทั้งหมด 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 582 คน) รุ่นที่ กำหนดการจัดอบรมฯ สถานที่ 1 มีนาคม 2553 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 2 มีนาคม 2553 3 มีนาคม 2553 4 มีนาคม 2553 5 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 2553 6 7-9 เมษายน 2553 7 21-23 เมษายน 2553 ม. บูรพา จ.ชลบุรี 8 28-30 เมษายน 2553 ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 9 19-21 พฤษภาคม 2553 ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา 10 2-4 มิถุนายน 2553 ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

4 การจัดอบรมการใช้โปรแกรมการประเมินอาคาร

5 การผลักดันการบังคับใช้กฎกระทรวงออกแบบฯ
22 มี.ค. 53 พพ. หารือกับสภาวิศวกร เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรในการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารที่ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 10 พ.ค. 53 พพ. หารือกับกรรมการควบคุมอาคาร(ผอ.ทรงศักดิ์ นุชประยูร ผอ. กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร) สรุปผลหารือได้ดังนี้ - ปัจจุบันยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคาร เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน หมดวาระลงและอยู่ระหว่างการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ - หากมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคารครั้งต่อไป กรรมการฯ ผู้แทนจากสำนักการโยธา กทม. จะสอบถามฝ่ายเลขาฯ ถึงการนำเรื่องกฎกระทรวงฯ ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ฯ เพื่อเป็นวาระการประชุมต่อไป 9 มิ.ย. 53 สภาวิศวกร ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

6 แผนบังคับใช้กฎหมาย (ระยะเวลา 3 ปี แรก)
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการดำเนินงานอาคารออกแบบก่อสร้างใหม่ การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ(คาดว่าจะทำสัญญาจ้างได้ประมาณเดือน ก.ค.53)

7 ผลักดัน และขับเคลื่อนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร 1 กำกับดูแล ประสาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสาธิต (ประกาศรับสมัคร) จัดประกวดแบบก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ 5 2 (องค์กรท้องถิ่น, ยผ., สถาบันภาคเอกชน ฯลฯ) ศูนย์ ประสานงาน 4 3 ตรวจสอบ และรับรองแบบ (ช่วยเหลือในระยะเริ่มต้น) ส่งเสริม สนับสนุน อาคารก่อสร้างใหม่ที่ออกแบบอนุรักษ์ พลังงานตามกฎหมาย เริ่มดำเนินการ เม.ย. 53- เม.ย.56

8 2 กำกับการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงาน/อาคารควบคุม ด้านกฎหมาย
การจัดการพลังงาน 2 2.1 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงาน/อาคารควบคุม (เอกชน) ” 2.2 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ” สถานภาพกฎหมาย

9 ผลการผลักดันโรงงานควบคุมเอกชนดำเนินการตามกฎหมาย
จำนวนโรงงานควบคุมทั้งหมด 3,287 แห่ง สัมมนา (Workshop) 27 ครั้ง โรงงานเข้าร่วม 1,842 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 2,684 แห่ง เข้าพบโรงงานแล้ว 1,276 แห่ง ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว แห่ง ผลประหยัด (อยู่ระหว่างตรวจสอบ) ktoe/yr

10 ผลการผลักดันอาคารควบคุมดำเนินการตามกฎหมาย
จำนวนอาคารควบคุมทั้งหมด 2,014 แห่ง (เอกชน 1,222 แห่ง , ภาครัฐ 792 แห่ง) สัมมนา (Workshop) 6 ครั้ง อาคารเข้าร่วม 1,003 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 1,684 แห่ง (เอกชน 1,148 แห่ง , ภาครัฐ 536 แห่ง) ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 41 แห่ง ผลประหยัด (อยู่ระหว่างตรวจสอบ) ktoe/yr

11 2.2 แผน-ผล การดำเนินงาน ปี 2553 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย
“ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ” 2.2 สัมมนาเปิดโครงการในกรุงเทพฯ อาคารควบคุมภาครัฐ 20 กระทรวง (15 ก.พ. 53) ดำเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและแผนการดำเนินงานเป็นรายกระทรวง จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ผชอ. สำหรับการอบรม 5 ครั้ง (800 คน) (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) ดำเนินการแต่งตั้ง ผชอ. ทัศนศึกษาดูงานอาคารที่ประสบผลสำเร็จแล้ว 2 ครั้ง (ครั้งที่ เม.ย. 53, ครั้งที่ พ.ค. 53)

12 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 1 : 26 เมษายน 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ครั้งที่ 1 : 26 เมษายน เวลา – น. ประธานเปิดงาน

13 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 2 : 14 พฤษภาคม 2553 เวลา – น.

14 โครงการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 29 มกราคม 2553 จำนวน 1,600 หลอด ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน หลอด ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พฤษภาคม 2553 จำนวน 2,500 หลอด ศาลากลางจังหวัดอยุธยา พฤษภาคม 2553 จำนวน 3,000 หลอด ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2553 จำนวน หลอด

15 โครงการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พิธีมอบหลอดผอมเบอร์ 5 นายเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธี การติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5

16 โครงการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5
ศาลากลางจังหวัดอยุธยา การติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5

17 อาคารควบคุมที่ขอสนับสนุนเรื่องหลอดผอมเบอร์ 5
ศาลากลางจังหวัด แห่ง ที่ทำการกระทรวง 4 แห่ง อาคารหน่วยงาน 15 แห่ง

18 อาคารควบคุมที่ขอสนับสนุนเรื่องหลอดผอมเบอร์ 5
ศาลากลางจังหวัด แห่ง (ณ 1 มิ.ย. 53) ตัวอย่าง ลำดับที่ ชื่ออาคารภาครัฐ จำนวนหลอดไฟ 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 4350 2 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 620 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 2296 4 ศาลางกลางจังหวัดลำปาง 3908 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา 2876 6 ศาลากลางจังหวัดตรัง 1447 7 ศาลากลางจังหวัดตาก 1055 8 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 1506

19 อาคารควบคุมที่ขอสนับสนุนเรื่องหลอดผอมเบอร์ 5
ที่ทำการกระทรวง 4 แห่ง (ณ 1 มิ.ย. 53) ลำดับที่ ชื่ออาคารภาครัฐ จำนวนหลอดไฟ 1 กรมจเรทหารเรือ พระราชวังเดิม 5,707 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6,567 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,730 4 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 23,545 พิธีมอบหลอด 14 ก.ค. 53

20 อาคารควบคุมที่ขอสนับสนุนเรื่องหลอดผอมเบอร์ 5
อาคารหน่วยงาน 15 แห่ง ( ณ 1 มิ.ย.53) ตัวอย่าง ลำดับที่ ชื่ออาคารภาครัฐ จำนวนหลอดไฟ 1 ฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาคที่ 2 2135 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (สถานีดาวเทียมศรีราชา) ไม่ได้ระบุ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 14857 4 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 1462 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 2238 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8 มหาวิทยาลัยบูรพา

21 แผนงานและกิจกรรมการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 แทนหลอดผอม T8 ปี 2553 ในส่วนของศาลากลาง และศาสนสถาน

22 สถาบันการเงินปล่อยกู้
ด้านบริหาร 3 สินเชื่อพลังงาน สถาบันการเงินปล่อยกู้ 2

23 ผลการดำเนินงาน (สินเชื่อพลังงาน)
ลงนาม MOU วันที่ 10 เมษายน 2551 สถานภาพ** update 31 พฤษภาคม 2553** วงเงิน MOU (ล้านบาท) ไตรมาส 1-4/52 ไตรมาส 2/53 ธนาคาร เงินที่ธนาคารปล่อยกู้ เงินที่ธนาคารปล่อยกู้สะสม (ล้านบาท) (ล้านบาท) กรุงเทพ 3,000 16,500.48 16,500.48 กรุงไทย 17,000 10,527.27 34,851.29 กรุงศรีอยุธยา 3,000 5,268.44 7,461.74 กสิกรไทย 5,000 26,769.20 29,649.68 ทหารไทย 4,000 8,328.53 14,640.20 ซีไอเอ็มบี ไทย 2,000 377.18 462.18 ไทยพาณิชย์ 2,000 926.00 939.50 ธนชาต 2,000 1,837.81 4,623.81 นครหลวงไทย 2,000 1,900.00 1,900.00 SME 3,000 492.53 2,353.37 Exim 10,000 3,285.00 4,935.00 สินเอเซีย 5,000 485.00 1,705.00 MFC Asset Management 2,000 650.00 645.16 รวม 60,000 77,347.44 120,667.41 ผลประหยัด 42, ล้านบาท/ปี หรือ 1, ktoe/ปี หมายเหตุ : สถาบันการเงินยืนยันวงเงินปล่อยกู้ 10 เมษายน พฤษภาคม 2553 จำนวน 9 แห่ง

24 ที่มา : Revised 1996 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

25 แนวทางการดำเนินงานต่อไป จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ส่งเสริมและติดตามโครงการ เงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสินเชื่อพลังงาน (งบฯ ปี 2553) เชิญชวนสถาบันการเงินต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ พน./พพ. Dinner ร่วมกับนาย Bank MOU กับสถาบันการเงินเพิ่มเติม (100,000 ล้านบาท) จัดอบรม/ศึกษาดูงานให้พนักงานปล่อยสินเชื่อ จัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาแก่ธนาคาร จัดทำ Template / check List ติดตามโครงการ+ประเมินผลประหยัด มอบประกาศเกียรติคุณสถาบันการเงิน


ดาวน์โหลด ppt แผน-สถานภาพการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google