งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ 10 มิ. ย. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ 10 มิ. ย. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ 10 มิ. ย. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย

2 2 กฎกระทรวงการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Building Energy Code ด้านกฎหมาย 1 สถานภาพกฎหมาย

3 การจัดอบรมการใช้โปรแกรมการประเมินอาคาร สถานที่ : กรุงเทพ และจังหวัดที่ พพ.ทำ mou (รวมทั้งหมด 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 582 คน) รุ่นที่ กำหนดการจัด อบรมฯ สถานที่ 1 3-5 มีนาคม 2553 ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี จ. กรุงเทพฯ 2 10-12 มีนาคม 2553 3 17-19 มีนาคม 2553 4 24-26 มีนาคม 2553 5 31 มี. ค. – 2 เม. ย. 2553 6 7-9 เมษายน 2553 7 21-23 เมษายน 2553 ม. บูรพา จ. ชลบุรี 8 28-30 เมษายน 2553 ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ. นครราชสีมา 9 19-21 พฤษภาคม 2553 ม. สงขลานครินทร์ จ. สงขลา 10 2-4 มิถุนายน 2553 ม. เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

4 การจัดอบรมการใช้โปรแกรมการประเมินอาคาร

5 22 มี.ค. 53 พพ. หารือกับสภาวิศวกร เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรในการ ตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารที่ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 10 พ.ค. 53 พพ. หารือกับกรรมการควบคุมอาคาร(ผอ.ทรงศักดิ์ นุชประยูร ผอ. กอง ควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร) สรุปผลหารือได้ดังนี้ - ปัจจุบันยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคาร เนื่องจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน หมดวาระลงและอยู่ระหว่างการ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ - หากมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคารครั้งต่อไป กรรมการฯ ผู้แทนจากสำนักการโยธา กทม. จะสอบถามฝ่ายเลขาฯ ถึงการนำเรื่อง กฎกระทรวงฯ ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ฯ เพื่อเป็นวาระการประชุม ต่อไป 9 มิ.ย. 53 สภาวิศวกร ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาขอบเขตหน้าที่ของวิศวกรที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุรักษ์พลังงาน การผลักดันการบังคับใช้กฎกระทรวงออกแบบฯ

6 แผนบังคับใช้กฎหมาย (ระยะเวลา 3 ปี แรก) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการดำเนินงาน อาคารออกแบบก่อสร้างใหม่ การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ(คาดว่าจะทำสัญญาจ้างได้ประมาณเดือน ก.ค.53)

7 ศูนย์ ประสานงาน 1 4 2 3 5 กำกับดูแล ประสาน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (องค์กรท้องถิ่น, ยผ., สถาบัน ภาคเอกชน ฯลฯ) ส่งเสริม สนับสนุน อาคาร ก่อสร้างใหม่ที่ออกแบบอนุรักษ์ พลังงานตามกฎหมาย ตรวจสอบ และรับรองแบบ (ช่วยเหลือในระยะเริ่มต้น) หน่วยงานสาธิต (ประกาศรับสมัคร) จัดประกวดแบบ ก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การออกแบบอาคาร เริ่มดำเนินการ เม.ย. 53- เม.ย.56 ผลักดัน และขับเคลื่อนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย

8 2 กำกับการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงาน / อาคารควบคุม กำกับการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงาน / อาคารควบคุม การจัดการพลังงาน ด้านกฎหมาย 2 2.2 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” 2.2 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” 2.1 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงาน/อาคารควบคุม (เอกชน) ” 2.1 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงาน/อาคารควบคุม (เอกชน) ” สถานภาพกฎหมาย

9 จำนวนโรงงานควบคุมทั้งหมด 3,287 แห่ง สัมมนา (Workshop) 27 ครั้ง โรงงานเข้าร่วม 1,842 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 2,684 แห่ง เข้าพบโรงงานแล้ว 1,276 แห่ง ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 199 แห่ง ผลประหยัด (อยู่ระหว่างตรวจสอบ) ktoe/yr ผลการผลักดัน โรงงานควบคุม เอกชนดำเนินการตามกฎหมาย

10 จำนวนอาคารควบคุมทั้งหมด 2,014 แห่ง (เอกชน 1,222 แห่ง, ภาครัฐ 792 แห่ง) สัมมนา (Workshop) 6 ครั้ง อาคารเข้าร่วม 1,003 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 1,684 แห่ง (เอกชน 1,148 แห่ง, ภาครัฐ 536 แห่ง) ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 41 แห่ง ผลประหยัด (อยู่ระหว่างตรวจสอบ) ktoe/yr ผลการผลักดัน อาคารควบคุม ดำเนินการตามกฎหมาย

11 แผน-ผล การดำเนินงาน ปี 2553 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” แผน-ผล การดำเนินงาน ปี 2553 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ ส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ ” 2.2 สัมมนาเปิดโครงการในกรุงเทพฯ อาคารควบคุมภาครัฐ 20 กระทรวง (15 ก.พ. 53) ดำเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและแผนการดำเนินงานเป็นรายกระทรวง จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ผชอ. สำหรับการอบรม 5 ครั้ง (800 คน) (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) ดำเนินการแต่งตั้ง ผชอ. ทัศนศึกษาดูงานอาคารที่ประสบผลสำเร็จแล้ว 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 - 26 เม.ย. 53, ครั้งที่ 2 - 14 พ.ค. 53)

12 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 1 : 26 เมษายน 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น. ประธานเปิดงาน

13 การศึกษาดูงานอาคาร ครั้งที่ 2 : 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 13.00 น.

14 โครงการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 7 พฤษภาคม 2553 ศาลากลางจังหวัดอยุธยา 21 พฤษภาคม 2553 จำนวน 2,500 หลอด จำนวน 3,000 หลอด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 29 มกราคม 2553 จำนวน 1,600 หลอด ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 14 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 500 หลอด ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 3 มิถุนายน 2553 จำนวน 900 หลอด

15 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธี พิธีมอบหลอดผอมเบอร์ 5 การติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 โครงการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5

16 ศาลากลางจังหวัดอยุธยา การติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5

17 อาคารควบคุมที่ขอสนับสนุนเรื่องหลอดผอมเบอร์ 5 ศาลากลางจังหวัด 21 แห่ง ที่ทำการกระทรวง 4 แห่ง อาคารหน่วยงาน 15 แห่ง

18 อาคารควบคุมที่ขอสนับสนุนเรื่องหลอดผอมเบอร์ 5 ศาลากลางจังหวัด 21 แห่ง (ณ 1 มิ.ย. 53) ลำดับ ที่ ชื่ออาคารภาครัฐ จำนวน หลอดไฟ 1ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม4350 2ศาลากลางจังหวัดลพบุรี620 3ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์2296 4ศาลางกลางจังหวัดลำปาง3908 5ศาลากลางจังหวัดพะเยา2876 6ศาลากลางจังหวัดตรัง1447 7ศาลากลางจังหวัดตาก1055 8ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง1506 ตัวอย่าง

19 อาคารควบคุมที่ขอสนับสนุนเรื่องหลอดผอมเบอร์ 5 ที่ทำการกระทรวง 4 แห่ง (ณ 1 มิ.ย. 53) ลำดับ ที่ ชื่ออาคารภาครัฐจำนวนหลอดไฟ 1กรมจเรทหารเรือ พระราชวังเดิม5,707 2สำนักงานตำรวจแห่งชาติ6,567 3กระทรวงเกษตรและสหกรณ์2,730 4สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม23,545 พิธีมอบหลอด 14 ก.ค. 53

20 อาคารควบคุมที่ขอสนับสนุนเรื่องหลอดผอมเบอร์ 5 อาคารหน่วยงาน 15 แห่ง ( ณ 1 มิ.ย.53) ลำดับที่ชื่ออาคารภาครัฐ จำนวน หลอดไฟ 1ฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาคที่ 22135 2บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (สถานีดาวเทียมศรีราชา)ไม่ได้ระบุ 3มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม14857 4สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช1462 5ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา2238 6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไม่ได้ระบุ 7มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ได้ระบุ 8มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่ได้ระบุ ตัวอย่าง

21 แผนงานและกิจกรรมการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 แทนหลอดผอม T8 ปี 2553 ในส่วนของศาลากลาง และศาสนสถาน

22 2 สินเชื่อพลังงาน สถาบันการเงินปล่อยกู้ ด้านบริหาร 3

23 ผลการดำเนินงาน (สินเชื่อพลังงาน) หมายเหตุ : สถาบันการเงินยืนยันวงเงินปล่อยกู้ 10 เมษายน 2551 -31 พฤษภาคม 2553 จำนวน 9 แห่ง 120,667.4177,347.4460,000รวม 645.16 650.002,000MFC Asset Management 1,705.00485.005,000สินเอเซีย 4,935.003,285.0010,000Exim 2,353.37 492.533,000SME 1,900.00 2,000นครหลวงไทย 4,623.811,837.812,000ธนชาต 939.50926.002,000ไทยพาณิชย์ 462.18377.182,000ซีไอเอ็มบี ไทย 14,640.208,328.534,000ทหารไทย 29,649.68 26,769.205,000กสิกรไทย 7,461.74 5,268.443,000กรุงศรีอยุธยา 34,851.29 10,527.2717,000กรุงไทย 16,500.48 3,000กรุงเทพ (ล้านบาท) เงินที่ธนาคารปล่อยกู้สะสม เงินที่ธนาคารปล่อยกู้ธนาคาร ไตรมาส 2/53 ไตรมาส 1-4/52 วงเงิน MOU (ล้านบาท) สถานภาพ** update 31 พฤษภาคม 2553** ลงนาม MOU วันที่ 10 เมษายน 2551 ผลประหยัด 42,222.47 ล้านบาท/ปี หรือ 1,608.89 ktoe/ปี

24 ที่มา : Revised 1996 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

25 แนวทางการดำเนินงานต่อไป จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ส่งเสริมและติดตามโครงการ เงินหมุนเวียนเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน และสินเชื่อพลังงาน (งบฯ ปี 2553) เชิญชวนสถาบันการเงินต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ พน./พพ. Dinner ร่วมกับนาย Bank MOU กับสถาบันการเงินเพิ่มเติม (100,000 ล้านบาท) จัดอบรม/ศึกษาดูงานให้พนักงานปล่อยสินเชื่อ จัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาแก่ธนาคาร จัดทำ Template / check List ติดตามโครงการ+ประเมินผลประหยัด มอบประกาศเกียรติคุณสถาบันการเงิน


ดาวน์โหลด ppt แผน - สถานภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตามการดำเนินการ มาตรการประหยัดพลังงาน ในส่วนที่ พพ. รับผิดชอบ 10 มิ. ย. 53 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google