งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การเรียงลำดับ ภายนอก External sorting. ความนำ  การเรียงลำดับข้อมูลเป็นเรื่องปกติใน งานคอมพิวเตอร์ที่ทำกันอยู่เป็นประจำ เช่นการเรียงแฟ้มรายการเพื่อนำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การเรียงลำดับ ภายนอก External sorting. ความนำ  การเรียงลำดับข้อมูลเป็นเรื่องปกติใน งานคอมพิวเตอร์ที่ทำกันอยู่เป็นประจำ เช่นการเรียงแฟ้มรายการเพื่อนำไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การเรียงลำดับ ภายนอก External sorting

2 ความนำ  การเรียงลำดับข้อมูลเป็นเรื่องปกติใน งานคอมพิวเตอร์ที่ทำกันอยู่เป็นประจำ เช่นการเรียงแฟ้มรายการเพื่อนำไป ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก การจัดพิมพ์ รายงาน ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการ เรียงลำดับแฟ้มข้อมูลจึงมีความจำเป็น ต่อระบบงานคอมพิวเตอร์

3 การที่ศึกษาในบทที่ 6 การ เรียงลำดับภายในข้อมูลจะต้องทำ พร้อมกันในหน่วยความจำ ดังนั้นจึง ไม่เหมาะกับแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่ ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการเรียงข้อมูล จำนวนมากๆ Sort sublist 1 Sort sublist 2 (Record 1001-2000) MERGE Merge list (sort list record1-2000) (Record 1-1000)

4 เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลภายนอกเกือบ ทุกวิธีใช้หลักการดังนี้  แบ่งระเบียนที่ต้องเรียงลำดับออกเป็นกลุ่ม และจัดการเรียงลำดับภายในกับระเบียน กลุ่มย่อยเหล่านั้นโดยเก็บระเบียนส่วนย่อย นั้นอยู่ในลักษณะแฟ้มลำดับ จากนั้นจึงนำ แฟ้มย่อยเหล่านั้นมาผสานกันเป็นแฟ้ม เดียว  หมายเหตุ แฟ้มย่อยที่เรียงลำดับแล้ว โดย ผ่านวิธีการเรียงลำดับแบบภายในเรียกว่า run

5 การเรียงลำดับภายนอกมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. Internal Sort phase เรียงลำดับ ภายใน 2. Merge phase ช่วงการรวมการรัน 3. Output phase คัดลอกแฟ้มไปไว้ใน สื่อบันทึกข้อมูล การประเมินการเรียงลำดับภายในวัดจาก จำนวนครั้งของการเปรียบเทียบ แต่การ เรียงลำดับภายนอกวัดจากจำนวนครั้งใน การถ่ายโอนข้อมูล การประเมินการเรียงลำดับภายในวัดจาก จำนวนครั้งของการเปรียบเทียบ แต่การ เรียงลำดับภายนอกวัดจากจำนวนครั้งใน การถ่ายโอนข้อมูล

6 การผสานและการเรียงลำดับ ภายนอก มีหลายวิธีดังนี้ 1. Natural merge 2. Balanced merge 3. Polyphase merge 4. Cascade merge

7 1. Natural merge  ผสานครั้งละ 2 input file เรียกว่า Two- way merge ถ้าผสานครั้งละ M input file เรียกว่า M-way merge Internal sort phase 6 record subfile @1000 record 6000 record

8 Marge phase (Two-way merge) ใช้เทปแม่เหล็ก 3 ม้วน เป็น Input file 2 ม้วน และ Output file 1 ม้วน ใช้เทปแม่เหล็ก 3 ม้วน เป็น Input file 2 ม้วน และ Output file 1 ม้วน รูปหน้า 132 รูปหน้า 132

9 Balanced merge  ดีกว่า natural merge ซึ่งต้องใช้แฟ้ม M+1 file ในขณะที่ balanced merge ใช้ 2M file ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปมา รูปหน้า 136

10 Polyphase merge เนื่องจากแบบ M-way balanced merge ในช่วงเวลาทำงานจะมีเทป 1 ม้วนที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อใช้เนื้อที่เทปอย่าง เต็มที่จึงปรับมาใช้แบบ unbalanced merge หรือเรียกว่า Polyphase merge เนื่องจากแบบ M-way balanced merge ในช่วงเวลาทำงานจะมีเทป 1 ม้วนที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อใช้เนื้อที่เทปอย่าง เต็มที่จึงปรับมาใช้แบบ unbalanced merge หรือเรียกว่า Polyphase merge

11 ในช่วงการเรียงลำดับภายในของ M-way polyphase จะต้องกระจาย sorted run ไว้ ใน M-1 input files นั่นคือ มีเทป 4 ม้วน ให้เป็น input tape 3 และ Output tape 1 ม้วน และช่วงการเรียงลำดับภายในจะได้ 17 sorted

12 Cascade Merge เป็นการพยายามลดจำนวนครั้งในการคัดลอก ระเบียน

13 การผสานโดยใช้ Disk  มีข้อจำกัดคือต้องใช้ tape อย่างน้อย 3 drives ถ้ามีมากกว่านี้จะทำให้ผสานเร็วขึ้น

14 แบบฝึกหัด 1. เขียนอธิบายหัวใจหลักการผสานของ 1.1 Natural merge 1.2 Balanced merge 1.3 Polyphase merge 1.4 Cascade merge


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การเรียงลำดับ ภายนอก External sorting. ความนำ  การเรียงลำดับข้อมูลเป็นเรื่องปกติใน งานคอมพิวเตอร์ที่ทำกันอยู่เป็นประจำ เช่นการเรียงแฟ้มรายการเพื่อนำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google