งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SORTING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SORTING."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SORTING

2 SORTING ฟิลด์หลัก : รหัสสินค้า ฟิลด์รอง 1 : รหัสลูกค้า
ฟิลด์รอง 2 : จำนวนสินค้า

3 ฟิลด์หลัก : รหัสลูกค้า
ฟิลด์รอง 1 : รหัสสินค้า ฟิลด์รอง 2 : จำนวนสินค้า

4

5 SORT ในการเรียงลำดับข้อมูลจำเป็นจะต้องมีแฟ้มชั่วคราวที่นำมาช่วยในการการเรียงลำดับ โดยแฟ้มนี้จะทำหน้าที่คล้ายกับเป็นกระดาษทด เพื่อช่วยในการเก็บเรคอร์ดข้อมูลในขณะที่กำลังเรียงลำดับ เมื่อการเรียงลำดับเสร็จเรียบร้อย แฟ้มนี้ก็จะถูกปิดไป และถูกลบออกจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล

6

7 SORT cod price cod price

8 SORT code1 code2 price code1 code2 price

9

10 SORT SORT code1 code2 price

11 SORT SORT code1 code2 price

12 SORT การทำงานในคำสั่ง SORT จะเริ่มต้นที่ INPUT PROCEDURE
เมื่อการเรียงลำดับเสร็จเรียบร้อย จะไปทำงานที่ OUTPUT PROCEDURE ทันที เมื่อจบการทำงานที่ OUTPUT PROCEDURE แล้ว ก็ถือว่าจบการทำงานของคำสั่ง SORT จากนั้นจึงจะไปทำงานที่คำสั่งถัดจาก SORT

13 INPUT PROCEDURE ทำหน้าที่เตรียมเรคอร์ดของข้อมูลที่ยังไม่เรียงลำดับ
Unsorted Record Sorted Record IN-FILE INPUT PROCEDURE Sort process OUT-FILE SORT-FILE

14 บันทึกข้อมูลลงในแฟ้มชั่วคราว
INPUT PROCEDURE ทำหน้าที่เตรียมข้อมูล ก่อนที่จะนำไปเรียงลำดับ ใน INPUT PROCEDURE ต้องประกอบด้วย RELEASE อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง

15 OUTPUT PROCEDURE OUTPUT PROCDURE ทำหน้าที่จัดการเรคคอร์ดของข้อมูลที่ผ่านการเรียงลำดับแล้ว ใน OUTPUT PROCEDURE ต้องประกอบด้วยคำสั่ง RETURN อย่างน้อย 1 คำสั่ง Unsorted Record Sorted Record IN-FILE Sort process OUTPUT PROCEDURE OUT-FILE SORT-FILE

16 อ่านข้อมูลจากแฟ้มชั่วคราว

17 ตัวอย่าง การเรียงลำดับข้อมูล โดยการอ่านข้อมูลจากแฟ้ม IN-FILE แล้วนำมาเรียงลำดับ โดยใช้ SORT-FILE เป็นแฟ้มชั่วคราวที่ช่วยในการเรียงลำดับ จากนั้นจึงทำการเรียงลำดับข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วลงในแฟ้ม OUT-FILE

18 FILE-CONTROL. SELECT IN-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\STOCK.DAT". SELECT SORT-FILE ASSIGN TO DISK. SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\OUT.DAT". FD IN-FILE. 01 IN-REC. 05 ICODE PIC 99. 05 INAME PIC X(10). 05 IQUANT PIC 9(4). 05 IPRICE PIC 9(4)V99. PIC XX. SD SORT-FILE. 01 SORT-REC. 05 SCODE PIC 99. 05 SNAME PIC X(10). 05 SQUANT PIC 9(4). 05 SPRICE PIC 9(4)V99. PIC XX. FD OUT-FILE. 01 OUT-REC PIC X(24).

19 SORT SORT-FILE ON ASCENDING KEY SCODE USING IN-FILE GIVING OUT-FILE.
FILE-CONTROL. SELECT IN-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\STOCK.DAT". SELECT SORT-FILE ASSIGN TO DISK. SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\OUT.DAT". PROCEDURE DIVISION. SORT SORT-FILE ON ASCENDING KEY SCODE USING IN-FILE GIVING OUT-FILE. STOP RUN. IN-FILE Sort process OUT-FILE Unsorted Record Sorted Record SORT-FILE

20 ตัวอย่าง การเรียงลำดับข้อมูล โดยการอ่านข้อมูลจากแฟ้ม IN-FILE แล้วนำมาตรวจสอบข้อมูลก่อน ถ้าเป็นข้อมูลที่ต้องการ คือ ข้อมูลที่มีรหัสสินค้าอยู่ระหว่าง 01 ถึง 50 จึงจะนำไปบันทึกลงในแฟ้มSORT-FILE ซึ่งเป็นแฟ้มชั่วคราวที่ใช้ในการเรียงลำดับ จากนั้นจึงทำการเรียงลำดับข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วลงในแฟ้ม OUT-FILE

21 WORKING-STORAGE SECTION. 01 EOF-SW PIC X. 88 EOF VALUE "Y".
FILE-CONTROL. SELECT IN-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\STOCK.DAT". SELECT SORT-FILE ASSIGN TO DISK. SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\OUT.DAT". SD SORT-FILE. 01 SORT-REC. 05 SCODE PIC 99. PIC X(22). FD IN-FILE. 01 IN-REC. 05 ICODE PIC 99. 05 INAME PIC X(10). 05 IQUANT PIC 9(4). 05 IPRICE PIC 9(4)V99. PIC XX. FD OUT-FILE. 01 OUT-REC PIC X(24). WORKING-STORAGE SECTION. 01 EOF-SW PIC X. 88 EOF VALUE "Y".

22 SORT SORT-FILE ON ASCENDING KEY SCODE INPUT PROCEDURE PRE-SORT
MAIN-PARA. SORT SORT-FILE ON ASCENDING KEY SCODE INPUT PROCEDURE PRE-SORT GIVING OUT-FILE. STOP RUN. Unsorted Record Sorted Record IN-FILE Select data Sort process OUT-FILE SORT-FILE

23 PRE-SORT. OPEN INPUT IN-FILE PERFORM READ-IN-FILE PERFORM CHECK-RECORD UNTIL EOF CLOSE IN-FILE. READ-IN-FILE. READ IN-FILE AT END MOVE "Y" TO EOF-SW END-READ. CHECK-RECORD. IF ICODE <= 50 AND > 0 RELEASE SORT-REC FROM IN-REC END-IF PERFORM READ-IN-FILE.

24 คำสั่ง MERGE คำสั่งนี้ใช้สำหรับนำแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วตั้งแต่ 2 แฟ้มขึ้นไป มารวมกันแล้วได้แฟ้มใหม่ แฟ้มใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะประกอบด้วยข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วเช่นกัน คำสั่ง MERGE มีวิธีการใช้งานเหมือนกับคำสั่ง SORT 1 5 9 1 2 3 5 7 9 2 3 7

25

26 SELECT IN-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\STOCK.DAT".
SELECT SORT-FILE ASSIGN TO DISK. SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\OUT.DAT".

27 FD IN-FILE. 01 IN-REC. 05 ICODE PIC 99. 05 INAME PIC X(10).
05 IQUANT PIC 9(4). 05 IPRICE PIC 9(4)V99. PIC XX. FD IN-FILE2. 01 IN-REC2. 05 ICODE PIC 99. 05 INAME2 PIC X(10). 05 IQUANT2 PIC 9(4). 05 IPRICE2 PIC 9(4)V99. SD MERGE-FILE. 01 MERGE-REC. 05 MCODE PIC 99. 05 MNAME PIC X(10). 05 MQUANT PIC 9(4). 05 MPRICE PIC 9(4)V99. PIC XX. FD OUT-FILE. 01 OUT-REC PIC X(24). PROCEDURE DIVISION. MAIN-PARA. MERGE MERGE-FILE ON ASCENDING KEY MCODE USING IN-FILE IN-FILE2 GIVING OUT-FILE. STOP RUN.

28


ดาวน์โหลด ppt SORTING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google