งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SORTING. ฟิลด์หลัก : รหัสสินค้า ฟิลด์รอง 1 : รหัส ลูกค้า ฟิลด์รอง 2 : จำนวนสินค้า SORTING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SORTING. ฟิลด์หลัก : รหัสสินค้า ฟิลด์รอง 1 : รหัส ลูกค้า ฟิลด์รอง 2 : จำนวนสินค้า SORTING."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SORTING

2 ฟิลด์หลัก : รหัสสินค้า ฟิลด์รอง 1 : รหัส ลูกค้า ฟิลด์รอง 2 : จำนวนสินค้า SORTING

3 ฟิลด์หลัก : รหัส ลูกค้า ฟิลด์รอง 1 : รหัสสินค้า ฟิลด์รอง 2 : จำนวนสินค้า

4

5 SORT ในการเรียงลำดับข้อมูลจำเป็นจะต้องมี แฟ้มชั่วคราวที่นำมาช่วยในการการ เรียงลำดับ โดยแฟ้มนี้จะทำหน้าที่ คล้ายกับเป็นกระดาษทด เพื่อช่วยใน การเก็บเรคอร์ดข้อมูลในขณะที่กำลัง เรียงลำดับ เมื่อการเรียงลำดับเสร็จ เรียบร้อย แฟ้มนี้ก็จะถูกปิดไป และถูก ลบออกจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล

6

7 SORT cod price

8 SORT code1 code2 price

9

10 SORT code1 code2 price SORT

11 code1 code2 price SORT

12 การทำงานในคำสั่ง SORT จะเริ่มต้นที่ INPUT PROCEDURE เมื่อจบการทำงานที่ INPUT PROCEDURE จะมี การเรียงลำดับเรคอร์ดข้อมูลที่ได้รับมาให้โดย อัตโนมัติ เมื่อการเรียงลำดับเสร็จเรียบร้อย จะไปทำงานที่ OUTPUT PROCEDURE ทันที เมื่อจบการทำงานที่ OUTPUT PROCEDURE แล้ว ก็ถือว่าจบการทำงานของคำสั่ง SORT จากนั้นจึง จะไปทำงานที่คำสั่งถัดจาก SORT

13 INPUT PROCEDURE ทำหน้าที่เตรียมเรคอร์ดของข้อมูลที่ยังไม่ เรียงลำดับ IN-FILE OUT-FILE SORT-FILE Sort process Unsorted Record Sorted Record INPUT PROCEDURE

14 บันทึกข้อมูลลงในแฟ้มชั่วคราว INPUT PROCEDURE ทำหน้าที่เตรียมข้อมูล ก่อนที่จะ นำไปเรียงลำดับ ใน INPUT PROCEDURE ต้องประกอบด้วย RELEASE อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง

15 OUTPUT PROCEDURE OUTPUT PROCDURE ทำหน้าที่จัดการเรคค อร์ดของข้อมูลที่ผ่านการเรียงลำดับแล้ว ใน OUTPUT PROCEDURE ต้องประกอบด้วยคำสั่ง RETURN อย่างน้อย 1 คำสั่ง IN-FILE OUT-FILE SORT-FILE Sort process Unsorted Record Sorted Record OUTPUT PROCEDURE

16 อ่านข้อมูลจากแฟ้มชั่วคราว

17 การเรียงลำดับข้อมูล โดยการอ่านข้อมูลจาก แฟ้ม IN-FILE แล้วนำมาเรียงลำดับ โดยใช้ SORT-FILE เป็นแฟ้มชั่วคราวที่ช่วยในการ เรียงลำดับ จากนั้นจึงทำการเรียงลำดับข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วลงในแฟ้ม OUT-FILE ตัวอย่าง

18 FILE-CONTROL. SELECT IN-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\STOCK.DAT". SELECT SORT-FILE ASSIGN TO DISK. SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\OUT.DAT". FD IN-FILE. 01 IN-REC. 05 ICODE PIC 99. 05 INAME PIC X(10). 05 IQUANT PIC 9(4). 05 IPRICE PIC 9(4)V99. 05 PIC XX. SD SORT-FILE. 01 SORT-REC. 05 SCODE PIC 99. 05 SNAME PIC X(10). 05 SQUANT PIC 9(4). 05 SPRICE PIC 9(4)V99. 05 PIC XX. FD OUT-FILE. 01 OUT-REC PIC X(24).

19 PROCEDURE DIVISION. SORT SORT-FILE ON ASCENDING KEY SCODE USING IN-FILE GIVING OUT-FILE. STOP RUN. FILE-CONTROL. SELECT IN-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\STOCK.DAT". SELECT SORT-FILE ASSIGN TO DISK. SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\OUT.DAT". IN-FILE OUT-FILE SORT-FILE Sort process Unsorted Record Sorted Record

20 การเรียงลำดับข้อมูล โดยการอ่านข้อมูลจาก แฟ้ม IN-FILE แล้วนำมาตรวจสอบข้อมูลก่อน ถ้า เป็นข้อมูลที่ต้องการ คือ ข้อมูลที่มีรหัสสินค้าอยู่ ระหว่าง 01 ถึง 50 จึงจะนำไปบันทึกลงในแฟ้ม SORT-FILE ซึ่งเป็นแฟ้มชั่วคราวที่ใช้ในการ เรียงลำดับ จากนั้นจึงทำการเรียงลำดับข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วลงในแฟ้ม OUT- FILE ตัวอย่าง

21 FILE-CONTROL. SELECT IN-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\STOCK.DAT". SELECT SORT-FILE ASSIGN TO DISK. SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\OUT.DAT". FD IN-FILE. 01 IN-REC. 05 ICODE PIC 99. 05 INAME PIC X(10). 05 IQUANT PIC 9(4). 05 IPRICE PIC 9(4)V99. 05 PIC XX. SD SORT-FILE. 01 SORT-REC. 05 SCODE PIC 99. 05 PIC X(22). WORKING-STORAGE SECTION. 01 EOF-SW PIC X. 88 EOF VALUE "Y". FD OUT-FILE. 01 OUT-REC PIC X(24).

22 MAIN-PARA. SORT SORT-FILE ON ASCENDING KEY SCODE INPUT PROCEDURE PRE- SORT GIVING OUT-FILE. STOP RUN. IN-FILE OUT-FILE SORT-FILE Sort process Unsorted Record Sorted Record Select data

23 PRE-SORT. OPEN INPUT IN-FILE PERFORM READ-IN-FILE PERFORM CHECK-RECORD UNTIL EOF CLOSE IN-FILE. READ-IN-FILE. READ IN-FILE AT END MOVE "Y" TO EOF-SW END-READ. CHECK-RECORD. IF ICODE 0 RELEASE SORT-REC FROM IN-REC END-IF PERFORM READ-IN- FILE.

24 คำสั่ง MERGE คำสั่งนี้ใช้สำหรับนำแฟ้มที่ประกอบด้วย ข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วตั้งแต่ 2 แฟ้มขึ้นไป มา รวมกันแล้วได้แฟ้มใหม่ แฟ้มใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะ ประกอบด้วยข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วเช่นกัน คำสั่ง MERGE มีวิธีการใช้งานเหมือนกับคำสั่ง SORT 159159 237237 123579123579

25

26 SELECT IN-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\STOCK.DAT". SELECT IN-FILE2 ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\STOCK2.DAT". SELECT SORT-FILE ASSIGN TO DISK. SELECT OUT-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\OUT.DAT".

27 FD IN-FILE. 01 IN-REC. 05 ICODE PIC 99. 05 INAME PIC X(10). 05 IQUANT PIC 9(4). 05 IPRICE PIC 9(4)V99. 05 PIC XX. FD IN-FILE2. 01 IN-REC2. 05 ICODE2 PIC 99. 05 INAME2 PIC X(10). 05 IQUANT2 PIC 9(4). 05 IPRICE2 PIC 9(4)V99. 05 PIC XX. SD MERGE-FILE. 01 MERGE-REC. 05 MCODE PIC 99. 05 MNAME PIC X(10). 05 MQUANT PIC 9(4). 05 MPRICE PIC 9(4)V99. 05 PIC XX. FD OUT-FILE. 01 OUT-REC PIC X(24). PROCEDURE DIVISION. MAIN-PARA. MERGE MERGE- FILE ON ASCENDING KEY MCODE USING IN-FILE IN-FILE2 GIVING OUT-FILE. STOP RUN.

28


ดาวน์โหลด ppt SORTING. ฟิลด์หลัก : รหัสสินค้า ฟิลด์รอง 1 : รหัส ลูกค้า ฟิลด์รอง 2 : จำนวนสินค้า SORTING.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google