งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INDEXED FILES แฟ้มดรรชนี. การจัดการแฟ้ม สำหรับแฟ้มใด การกระทำต่อแฟ้มมี 4 อย่าง การสร้างแฟ้ม การเรียกข้อมูลจากแฟ้มออกมาใช้ การปรับปรุงและดูแลข้อมูลในแฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INDEXED FILES แฟ้มดรรชนี. การจัดการแฟ้ม สำหรับแฟ้มใด การกระทำต่อแฟ้มมี 4 อย่าง การสร้างแฟ้ม การเรียกข้อมูลจากแฟ้มออกมาใช้ การปรับปรุงและดูแลข้อมูลในแฟ้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INDEXED FILES แฟ้มดรรชนี

2 การจัดการแฟ้ม สำหรับแฟ้มใด การกระทำต่อแฟ้มมี 4 อย่าง การสร้างแฟ้ม การเรียกข้อมูลจากแฟ้มออกมาใช้ การปรับปรุงและดูแลข้อมูลในแฟ้ม – การลบเรคอร์ด – การเพิ่มหรือแทรกเรคอร์ด – การเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลในเรคอร์ด การคัดลอกข้อมูลจากแฟ้มเพื่อสำรองข้อมูลและ จัดข้อมูลใหม่

3 การเข้าถึงข้อมูลในแฟ้ม มี 3 วิธี คือ การเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับ (Sequential access) การเข้าถึงเรคอร์ดของข้อมูลจะเป็นไป ตามลำดับตามตำแหน่งของเรคอร์ด การเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม (Random access) การ เข้าถึงเรคอร์ดของข้อมูลเป็นไปโดยสุ่ม เพื่อหา ที่อยู่ของเรคอร์ดนั้น การเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับผสมกับแบบสุ่ม (Dynamic access) ทำโดยสุ่มหาที่อยู่ของเร คอร์ด จากนั้นจะอ่านเรคอร์ดของข้อมูลที่อยู่ใน ลำดับที่เรียงต่อกับเรคอร์ดนั้น

4 การจัดการแฟ้ม มี 3 วิธี Sequential Organization Indexed Organization Relative Organization

5 แฟ้มดรรชนี (Indexed Files)

6

7 ใช้เพือบันทึกหรือเพิ่มข้อมูลเข้าไปในแฟ้มดรรชนี

8 sort

9

10

11 Create indexed file

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 การค้นหาข้อมูลจากแฟ้มดรรชนี ทำได้ 3 วิธี คือ 1. ค้นหาแบบลำดับ 2. ค้นหาแบบสุ่ม 3. ค้นหาแบบไดนามิค

23 SELECT IND-FILE ASSIGN TO "D:\DATA\IND.DAT" ORGANIZATION IS INDEXED ACCESS IS SEQUENTIAL RECORD KEY IS XCODE. การค้นหาแบบลำดับ มีการทำงานเหมือนแฟ้มลำดับ (Sequential file) ซึ่งในการทำงานแบบนี้ ใช้ ACCESS MODE IS SEQUENTIAL FD IND-FILE. 01 IND-REC. 05 XCODE PIC 99. 05 XNAME PIC X(10). 05 XQUANT PIC 9(4). 05 XPRICE PIC 9(4)V99. 05 PIC XX.

24 การค้นหาแบบลำดับ คำสั่งต่างๆที่ใช้กับการค้นหาแบบเรียงลำดับนี้ จะใช้งานแบบเดียวกับการทำงานแบบ เรียงลำดับ รวมทั้งคำสั่ง READ ซึ่งมีรูปแบบ ต่อไปนี้

25 Create report form indexed file

26

27

28

29

30

31

32

33 การค้นหาแบบสุ่ม ใช้ ACCESS MODE IS RANDOM ถ้าไม่มี ACCESS MODE จะถือว่าเป็น SEQUENTIAL SELECT IND-FILE ASSIGN TO "D:\COBOLMIX\DATA\IND.DAT" ORGANIZATION IS INDEXED ACCESS IS RANDOM RECORD KEY IS XCODE. FD IND-FILE. 01 IND-REC. 05 XCODE PIC 99. 05 XNAME PIC X(10). 05 XQUANT PIC 9(4). 05 XPRICE PIC 9(4)V99. 05 PIC XX.

34 การค้นหาแบบสุ่ม

35

36

37

38 การค้นหาแบบไดนามิก ค้นหาแบบไดนามิก ใช้ ACCESS MODE IS DYNAMIC สามารถค้นหาข้อมูลได้ทั้งแบบเรียง ตามลำดับและแบบสุ่ม

39 การค้นหาแบบไดนามิค

40

41

42

43 การปรับปรุงแฟ้มดรรชนีแบบลำดับ การปรับปรุงข้อมูลโดยวิธีลำดับเหมาะสำหรับกรณีที่ มีข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงจำนวนมาก เมื่อเทียบกับ จำนวนข้อมูลที่มีอยู่ ถ้ามีการเปิดแฟ้มด้วยคำสั่ง OPEN I-O จะสามารถ ใช้คำสั่ง REWRITE เพื่อแก้ไขข้อมูล และ ใช้คำสั่ง DELETE เพื่อลบเรคอร์ดของข้อมูลออกจากแฟ้มได้

44 แฟ้มดรรชนีแบบลำดับ

45 การปรับปรุงข้อมูลในแฟ้ม ดรรชนีแบบสุ่ม ในกรณีที่มีเพียงบางเรคอร์ดเท่านั้นที่ต้องการ ปรับปรุง มักจะใช้วิธีการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม

46 คำสั่ง OPEN I-O ใช้เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม เพื่อให้สามารถทั้งอ่าน และบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มได้ ดังนั้นเมื่อต้องการปรับปรุงแฟ้ม จะต้องใช้คำสั่ง OPEN I-O

47 คำสั่ง REWRITE ใช้เพื่อแก้ไขข้อมูลในเรคอร์ดที่ได้เคยบันทึกลง ในแฟ้มดรรชนีก่อนหน้านี้ ซึ่งจะต้องเปิดแฟ้ม โดยคำสั่ง OPEN I-O จึงจะสามารถใช้คำสั่ง REWRITE ได้ ก่อนที่จะใช้คำสั่ง REWRITE แก้ไขข้อมูล อาจใช้คำสั่ง READ เพื่ออ่านข้อมูล ก่อนหรือไม่ก็ได้

48 คำสั่ง DELETE ใช้สำหรับลบข้อมูลออกจากแฟ้มดรรชนี โดยจะต้องเปิดแฟ้มด้วยคำสั่ง OPEN I-O หากค้นเรคอร์ดที่ต้องการลบไม่พบ จะกระทำที่ กลุ่มคำสั่ง -1


ดาวน์โหลด ppt INDEXED FILES แฟ้มดรรชนี. การจัดการแฟ้ม สำหรับแฟ้มใด การกระทำต่อแฟ้มมี 4 อย่าง การสร้างแฟ้ม การเรียกข้อมูลจากแฟ้มออกมาใช้ การปรับปรุงและดูแลข้อมูลในแฟ้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google