งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเรียง ข้อมูล Sorti ng. 2 ความหมาย การจัดเรียงลำดับ (Sorting) หมายถึงการ จัดเรียงข้อมูล ให้เรียงลำดับตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ ( มากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเรียง ข้อมูล Sorti ng. 2 ความหมาย การจัดเรียงลำดับ (Sorting) หมายถึงการ จัดเรียงข้อมูล ให้เรียงลำดับตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ ( มากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเรียง ข้อมูล Sorti ng

2 2 ความหมาย การจัดเรียงลำดับ (Sorting) หมายถึงการ จัดเรียงข้อมูล ให้เรียงลำดับตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ ( มากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก ) ในกรณีที่ข้อมูลในแต่ละ Record มีหลาย Field เราต้องพิจารณาเลือก Field ที่สนใจ เพื่อใช้ในการเรียงลำดับ เช่น การจัด เรียงลำดับประวัตินักศึกษา อาจใช้หมายเลข ประจำตัวของนักศึกษาเป็น Field โดยเรียง จากน้อยไปมาก เป็นต้น

3 3 ประเภทของการ เรียงลำดับข้อมูล การจัดเรียงภายใน (Internal Sorting) การจัดเรียงภายใน (Internal Sorting) การจัดเรียงลำดับข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำของ เครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดเรียงแบบนี้จะต้องอาศัย เทคนิคและวิธีการของโครงสร้างข้อมูลมาช่วย เช่น การ ใช้ Array หรือ Linked-List เข้ามาช่วย การจัดเรียงภายนอก (External Sorting) การจัดเรียงภายนอก (External Sorting) การจัดเรียงข้อมูลที่เก็บอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Disk โดยทั่วไปการเรียงประเภทนี้ มักใช้กับข้อมูลที่มีจำนวน มาก ที่ไม่สามารถเก็บไว้ในหน่วยความจำได้หมด การ เรียงในแบบนี้จะต้องแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย แล้ว นำมาเรียงด้วยการจัดเรียงแบบภายในก่อน แล้วจึงนำแต่ ละส่วนย่อยมารวมกัน

4 4 วิธีการจัดเรียงข้อมูล การจัดเรียงแบบแลกเปลี่ยน (Exchange Sort) การจัดเรียงแบบแทรก (Insertion Sort) การจัดเรียงแบบเลือก (Selection Sort)

5 5 การจัดเรียงแบบแลกเปลี่ยน (Bubble Sort) เป็นการจัดเรียงโดยการเปรียบเทียบค่า 2 ค่าที่ ติดกัน ทำต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ และตัดสินใจว่าจะสลับ ตำแหน่งกันหรือไม่ เช่น ถ้าต้องการเรียงข้อมูล จากน้อยไปมาก ก็คือ ข้อมูลที่มีค่าน้อย ต้องอยู่ในตำแหน่งหน้า ข้อมูลที่มีค่ามาก จะอยู่ตำแหน่งหลัง ข้อมูล 2 ตัวที่อยู่ติดกัน ถ้า ถ้าข้อมูลตัวแรกมากกว่าตัวหลัง ก็จะต้องสลับตำแหน่งกัน แต่ถ้าข้อมูลตัวแรกน้อยกว่าข้อมูลตัวหลัง ก็ไม่ต้องสลับ ตำแหน่ง ทำเช่นนี้ซ้ำกันไปเรื่อย ๆ จนกว่าการเปรียบเทียบของข้อมูล ตลอดทั้งชุดจะไม่ต้องมีการสลับตำแหน่งเลย

6 6 ตัวอย่าง Function การจัดเรียง แบบ Bubble

7 7 ตัวอย่าง : Bubble Sort 12 42 9494 9494 1818 1818 0606 0606 6767 6767 รอบที่ข้อมูล 10644551242941867 20612445518429467 30612184455426794 40612184244556794 50612184244556794 60612184244556794 70612184244556794 55 44 ข้อมูล 8 ตัวทำ 7 รอบ

8 8 #include #define ELEMENTS 8 void exchange_sort(int x[],int length) { int temp; for(int i=0;ii;j--) { if(x[j-1]>x[j]) { temp=x[j-1]; x[j-1]=x[j]; x[j]=temp; } int main() { int A[ELEMENTS]={44,55,12,42,94,6,18,67}; int x; cout<<"NON SORTED LIST:"< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2069309/slides/slide_8.jpg", "name": "8 #include #define ELEMENTS 8 void exchange_sort(int x[],int length) { int temp; for(int i=0;ii;j--) { if(x[j-1]>x[j]) { temp=x[j-1]; x[j-1]=x[j]; x[j]=temp; } int main() { int A[ELEMENTS]={44,55,12,42,94,6,18,67}; int x; cout<< NON SORTED LIST: <i;j--) { if(x[j-1]>x[j]) { temp=x[j-1]; x[j-1]=x[j]; x[j]=temp; } int main() { int A[ELEMENTS]={44,55,12,42,94,6,18,67}; int x; cout<< NON SORTED LIST: <

9 9 การจัดเรียงแบบแทรก (Insertion Sort) เป็นการจัดเรียงโดยการนำข้อมูลที่จะทำการเรียง นั้น ๆ ไปจัดเรียงทีละตัว โดยการแทรกตัวที่จะเรียงไว้ในตำแหน่งที่ เหมาะสมของข้อมูลที่มีการจัดเรียงเรียบร้อยแล้ว ณ ตำแหน่งที่ถูกต้อง วิธีการลักษณะนี้จะคล้ายกับการหยิบไพ่ขึ้นมา เรียงทีละใบ ซึ่ง ไพ่ใบแรกจะไม่ต้องสนใจอะไร แต่เมื่อหยิบไพ่ใบที่ 2 ก็จะต้องพิจารณาว่าจะไว้ก่อน หรือไว้หลังใบแรก และเช่นเดียวกัน เมื่อหยิบไพ่ใบถัด ๆ มา ก็จะต้อง พิจารณาว่าจะวางใบตำแหน่งใดเพื่อให้เกิดการ เรียงลำดับ จนกระทั่งหมด

10 10 ตัวอย่าง Function การเรียงแบบ Insertion

11 11 รอบที่ข้อมูล 244 551242941806 67 31244554294180667 41242445594180667 51242445594180667 61218424455940667 70612184244559467 80612184244556794 ตัวอย่าง :Insertion Sort 12 42 9494 9494 18 06 6767 6767 55 44 ข้อมูล 8 ตัวทำ 7 รอบ

12 12 #include #define ELEMENTS 8 void insertion_sort(int x[],int length) { int key,i; for(int j=1;jkey && i>=0) { x[i+1]=x[i]; i--; } x[i+1]=key; } int main() { int A[ELEMENTS]={44,55,12,42,94,06,18,67}; int x; cout<<"NON SORTED LIST:"< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2069309/slides/slide_12.jpg", "name": "12 #include #define ELEMENTS 8 void insertion_sort(int x[],int length) { int key,i; for(int j=1;jkey && i>=0) { x[i+1]=x[i]; i--; } x[i+1]=key; } int main() { int A[ELEMENTS]={44,55,12,42,94,06,18,67}; int x; cout<< NON SORTED LIST: <key && i>=0) { x[i+1]=x[i]; i--; } x[i+1]=key; } int main() { int A[ELEMENTS]={44,55,12,42,94,06,18,67}; int x; cout<< NON SORTED LIST: <

13 13 การจัดเรียงแบบเลือก (Selection Sort) เป็นการจัดเรียงโดยการเริ่มต้นค้นหาข้อมูลตัวที่ น้อยที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด แล้วเอามาเก็บไว้ข้างนอก แล้วกลับไปหาข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดในกองต่อไป จนกว่าจะหมดกอง

14 14 ตัวอย่าง Function การเรียงแบบ Selection

15 15 ตัวอย่าง :Selection Sort 12 42 9494 9494 1818 1818 0606 0606 6767 6767 รอบที่ข้อมูล 10655124294184467 20612554294184467 30612184294554467 40612184294554467 50612184244559467 60612184244559467 70612184244556794 55 44 ข้อมูล 8 ตัวทำ 7 รอบ

16 16 #include #define ELEMENTS 8 void selection_sort(int x[],int length) { int k,temp; for(int i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2069309/slides/slide_16.jpg", "name": "16 #include #define ELEMENTS 8 void selection_sort(int x[],int length) { int k,temp; for(int i=0;i

17 LAB # 1 ให้นักศึกษาทำความเข้าใจกับรูปแบบ และวิธีการเรียงลำดับข้อมูล (Sorting) ทั้ง 3 แบบ และจงแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ ได้ Output ทั้ง 3 ข้อที่กำหนดไว้

18 18 รอบที่ข้อมูล 244 551242941806 67 34455124294061867 44455124206186794 54455120618426794 64455061218426794 74406121842556794 80612184244556794 Insertion Sort แทรกจาก ข้างหลัง 12 42 9494 9494 1818 1818 0606 0606 6767 6767 55 44 ข้อมูล 8 ตัวทำ 7 รอบ Insert2.cpp

19 19 Bubble Sort โดยการไล่จากหน้า ไปหลัง 12 42 9494 9494 1818 1818 0606 0606 6767 6767 รอบที่ข้อมูล 14412425518066794 21242441806556794 31242180644556794 41218064244556794 51206184244556794 60612184244556794 70612184244556794 55 44 ข้อมูล 8 ตัวทำ 7 รอบ Bubble2.cpp

20 20 Selection Sort เลือกตัวที่มีค่ามาก ที่สุดมาก่อน 12 42 9494 9494 1818 1818 0606 0606 6767 6767 รอบที่ข้อมูล 14455124267180694 24455124206186794 34418124206556794 40618124244556794 50618124244556794 60612184244556794 70612184244556794 55 44 ข้อมูล 8 ตัวทำ 7 รอบ Select2.cpp


ดาวน์โหลด ppt การจัดเรียง ข้อมูล Sorti ng. 2 ความหมาย การจัดเรียงลำดับ (Sorting) หมายถึงการ จัดเรียงข้อมูล ให้เรียงลำดับตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ ( มากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google