งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ
ประวัติวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

2 ประวัติการศึกษา ๒๕๑๗ กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ว.ศ.ประสานมิตร
๒๕๑๗ กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ว.ศ.ประสานมิตร ๒๕๒๒ กศ.ม.(การมัธยม) มศว.ประสานมิตร ๒๕๒๓ อบรมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๗ ๒๕๓๑ น.บ. ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช ๒๕๔๑ อบรมปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๘๓

3 ประวัติการทำงาน ๒๕๑๗ ครูตรีโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
๒๕๑๗ ครูตรีโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม ๒๕๒๒ ครูใหญ่โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ๒๕๒๖ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไพศาลีพิทยา ๒๕๓๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม ๒๕๓๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ๒๕๓๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ๒๕๔๒ ผู้อำนวยการระดับ๙ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ๒๕๔๓ ผู้อำนวยการระดับ๙ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

4 การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน
๒๕๓๔ โรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ๒๕๓๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศจีน ๒๕๓๘ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมันนี ฝรั่งเศส

5 ผลงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา
รองหัวหน้าวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง เป็นกรรมการคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๒๓ เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๒๙,๒๕๓๒ เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๖ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๘ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๔๐

6 กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส. บ. ม. ท
กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ๒๕๔๑ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มศว. ๒๕๔๑-ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๔๒ คณะทำงานจัดทำร่างโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และลักษณะงาน ของ สนง.คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สนง.การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่ ๒๕๔๓


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google