งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ วิทยากร ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ. ประวัติการศึกษา ๒๕๑๗กศ.บ.(คณิตศาสตร์)ว. ศ.ประสานมิตร ๒๕๒๒กศ.ม.(การ มัธยม)มศว.ประสานมิตร ๒๕๒๓อบรมผู้บริหารระดับสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ วิทยากร ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ. ประวัติการศึกษา ๒๕๑๗กศ.บ.(คณิตศาสตร์)ว. ศ.ประสานมิตร ๒๕๒๒กศ.ม.(การ มัธยม)มศว.ประสานมิตร ๒๕๒๓อบรมผู้บริหารระดับสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ วิทยากร ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ

2 ประวัติการศึกษา ๒๕๑๗กศ.บ.(คณิตศาสตร์)ว. ศ.ประสานมิตร ๒๕๒๒กศ.ม.(การ มัธยม)มศว.ประสานมิตร ๒๕๒๓อบรมผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๗ ๒๕๓๑น.บ.ม.สุโขทัยธรรม มาธิราช ๒๕๔๑อบรมปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๘๓

3 ประวัติการ ทำงาน ๒๕๑๗ครูตรีโรงเรียนจิรประวัติ วิทยาคม ๒๕๒๒ครูใหญ่โรงเรียนจันเสน เอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ๒๕๒๖อาจารย์ใหญ่โรงเรียน ไพศาลีพิทยา ๒๕๓๒ผู้อำนวยการโรงเรียน พยุหะพิทยาคม ๒๕๓๕ผู้อำนวยการโรงเรียน สรรพวิทยาคม ๒๕๓๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนตา คลีประชาสรรค์ ๒๕๔๒ ผู้อำนวยการระดับ๙ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ๒๕๔๓ ผู้อำนวยการระดับ๙ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

4 การศึกษาดูงาน ๒๕๓๔โรงเรียนมัธยมศึกษา ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ๒๕๓๔โรงเรียนมัธยมศึกษา ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ๒๕๓๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศ จีน ๒๕๓๘ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมันนี ฝรั่งเศส การศึกษาดูงาน

5 ผลงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ทางการศึกษา รองหัวหน้าวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รองหัวหน้าวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง เป็นกรรมการคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๒๓ เป็นกรรมการคุรุสภาจังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๒๓ เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด นครสวรรค์ ๒๕๒๙, ๒๕๓๒ เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด นครสวรรค์ ๒๕๒๙, ๒๕๓๒ เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๖ เป็นกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๖ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๘ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัดตาก ๒๕๓๘ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัด นครสวรรค์ ๒๕๔๐ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โรงเรียนสามัญศึกษาจังหวัด นครสวรรค์ ๒๕๔๐ ผลงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ทางการศึกษา

6 กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ ไทย ( ส. บ. ม. ท.) ๒๕๔๑ กรรมการบริหารสมาคมผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ ไทย ( ส. บ. ม. ท.) ๒๕๔๑ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มศว. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มศว. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ๒๕๔๒ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ๒๕๔๒ คณะทำงานจัดทำร่างโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และลักษณะงาน ของ สนง. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สนง. การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมเขตพื้นที่ ๒๕๔๓ คณะทำงานจัดทำร่างโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และลักษณะงาน ของ สนง. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สนง. การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมเขตพื้นที่ ๒๕๔๓


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ วิทยากร ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ. ประวัติการศึกษา ๒๕๑๗กศ.บ.(คณิตศาสตร์)ว. ศ.ประสานมิตร ๒๕๒๒กศ.ม.(การ มัธยม)มศว.ประสานมิตร ๒๕๒๓อบรมผู้บริหารระดับสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google