งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554 ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554 จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554 ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554 จิรวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554 ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554 จิรวัฒน์ วีรังกร จิรวัฒน์ วีรังกร

2 กรอบการดำเนินงานเครือข่าย บัณฑิตอุดมคติ สกอ. 2554 กรอบเดิม : คุณธรรมนำความรู้ กรอบเดิม : คุณธรรมนำความรู้ เพิ่มเติม : แนวทางการเสริมสร้างความ ปรองดองตามกรอบ สกอ. : แนวทางการเสริมสร้าง บุคลิกอุปนิสัย (Characteristics Building) เพิ่มเติม : แนวทางการเสริมสร้างความ ปรองดองตามกรอบ สกอ. : แนวทางการเสริมสร้าง บุคลิกอุปนิสัย (Characteristics Building)

3 ทิศทางการดำเนินงานของเครือข่าย ทิศทางการดำเนินงานของเครือข่าย ภารกิจตามกรอบ สกอ. (ประเด็นที่ต้องดำเนินการ) ภารกิจตามกรอบ สกอ. (ประเด็นที่ต้องดำเนินการ) ภารกิจตามความความต้องการร่วม ของเครือข่าย (โจทย์ที่ต้องร่วมกันคิด) ภารกิจตามความความต้องการร่วม ของเครือข่าย (โจทย์ที่ต้องร่วมกันคิด)

4 กรอบคุณธรรมนำความรู้ กิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิต้านทานแก่นักศึกษาเพื่อการใช้ ชีวิตที่มีเหตุผล กิจกรรมเสริมสร้างภูมิต้านทานแก่นักศึกษาเพื่อการใช้ ชีวิตที่มีเหตุผล กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นไทย กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นไทย กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา ทั่วไปเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม “การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา ทั่วไปเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน

5 การดำเนินงานเครือข่าย 2554 บนเส้นทางที่ท้าทาย ปัจจัยผลักดันใหม่ ๆ ปัจจัยผลักดันใหม่ ๆ คุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวังมากขึ้น คุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวังมากขึ้น การปรับ Process for Change การปรับ Process for Change ทิศทางของเครือข่าย ควรไปทิศทางใด ทิศทางของเครือข่าย ควรไปทิศทางใด

6 แผนการเสริมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด Service Learning Service Learning

7 แนวทางการเสริมสร้างบุคลิกอุปนิสัย (Characteristics Building) บุคลิกอุปนิสัยความเป็นบัณฑิต บุคลิกอุปนิสัยความเป็นบัณฑิต บุคลิกอุปนิสัยความเป็นนักวิชาชีพ บุคลิกอุปนิสัยความเป็นนักวิชาชีพ บุคลิกอุปนิสัยความเป็นพลเมือง บุคลิกอุปนิสัยความเป็นพลเมือง

8 Key Words 2554 Key Words 2554 ความเป็นพลเมืองไทย ในระบอบประชาธิปไตย (Thai Citizenship) (บุคลิกอุปนิสัย และ ผลลัพธ์การเรียนรู้) Characteristics & Learning Outcome

9 ความเป็นพลเมือง (Citizenship) สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ ศรัทธาและเชื่อมั่นวิถีประชาธิปไตย ศรัทธาและเชื่อมั่นวิถีประชาธิปไตย เคารพ (ความเป็นมนุษย์ ความหลากหลาย) เคารพ (ความเป็นมนุษย์ ความหลากหลาย) มีส่วนร่วม - ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับสังคม - ร่วมสร้างกติกา และเคารพกติกา - ร่วมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ - ร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม - ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับสังคม - ร่วมสร้างกติกา และเคารพกติกา - ร่วมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ - ร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ จิตสาธารณะ / จิตอาสา จิตสาธารณะ / จิตอาสา ยึดประโยชน์ของส่วนรวม / ประเทศเป็นสำคัญ ยึดประโยชน์ของส่วนรวม / ประเทศเป็นสำคัญ

10 บทบาทเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติ บทบาทเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขับเคลื่อน ขับเคลื่อนร่วมกัน พลังสู่การเปลี่ยนแปลง

11 โจทย์ 2554 ปัจจัยผลักดันใหม่ ๆ ปัจจัยผลักดันใหม่ ๆ เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติเขตภาคกลาง : impact ต่อ การพัฒนานักศึกษา : impact ต่อ สถาบัน ทิศทางควรเป็นอย่างไร เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติเขตภาคกลาง : impact ต่อ การพัฒนานักศึกษา : impact ต่อ สถาบัน ทิศทางควรเป็นอย่างไร แต่ละปีผ่านไป ปัจจัยเอื้อเปลี่ยน การดำรงความเข้มแข็งของเครือข่าย แต่ละปีผ่านไป ปัจจัยเอื้อเปลี่ยน การดำรงความเข้มแข็งของเครือข่าย อะไร คือ ความต้องการร่วมของเครือข่าย (สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายต้องร่วมคิด) อะไร คือ ความต้องการร่วมของเครือข่าย (สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายต้องร่วมคิด)

12 อดีตที่ผ่านมา การดำเนินงานเครือข่าย ขับเคลื่อนผ่านกลไก - คณะกรรมการประสานกิจ - คณะอนุกรรมการสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป ฯ - คณะอนุกรรมการการเรียนการสอนที่เน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” - คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา นอกชั้นเรียน การดำเนินงานเครือข่าย ขับเคลื่อนผ่านกลไก - คณะกรรมการประสานกิจ - คณะอนุกรรมการสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไป ฯ - คณะอนุกรรมการการเรียนการสอนที่เน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” - คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา นอกชั้นเรียน บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อเครือข่ายมี ในวงจำกัด บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อเครือข่ายมี ในวงจำกัด

13 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ 2554 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ 2554 ขับเคลื่อนร่วมกันทั้งสถาบันและเครือข่าย การดำเนินงานที่เชื่อมโยงกัน ขับเคลื่อนร่วมกันทั้งสถาบันและเครือข่าย การดำเนินงานที่เชื่อมโยงกัน สถาบันร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เครือข่าย สถาบันร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เครือข่าย Network for All และ All for Network Network for All และ All for Network

14 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ 2554 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ 2554 ได้เวลาปรับโครงสร้างการดำเนินงาน เครือข่าย / มองการดำเนินงานในอนาคต ได้เวลาปรับโครงสร้างการดำเนินงาน เครือข่าย / มองการดำเนินงานในอนาคต การดำเนินงานแบบบูรณาการ การดำเนินงานแบบบูรณาการ พัฒนาให้งานเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของ งานประจำ พัฒนาให้งานเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของ งานประจำ การสื่อสารกับสถาบันในเครือข่าย การสื่อสารกับสถาบันในเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554 ข้อเสนอยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เขตภาคกลาง 2554 จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google