งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ วิทยาเขตศรีราชา จ. ชลบุรี โครงการสหกิจศึกษาสัญจรและดู งาน “ ผู้บริหารโครงการสหกิจศึกษาพบคณะ และวิทยาเขต ” วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 254 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ วิทยาเขตศรีราชา จ. ชลบุรี โครงการสหกิจศึกษาสัญจรและดู งาน “ ผู้บริหารโครงการสหกิจศึกษาพบคณะ และวิทยาเขต ” วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 254 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ วิทยาเขตศรีราชา จ. ชลบุรี โครงการสหกิจศึกษาสัญจรและดู งาน “ ผู้บริหารโครงการสหกิจศึกษาพบคณะ และวิทยาเขต ” วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 254 8

2 นโยบายสหกิจศึกษาเพื่อการ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย … ศาสตราจารย์ ดร. ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

3

4 สถานภาพปัจจุบันโครงการสหกิจ ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการนำ ร่อง 5 รุ่น มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 404 คน  มีการเปิดรายวิชาสหกิจศึกษา แล้ว 13 คณะ 3 วิทยาเขต ( บางเขน ศรี ราชา สกลนคร )

5 สถานภาพปัจจุบันโครงการสหกิจ ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ต่อ )  รายวิชาที่เปิดสอน หน่วยกิต  การเตรียมความพร้อมสหกิจ ศึกษา 1(1-0)  สหกิจศึกษา 6

6 สถานภาพปัจจุบันโครงการสหกิจ ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ต่อ )  จำนวนสถานประกอบการ เครือข่าย 138 แห่ง 13 จังหวัด  จัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกิจ ศึกษา สังกัดกอง บริการการศึกษา

7 จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจ ศึกษา ในแต่ละวิทยาเขตรุ่นที่ 1-5 การเข้าร่วม โครงการ นำร่องสหกิจ ศึกษา จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม โครงการ รวม บางเขนศรีราชา รุ่นที่ 1 64973 รุ่นที่ 2 1-1 รุ่นที่ 3 7758135 รุ่นที่ 4 101424 รุ่นที่ 5 8190171 รวม233171404

8 สถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 การเข้าร่วม โครงการ นำร่องสหกิจ ศึกษา จำนวนสถาน ประกอบการที่เข้า ร่วมโครงการ ( แห่ง ) รุ่นที่ 1 36 รุ่นที่ 2 1 รุ่นที่ 3 53 รุ่นที่ 4 14 รุ่นที่ 5 75

9 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำ ร่องสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 ของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา การเข้าร่วม โครงการ นำร่องสห กิจศึกษา จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ รว ม รัฐบ าล เอก ชน ราช ภัฏ ราช มงคล ชุม ชน รุ่นที่ 1 7541-17 รุ่นที่ 2 71331-24 รุ่นที่ 3 8983-28 รุ่นที่ 4 613133237 รุ่นที่ 5 1013185349

10 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของ สังคม ส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้จากการ ทดลองทำงานจริง

11

12 ลักษณะงานสหกิจ ศึกษา เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน และ เป็นงานมีคุณภาพ ทำงานเต็มเวลา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ มีค่าตอบแทนพอสมควร

13 ประโยชน์ของสห กิจศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถาน ประกอบการ สถาน ประกอบการ นิสิต นิสิต

14 ประโยชน์ต่อ … สถานศึกษา ผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้ มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ สถานประกอบการ รับรู้ปัญหาที่แท้จริงของสถาน ประกอบการ ทราบแนวทางการพัฒนา หลักสูตรที่ตรงกับความ ต้องการของตลาด

15 ประโยชน์ต่อ … สถาน ประกอบการ ร่วมผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรง ความต้องการของ ผู้ประกอบการ มีที่ปรึกษาทางวิชาการจาก สถาบันการศึกษา บุคลากร ได้ฝึกทักษะในการเป็นผู้นำ และ การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีโอกาสใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ ทันสมัย เพิ่มโอกาส พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

16 ประโยชน์ต่อ … สถาน ประกอบการ ( ต่อ ) ช่วยลดอัตราการเปลี่ยน งาน และลดต้นทุน การฝึกอบรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ บริษัทต่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพและ ยกระดับความสามารถ เชิงแข่งขันให้กับบัณฑิตของ ประเทศ

17 ประโยชน์ต่อ … นิสิต เกิดการเรียนรู้และ พัฒนาตนเองจาก การทำงานร่วมกับผู้อื่น อาทิ … 1. 1. การทำงานเป็นทีม 2. 2. การสื่อสารและการนำเสนอ 3. 3. ทัศนคติ และจรรยาบรรณ 4. 4. วินัย และความยืดหยุ่น

18 ประโยชน์ต่อ … นิสิต ( ต่อ ) ได้รับความรู้ ประสบการณ์และ การแก้ไขปัญหาใน บรรยากาศการทำงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพการ ทำงานและมีโอกาสได้รับ คัดเลือกเข้าทำงานมากกว่า เข้าใจกระบวนการและวิธีทำงาน ในสาขาวิชาชีพ ของตน

19 แนวนโยบายของ มหาวิทยาลัย  สนับสนุนเชิงนโยบายอย่างเต็มที่ ให้ทุกคณะมีการพัฒนา สหกิจศึกษาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตร  แก้ไขระเบียบข้อบังคับ / ประกาศ ระเบียบสหกิจศึกษา  พัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐและ เอกชน

20 แนวนโยบายของ มหาวิทยาลัย ( ต่อ )  ส่งเสริมพัฒนา KU International Cooperative Education  งบดำเนินการ  สกอ. ( โครงการนำร่อง )  ค่าธรรมเนียมสหกิจศึกษา

21 แนวนโยบายของ มหาวิทยาลัย ( ต่อ )  ค่าหน่วยกิตสหกิจศึกษา  การพัฒนารายวิชา  การปรับปรุงหลักสูตร / แผนการเรียน  การบริหารจัดการ โครงการสหกิจศึกษา  กำหนดภาระงานอาจารย์ นิเทศ ฯลฯ

22 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับ... ความร่วมมือของคณะ / วิทยาเขต ความร่วมมือของคณะ / วิทยาเขต ความร่วมมือของสถาน ประกอบการ ความร่วมมือของสถาน ประกอบการ ความสนใจในการเข้า ร่วมโครงการ ความสนใจในการเข้า ร่วมโครงการ ของนิสิต ของนิสิต

23


ดาวน์โหลด ppt ณ วิทยาเขตศรีราชา จ. ชลบุรี โครงการสหกิจศึกษาสัญจรและดู งาน “ ผู้บริหารโครงการสหกิจศึกษาพบคณะ และวิทยาเขต ” วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 254 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google