งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมนักศึกษาทุนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1-2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมนักศึกษาทุนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1-2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมนักศึกษาทุนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1-2
การประชุมนักศึกษาทุนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1-2 ห้อง อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554

2 หัวข้อการประชุม 1 การทำชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษาทุนทุกคนต้องทำชั่วโมงกิจกรรมทั้งหมด 42 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาค การศึกษา โดยแบ่งเป็นดังนี้ กิจกรรมคณะ 21 ชั่วโมง เช่น -การเข้าประชุมเชียร์ (staff หรือปี 2 ขึ้นไป) -การเข้าร่วมงาน Freshly Day Freshly Night (staff หรือปี 2 ขึ้นไป) -การเข้าร่วมงานพยอมเกมส์ (staff หรือปี 2 ขึ้นไป) -การเข้าไปช่วยงานคณะ เช่น งานด้านเอกสารต่างๆ จัดบอร์ด ช่วยงาน อาจารย์ -การเข้าร่วมงานต่างๆที่คณะเป็นผู้จัด การไปเข้าค่าย อบรม สัมมนา ที่คณะ เป็นผู้จัด เป็นต้น

3 -การเข้าร่วมงานพยอมเกมส์ (staff หรือปี 2 ขึ้นไป)
กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 21 ชั่วโมง เช่น -การเข้าร่วมงานพยอมเกมส์ (staff หรือปี 2 ขึ้นไป) -การเข้าร่วมงาน Freshly Day Freshly Night (staff หรือปี 2 ขึ้นไป) -งานลอยกระทง -งานวันพ่อ วันแม่ -การเข้าฟังสัมมนา อบรม ของหน่วยงานต่างๆ หรือของคณะอื่นๆที่ ไม่ใช่คณะของตน -การไปเข้าค่ายทำกิจกรรมกับชมรมต่างๆ เป็นต้น ***การทำชั่วโมงกิจกรรมใน 1 วัน สามารถทำได้สูงสุดวันล่ะ 8 ชั่วโมง ถ้าทำเกินกว่านั้นจะถูกตัดเหลือแค่ 8 ชั่วโมง***

4 การเข้าร่วมประชุมกับศูนย์นักศึกษาทุนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาทุนทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 2 ครั้ง หรือ 6 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ***นักศึกษาทุนทุกคนต้องมีชั่วโมงกิจกรรมทั้ง 3 อย่างใน 1 ภาคเรียน หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่า ทำชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ และจะถูกทำ ทัณฑ์บน หากติดทัณฑ์บนติดต่อกัน 2 ครั้ง จะหลุดทุนทันที และหากใน 1 ภาคเรียนนั้นๆ ทำชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ 42 ชั่วโมง ก็จะ ติดทัณฑ์บนเช่นกัน***

5 2 การขึ้นชั่วโมงกิจกรรม ต้องใช้เอกสารดังนี้
2 การขึ้นชั่วโมงกิจกรรม ต้องใช้เอกสารดังนี้ 1. ใบศนท สมุดสีชมพู สำหรับการเข้าฟังอบรม สัมมนาต่างๆ ที่ใช้การเซ็นชื่อหน้างาน ให้นักศึกษาทุน ทุกคนนำสมุดสีชมพูไปด้วย และให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทุนเซ็นพร้อมกับการ เซ็นชื่อเข้างาน โดยไม่ต้องใช้ใบศนท.40 ส่วนกิจกรรมอื่นๆต้องใช้ใบศนท.40 และสมุดสีชมพูควบคู่กันเสมอ แล้วนำทั้ง สองมายื่นที่ศูนย์ฯทุน การนำใบศนท.40 และสมุดสีชมพูมาขึ้นชั่วโมงกิจกรรมที่ศูนย์ฯทุนนั้น เมื่อนศ. นำมาขึ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมให้ภายใน 7 วัน

6 3 การรักษาเกรดเฉลี่ยของแต่ล่ะทุน
ทุน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ทุน100%) ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา (ทุน50%) ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนอื่นๆ เช่น ทุน Pre-Onet ทุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุนสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ และทุนของพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆ ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย ขึ้นไป ***หากรักษาเกรดเฉลี่ยได้ต่ำกว่าข้อกำหนดด้านบน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน นศ.จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุนทันที หรือเรียกว่า หลุดทุน***


ดาวน์โหลด ppt การประชุมนักศึกษาทุนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1-2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google