งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้อง 1-301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้อง 1-301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้อง 1-301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554

2 1 การทำชั่วโมงกิจกรรม นักศึกษาทุนทุกคนต้องทำชั่วโมงกิจกรรม ทั้งหมด 42 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคการศึกษา โดย แบ่งเป็นดังนี้ กิจกรรมคณะ 21 ชั่วโมง เช่น - การเข้าประชุมเชียร์ (staff หรือปี 2 ขึ้นไป ) - การเข้าร่วมงาน Freshly Day Freshly Night (staff หรือปี 2 ขึ้นไป ) - การเข้าร่วมงานพยอมเกมส์ (staff หรือปี 2 ขึ้น ไป ) - การเข้าไปช่วยงานคณะ เช่น งานด้านเอกสาร ต่างๆ จัดบอร์ด ช่วยงานอาจารย์ - การเข้าร่วมงานต่างๆที่คณะเป็นผู้จัด การไปเข้า ค่าย อบรม สัมมนา ที่คณะเป็นผู้จัด เป็นต้น

3 กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 21 ชั่วโมง เช่น - การเข้าร่วมงานพยอมเกมส์ (staff หรือปี 2 ขึ้น ไป ) - การเข้าร่วมงาน Freshly Day Freshly Night (staff หรือปี 2 ขึ้นไป ) - งานลอยกระทง - งานวันพ่อ วันแม่ - การเข้าฟังสัมมนา อบรม ของหน่วยงานต่างๆ หรือของคณะอื่นๆที่ไม่ใช่คณะของตน - การไปเข้าค่ายทำกิจกรรมกับชมรมต่างๆ เป็น ต้น *** การทำชั่วโมงกิจกรรมใน 1 วัน สามารถทำได้ สูงสุดวันล่ะ 8 ชั่วโมง ถ้าทำเกินกว่านั้นจะถูกตัดเหลือแค่ 8 ชั่วโมง ***

4 การเข้าร่วมประชุมกับศูนย์นักศึกษาทุน แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาทุนทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมอย่าง น้อย 1 ใน 2 ครั้ง หรือ 6 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา *** นักศึกษาทุนทุกคนต้องมีชั่วโมงกิจกรรมทั้ง 3 อย่างใน 1 ภาคเรียน หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่า ทำชั่วโมง กิจกรรมไม่ครบ และจะถูกทำทัณฑ์บน หากติด ทัณฑ์บนติดต่อกัน 2 ครั้ง จะหลุดทุนทันที และหากใน 1 ภาคเรียนนั้นๆ ทำชั่วโมงกิจกรรม ไม่ครบ 42 ชั่วโมง ก็จะติดทัณฑ์บนเช่นกัน ***

5 2 การขึ้นชั่วโมงกิจกรรม 2 การขึ้นชั่วโมงกิจกรรม ต้องใช้เอกสารดังนี้ 1. ใบศนท.40 2. สมุดสีชมพู  สำหรับการเข้าฟังอบรม สัมมนาต่างๆ ที่ใช้การ เซ็นชื่อหน้างาน ให้นักศึกษาทุนทุกคนนำสมุดสี ชมพูไปด้วย และให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทุนเซ็น พร้อมกับการเซ็นชื่อเข้างาน โดยไม่ต้องใช้ใบ ศนท.40  ส่วนกิจกรรมอื่นๆต้องใช้ใบศนท.40 และสมุดสีชมพู ควบคู่กันเสมอ แล้วนำทั้งสองมายื่นที่ศูนย์ฯทุน  การนำใบศนท.40 และสมุดสีชมพูมาขึ้นชั่วโมง กิจกรรมที่ศูนย์ฯทุนนั้น เมื่อนศ. นำมาขึ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมให้ภายใน 7 วัน

6 3 การรักษาเกรดเฉลี่ยของแต่ล่ะทุน  ทุน ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ ( ทุน 100%) ต้องรักษา เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป  ทุนประสิทธิ์ - คุณหญิงพัฒนา ( ทุน 50%) ต้องรักษา เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป  ทุนอื่นๆ เช่น ทุน Pre-Onet ทุนพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และทุน ของพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆ ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป *** หากรักษาเกรดเฉลี่ยได้ต่ำกว่าข้อกำหนด ด้านบน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน นศ. จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุนทันที หรือ เรียกว่า หลุดทุน ***


ดาวน์โหลด ppt ห้อง 1-301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google