งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : นายทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : นายทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : นายทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล

2 การผลิตส้มเขียวหวาน รายการ หน่วย วัด เนื้อที่ให้ผล ผลิตไร่ 341, , , ,85 1 ผลผลิตตัน 622, , , ,32 8 ผลผลลิต เฉลี่ยต่อไร่ กก./ ไร่ 1,8242,0812,4072,428 ครัวเรือน เกษตรกร ครัวเรื อน 32,48234,10632,58723,361

3 ปริมาณการผลิตส้มเขียวหวานจำแนกเป็น รายภาค ปี 2550 ภาค เนื้อที่ให้ผลผลผลิต ผลผลิต เฉลี่ย ( ไร่ )( ตัน )( กิโลกรัม ) N277,500700,3002,524 NE9,07316,9591,869 C11,20913,1751,175 S14,06929,8941,912 รวม 311,851757,3282,428

4 ประมาณการผลผลิต ส้มเขียวหวานแยกเป็นรายเดือน ราย การ หน่วย วัดม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ผลผ ลิตตัน 112, , , , ,5 37 6,57 2 ร้อย ละ ราย การ หน่วย วัดก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รวม ผลผ ลิตตัน 7, , , , , , ,3 28 ร้อย ละ

5 ร้อยละ 99 บริโภคภายในประเทศ ปริมาณการส่งออก การบริโภค ส้มเขียวหวาน ประเทศคู่ ค้า ที่สำคัญ พม่า ลาว อินโดนีเซี ย รายการ ปริม าณ มูลค่ า ปริม าณ มูลค่ า ปริมา ณ มูล ค่า ปริมา ณ มูล ค่า ( ตัน ) ( ลบ.) ( ตัน ) ( ลบ.) ( ตัน ) ( ล บ.)( ตัน ) ( ล บ.) ส้มเขียว หวาน สด , , น้ำส้ม แช่แข็ง น้ำส้ม อื่นๆ 4, , , , น้ำ ผลไม้ จำพวก ส้ม 1, , , ,6 0024

6 ราคาที่เกษตรกรขายส้มเขียวหวานเกรดคละ รายการ หน่วย วัด ราคาที่ เกษตรกรขาย ได้ บาท / กก ต้นทุนการผลิต บาท / กก

7 ราคาส้มเขียวหวานเกรดคละที่เกษตรขายได้ ( บาท / กิโลกรัม ) จำแนกเป็นรายเดือน ปีมค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ ย

8 แนวโน้มการผลิตส้มเขียวหวาน ปี 2551 ( เป็นตัวเลขประมาณการ เบื้องต้น ) รายการ หน่วย วัด เนื้อที่ให้ผล ผลิตไร่ 341, , , , ,0 00 ผลผลิตตัน 622, , , , ,0 00 ผลผลลิต เฉลี่ยต่อไร่ กก./ ไร่ 1,8242,0812,4072,4282,400 ราคาที่ เกษตรกรขาย ได้ บาท / กก

9 สภาพปัญหา 1. ผลผลิตกระจุกตัวในช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม คิดเป็น ร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด เนื่องจากเกษตรกรเก็งราคากักส้ม ไว้รอตรุษจีน 2. ต้นทุนการผลิตสูง แนวทางแก้ไขปัญหา 1. กระจายผลผลิตออกนอก แหล่งผลิต ในช่วงผลผลิตกระจุกตัว ( พย.- มค.) 2. ลดการนำเข้าส้มจาก ต่างประเทศ 3. ผลักดันการส่งออก ส้มเขียวหวานไป ต่างประเทศให้มากขึ้น 4. ส่งเสริมการปลูก ส้มเขียวหวาน ให้มี ความสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน GAP 5. ส่งเสริมการแปรรูปให้ มากขึ้น 6. ผลิตส้มเขียวหวานให้ ผลผลิตออกทั้งปี 7. รณรงค์การบริโภค / ประชาสัมพันธ์ ส้มเขียวหวาน 8. ลดต้นทุนการผลิตลง


ดาวน์โหลด ppt โดย : นายทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google