งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : นายทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : นายทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : นายทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล

2 การผลิตส้มเขียวหวาน รายการ หน่วย วัด 2547254825492550 เนื้อที่ให้ผล ผลิตไร่ 341,02 0 367,69 8 362,20 4 311,85 1 ผลผลิตตัน 622,12 3 765,19 5 871,64 4 757,32 8 ผลผลลิต เฉลี่ยต่อไร่ กก./ ไร่ 1,8242,0812,4072,428 ครัวเรือน เกษตรกร ครัวเรื อน 32,48234,10632,58723,361

3 ปริมาณการผลิตส้มเขียวหวานจำแนกเป็น รายภาค ปี 2550 ภาค เนื้อที่ให้ผลผลผลิต ผลผลิต เฉลี่ย ( ไร่ )( ตัน )( กิโลกรัม ) N277,500700,3002,524 NE9,07316,9591,869 C11,20913,1751,175 S14,06929,8941,912 รวม 311,851757,3282,428

4 ประมาณการผลผลิต ส้มเขียวหวานแยกเป็นรายเดือน ราย การ หน่วย วัดม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ผลผ ลิตตัน 112,39 6 69,4 18 60,9 41 36,8 16 21,5 37 6,57 2 ร้อย ละ 14. 849.178.054.862.840.87 ราย การ หน่วย วัดก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. รวม ผลผ ลิตตัน 7,9 40 10,9 63 18,3 36 48,9 36 154, 282 209, 191 757,3 28 ร้อย ละ 1.0 51.452.426.46 20.3 7 27.6 2100

5 ร้อยละ 99 บริโภคภายในประเทศ ปริมาณการส่งออก การบริโภค ส้มเขียวหวาน ประเทศคู่ ค้า ที่สำคัญ พม่า ลาว อินโดนีเซี ย รายการ 2547254825492550 ปริม าณ มูลค่ า ปริม าณ มูลค่ า ปริมา ณ มูล ค่า ปริมา ณ มูล ค่า ( ตัน ) ( ลบ.) ( ตัน ) ( ลบ.) ( ตัน ) ( ล บ.)( ตัน ) ( ล บ.) ส้มเขียว หวาน สด 55 2 5.9 2 80 9 19. 05 1,7 5030 2,5 0040 น้ำส้ม แช่แข็ง 32 7 5.5 8 14 22.280 1. 5120 2. 4 น้ำส้ม อื่นๆ 4,4 92 78. 06 4,3 34 87. 43 4,4 0088 4,4 0088 น้ำ ผลไม้ จำพวก ส้ม 1,5 10 17. 33 1,1 48 15. 6 1,3 0020 1,6 0024

6 ราคาที่เกษตรกรขายส้มเขียวหวานเกรดคละ รายการ หน่วย วัด 2547254825492550 ราคาที่ เกษตรกรขาย ได้ บาท / กก. 16.6514.3211.67 ต้นทุนการผลิต บาท / กก. 7.927.416.986.860

7 ราคาส้มเขียวหวานเกรดคละที่เกษตรขายได้ ( บาท / กิโลกรัม ) จำแนกเป็นรายเดือน ปีมค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ ย 25 47 13. 40 14. 63 16. 81 18. 50 15. 66 12. 62 17. 00 22. 20 20. 25 17. 75 12. 10 8.1 9 16. 65 25 48 10. 56 9.8 6 11. 45 14. 83 13. 40 14. 75 19. 50 19. 40 17. 00 12. 00 12. 22 8.9 7 14. 32 25 49 7.1 6 8.5 3 11. 87 11. 70 11. 90 10. 57 10. 19 10. 00 13. 50 16. 60 12. 50 10. 04 11. 67 25 50 9.8 0 12. 28 11. 35 14. 20 15. 16 13. 75 9.3 3 8.0 0 11. 67

8 แนวโน้มการผลิตส้มเขียวหวาน ปี 2551 ( เป็นตัวเลขประมาณการ เบื้องต้น ) รายการ หน่วย วัด 25472548254925502551 เนื้อที่ให้ผล ผลิตไร่ 341,0 20 367,69 8 362,20 4311,851 300,0 00 ผลผลิตตัน 622,1 23 765,19 5 871,64 4757,328 700,0 00 ผลผลลิต เฉลี่ยต่อไร่ กก./ ไร่ 1,8242,0812,4072,4282,400 ราคาที่ เกษตรกรขาย ได้ บาท / กก 16.6514.3211.67 11.50

9 สภาพปัญหา 1. ผลผลิตกระจุกตัวในช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม คิดเป็น ร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด เนื่องจากเกษตรกรเก็งราคากักส้ม ไว้รอตรุษจีน 2. ต้นทุนการผลิตสูง แนวทางแก้ไขปัญหา 1. กระจายผลผลิตออกนอก แหล่งผลิต ในช่วงผลผลิตกระจุกตัว ( พย.- มค.) 2. ลดการนำเข้าส้มจาก ต่างประเทศ 3. ผลักดันการส่งออก ส้มเขียวหวานไป ต่างประเทศให้มากขึ้น 4. ส่งเสริมการปลูก ส้มเขียวหวาน ให้มี ความสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน GAP 5. ส่งเสริมการแปรรูปให้ มากขึ้น 6. ผลิตส้มเขียวหวานให้ ผลผลิตออกทั้งปี 7. รณรงค์การบริโภค / ประชาสัมพันธ์ ส้มเขียวหวาน 8. ลดต้นทุนการผลิตลง


ดาวน์โหลด ppt โดย : นายทรงพล ทาเจริญ นักวิชาการเกษตร 7 ว กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google