งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประมาณการภาพรวมพลังงานไทย (2550-2564) ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สิงหาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประมาณการภาพรวมพลังงานไทย (2550-2564) ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สิงหาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประมาณการภาพรวมพลังงานไทย ( ) ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สิงหาคม 2550

2 2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) สมมุติฐาน อัตราเพิ่มเฉลี่ย (%) ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคอื่นๆ GDP รวม5.05.6

3 3 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (รายปี) หมายเหตุ: ประมาณการ GDP นี้ใช้ในการจัดทำ Load Forecasts มี.ค. 2550

4 4 สมมติฐานโรงไฟฟ้า  PDP 2007 แผนหลัก : พิจารณาโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีความเป็นไปได้ แผนทางเลือก : พิจารณาปริมาณการจัดหา LNG 10 ล้านตัน ต่อปี และซื้อไฟฟ้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น

5 5 การใช้พลังงานขั้นต้น กรณีศึกษา อัตราเพิ่มเฉลี่ย (%) แผนหลัก 98,483120,481150,047180, แผนทางเลือก 98,483120,481150,047175, หน่วย : Ktoe

6 6 การใช้พลังงานขั้นต้น (แผนหลัก) 34% 31% 15% 18% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.0% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.5% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 3.8% 32% 36% 14% 16% 30% 38% 17% 14% 30% 37% 16% 13%

7 7 การผลิตพลังงานขั้นต้น (แผนหลัก) 12% 30% 39% 10% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.5% อัตราเพิ่มเฉลี่ย -1.4% อัตราเพิ่มเฉลี่ย -0.2% 7% 27% 50% 7% 4% 32% 51% 6% 3% 36% 51% 6% 7% 5%3%

8 8 สัดส่วนการนำเข้า(สุทธิ)พลังงาน

9 9 สัดส่วนการนำเข้า (สุทธิ) ต่อการใช้พลังงานขั้นต้น

10 10 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กรณีศึกษา อัตราเพิ่มเฉลี่ย (%) แผนหลัก/ทางเลือก 65,63380,995101,467125, หน่วย : Ktoe

11 11 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 49% 5% 11% 17% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.3% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.6% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.4% 46% 9% 12% 16% 44% 11% 13% 14% 43% 11% 14% 13% 18% 19% 20%

12 12 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ตามสาขาการผลิต 38% 36% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.3% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.6% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 4.4% 39% 36% 40% 35% 41% 34% 27% 25% 24%

13 13 การใช้ก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษา อัตราเพิ่มเฉลี่ย (%) แผนหลัก 3,3894,8986,3387, แผนทางเลือก 3,3894,8986,3386, หน่วย : ล้าน ลบฟ. ต่อวัน

14 14 การใช้ก๊าซธรรมชาติ (แผนหลัก) 72% 17% 10% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 8.5% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.3% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 3.3% 62% 21% 12% 62% 19% 12% 64% 16% 12% 5% 7% 8%

15 15 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ (แผนหลัก) 66% 28% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 8.5% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.3% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 3.3% 44% 19% 28% 14% 25% 11% 7% 35%29%23% 2% 9% 20% 8% 19% 14%

16 16 การใช้ก๊าซธรรมชาติ (แผนหลัก) 24% 17% 10% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 8.5% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.3% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 3.3% 23% 21% 12% 20% 19% 12% 18% 16% 12% 5% 7% 8% 34% 27% 30% 34% 14% 12%

17 17 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 48% 35% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 6.8% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 7.4% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 2.9% 44% 40% 46% 42% 41% 50% 11%10% 7%6% 5%3%

18 18 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ชนิด อัตราเพิ่มเฉลี่ย (%) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด / เครื่องบิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา รวม , หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน

19 19 การผลิต/การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (กรณีไม่ขยายโรงกลั่น)

20 20 การผลิต/การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (กรณีขยายโรงกลั่น)

21 21 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ปี กำลังผลิตติดตั้ง (MW) ความต้องการ ไฟฟ้าสูงสุด (MW) กำลังผลิตไฟฟ้า สำรองต่ำสุด (%) ,10721, ,53522, ,03727, ,12737, ,32148,

22 22 การผลิตไฟฟ้า (แผนหลัก) 44% 3% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.6% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 6.0% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.6% 44% 6% 41% 8% 43% 9% 44% 42% 43% 9% 8% 6%

23 23 การผลิตไฟฟ้า (แผนทางเลือก) 44% 3% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.6% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 6.0% อัตราเพิ่มเฉลี่ย 5.6% 44% 6% 43% 8% 38% 28% 44% 42% 41% 28% 9% 8% 6%

24 24 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า แยกตามชนิดเชื้อเพลิง (แผนหลัก) 66% 7% 69% 9% 68% 3% 9% 63% 3% 10% 20% 16% 20% 15% 9%

25 25 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า แยกตามชนิดเชื้อเพลิง (แผนทางเลือก) 66% 7% 69% 9% 68% 3% 9% 44% 3% 29% 20% 16% 20% 15% 9%


ดาวน์โหลด ppt 1 ประมาณการภาพรวมพลังงานไทย (2550-2564) ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สิงหาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google