งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

30 มิถุนายน 2554 นายเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน นโยบายการปรับ โครงสร้างราคาก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว (LPG)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "30 มิถุนายน 2554 นายเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน นโยบายการปรับ โครงสร้างราคาก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว (LPG)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 30 มิถุนายน 2554 นายเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน นโยบายการปรับ โครงสร้างราคาก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว (LPG)

2 หัวข้อบรรยาย 1. โครงสร้างราคาปัจจุบัน ของ LPG กับน้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา และ NGV 2. ภาระชดเชยจากกองทุนน้ำมันในปัจจุบัน 3. นโยบายราคา LPG ของรัฐบาล 4. การวิเคราะห์ 4.1 ถ้าไม่ทำอะไรเลย 4.2 ถ้าลอยตัวทั้งหมด 4.3 ถ้าลอยตัวเฉพาะจุด 4.4 ถ้าลอยตัว ขนส่ง + อุตสาหกรรม ไม่ลอยหุงต้ม 5. ทางเลือกของนโยบาย

3 1. โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน รายการ เบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลเตาLPGNGV (บาท/ลิตร)(บาท/กก.) ต้นทุน ภาษี กองทุน ค่าการตลาด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาขายปลีก

4 1. โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน รายละเอียดเบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลเตาLPGNGV ต้นทุน ภาษี กองทุน ค่าการตลาด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาขายปลีก1,3051, บาท/ล้านบีทียู

5 1. โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.เบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลเตาLPGNGV (ล้านลิตร/วัน)(ล้าน กก./วัน)

6 1. โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.เบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลเตาLPGNGV , , , , , , พันล้านบีทียู/วัน

7 2. ภาระชดเชยจากกองทุนน้ำมัน สภาพคล่องกองทุนน้ำมัน ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เงินไหลเข้ากองทุนน้ำมัน (ล้านบาท/วัน) เบนซิน51.67 แก๊สโซฮอล15.88 ดีเซล เตา.60 LPG NGV EURO รวม53.28

8 2. ภาระชดเชยจากกองทุนน้ำมัน นโยบายราคา LPG ปัจจุบัน รัฐกำหนดราคาขายส่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ บาท/กก. รวมค่าการตลาดกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้ราคาขายปลีกอยู่ประมาณ บาท/กก. รัฐกำหนดราคาให้ผู้ผลิตจำหน่าย 333 เหรียญ/ตัน หรือประมาณ 10 บาท/กก.

9 2. ภาระชดเชยจากกองทุนน้ำมัน ต้นทุนในการผลิต LPG ต้นทุนโรงแยกก๊าซอยู่ที่ประมาณ 450 เหรียญ/ตัน รัฐไม่ จ่ายชดเชยทำให้ผู้ผลิตรับภาระประมาณ 117 เหรียญ/ตัน หรือประมาณ 3.50 บาท/กก. ต้นทุนโรงกลั่นอยู่ที่ประมาณราคา 750 เหรียญ/ตัน คำนวณจากราคา CP ร้อยละ 76 กับราคา ณ โรงกลั่นร้อย ละ 24 ซึ่งรัฐจ่ายชดเชยประมาณ 417 เหรียญ/ตัน หรือ ประมาณ บาท/กก. ต้นทุนนำเข้าอยู่ที่ประมาณราคา 933 เหรียญ/ตัน จาก ราคา CP ซึ่งรัฐจ่ายชดเชยประมาณ 600 เหรียญ/ตัน หรือประมาณ บาท/กก.

10 2. ภาระชดเชยจากกองทุนน้ำมัน เปรียบเทียบราคา LPG ตลาดโลกกับราคารัฐกำหนด

11 2. ภาระชดเชยจากกองทุนน้ำมัน เปรียบเทียบราคา LPG กับประเทศเพื่อนบ้าน

12 3. นโยบายราคา LPG นโยบายปัจจุบันของกระทรวงพลังงาน (มติ ครม. 3 พฤษภาคม 2554) ให้ขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาค ครัวเรือนและขนส่ง จากสิ้น มิ.ย. 54 ไปจนถึง ก.ย. 54 ให้ทยอยปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรม ให้สะท้อนต้นทุนโรงกลั่นน้ำมัน ตั้งแต่ ก.ค. 54 เป็นต้นไป โดยปรับราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 ครั้ง จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 3 บาท/กก.

13 3. นโยบายราคา LPG โครงสร้างราคา LPG ตามมติ ครม. บาท/กก.ปัจจุบัน ครัวเรือน/ ขนส่ง อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 4 ราคา ณ โรงกลั่น10.11 ภาษี3.34 กองทุน1.19 ราคาขายส่ง14.64 กองทุน ค่าการตลาด3.26 ภาษี ราคาขายปลีก รายได้กองทุน (ล้านบาท/วัน)

14 3. นโยบายราคา LPG นโยบายราคา LPG ของพรรคการเมือง  พรรคประชาธิปัตย์ - บริหารราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้ราคาสะท้องถึงต้นทุนและราคา ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาด - ปรับปรุงโครงสร้างราคาขายก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พรรคเพื่อไทย - การดูแลราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซ LPG อย่างเหมาะสมและสร้าง ระบบต่อท่อส่งก๊าซ เพื่อใช้เป็นแก๊สหุงต้มในครัวเรือนในระยะยาว  พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน - ตรึงราคา LPG ที่ใช้ในครัวเรือนที่ บาทต่อ กก. (ราคาส่ง ณ โรงแยกก๊าซ) โดยใช้กลไกของกองทุนน้ำมันประมาณ 3,000 ล้าน บาทต่อเดือนในการชดเชย และยังส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้เตาแก๊ส หุงต้มที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เตาเบอร์ 5 เป็นต้น และเพิ่มปริมาณ สำรอง LPG ให้เพียงพอในทุกภูมิภาค

15 4. การวิเคราะห์ 4.1 ถ้าตรึงราคาต่อไปทั้งหมด - กองทุนน้ำมันไม่สามารถแบกรับภาระได้ หนี้สิน - การลักลอบส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ค่าใช้จ่ายในการ ปราบปราม - มีการลงทุนเพิ่ม โดยไม่จำเป็น ท่าเรือ/ถังเก็บ/ รถบรรทุก/ปั๊มก๊าซ - ไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำมันเบนซิน เงินเก็บเข้ากองทุน - เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมแก๊สโซฮอลและ NGV

16 4. การวิเคราะห์ 4.1 ถ้าตรึงราคาต่อไปทั้งหมด - ระยะยาว NGV จะติดกับราคา Subsidy - เพิ่มการพึ่งพาการนำเข้า/ลดความมั่นคงของประเทศ - โรงกลั่นมีเบนซินเกิน ต้นทุนประเทศ - ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกองทุนที่จะชดเชยระยะยาว

17 4. การวิเคราะห์ 4.2 ถ้าลอยตัวทั้งหมด - สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ LPG ราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะอาหาร - ค่าครองชีพสูงขึ้น - ส่งเสริมแก๊สโซฮอล และ NGV ได้เต็มที่ - ค่าแท็กซี่ LPG ต่อต้าน ติดตั้ง NGV ฟรี - ราคาน้ำมันเบนซินลดลง - การลักลอบส่งออกสิ้นสุดลง - การนำเข้า LPG ลดลง - การลงทุนใน LPG ที่ไม่จำเป็นลดลง 4.3 ถ้าลอยตัวเฉพาะอุตสาหกรรม 4.4 ถ้าลอยตัวเฉพาะขนส่งและอุตสาหกรรม

18 5. ทางเลือกของนโยบาย 5.1 การช่วยเหลือด้าน Supply (Supply Side Subsidy) - ตรึงราคา LPG ทั้งหมด - ตรึงราคาบางส่วน 5.2 การจัดการด้าน Demand (Demand Side Management) - การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ LPG - การเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอื่น 5.3 การช่วยเหลือด้าน Demand (Demand Side Subsidy) - การทยอยปรับราคา/ลดผลกระทบ - การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นพิเศษ - การเปลี่ยนไปช่วยเหลือทางอื่นแทน 5.4 ข้อดีของการช่วยเหลือด้าน Supply 5.4 ข้อดีของการช่วยเหลือด้าน Demand 5.4 ผลกระทบทางการเมืองต่อรัฐบาล

19 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt 30 มิถุนายน 2554 นายเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน นโยบายการปรับ โครงสร้างราคาก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว (LPG)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google