งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย : ล้านลิตร/วัน การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซิน (ม.ค.-มี.ค.) ม.ค.ก.พ.มี.ค.ม.ค.-มี.ค.สัดส่วน   (%) ดีเซล 59.260.660.760.2100.0 -0.4 เบนซิน 21.822.422.822.3100.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย : ล้านลิตร/วัน การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซิน (ม.ค.-มี.ค.) ม.ค.ก.พ.มี.ค.ม.ค.-มี.ค.สัดส่วน   (%) ดีเซล 59.260.660.760.2100.0 -0.4 เบนซิน 21.822.422.822.3100.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วย : ล้านลิตร/วัน การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซิน (ม.ค.-มี.ค.) ม.ค.ก.พ.มี.ค.ม.ค.-มี.ค.สัดส่วน   (%) ดีเซล เบนซิน เบนซินธรรมดา แก๊สโซฮอล์ 91(E10) เบนซินพิเศษ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) แก๊สโซฮอล์ 95 (E20) แก๊สโซฮอล์ 95 (E85)

2 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- มี.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อนปี ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน (ม.ค.-มี.ค.)

3 ยอดจำหน่าย และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี (มี.ค.) ล้านลิตร/วัน บาท/ลิตร มิ.ย.-ต.ค. 55 การใช้ดีเซลลดลงช่วง ฤดูฝนตามรอบฤดูกาล มิ.ย.-ต.ค. 56 การใช้ดีเซลลดลงช่วง ฤดูฝนตามรอบฤดูกาล ม.ค. 55 ลอยตัวราคา ขายปลีกน้ำมันดีเซล ตามราคาตลาดโลก ตั้งแต่ พ.ค. 55 รัฐบาล ตรึงราคาขายปลีก น้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ราคาน้ำมันดีเซล

4 หน่วย : ล้านลิตร/วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- มี.ค ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อนปี ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน (ม.ค.-มี.ค.)

5 ล้านลิตร/วัน บาท/ลิตร ยอดจำหน่ายน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล และราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ย ปี 2555 – 2557 (มี.ค.) ราคาน้ำมันเบนซินเฉลี่ย แก๊สโซฮอล เบนซิน 1 ม.ค. 56 ยกเลิกการ ใช้เบนซิน 91 โดย ผ่อนผัน ให้จำหน่าย ได้จนถึง มี.ค. 56 ตั้งแต่ ม.ค. 56 สัดส่วน การใช้แก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น จากมาตรการยกเลิก การใช้เบนซิน 91 หมายเหตุ : เบนซิน ปี 2555 หมายถึงเบนซิน 91 และเบนซิน 95 และตั้งแต่ปี 2556 หมายถึงเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล หมายถึง แก๊สโซฮอล 91 (E10), 95 (E10), 95 (E20) และ 95 (E85) ราคาเบนซินเฉลี่ย หมายถึง ราคาเฉลี่ยของเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล 91 (E10) และแก๊สโซฮอล 95 (E10)

6 สัดส่วนการใช้น้ำมันเบนซิน ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) เบนซิน ล้านลิตร/วันสัดส่วน % ธรรมดา (E10)9.442 พิเศษ U (E10) (E20) (E85)0.73 รวมทั้งสิ้น รวมการใช้น้ำมันเบนซิน 22.3 ล้านลิตร/วัน ธรรมดา พิเศษ

7 สัดส่วนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) เบนซิน ล้านลิตร/วันสัดส่วน % 91 (E10) (E10) (E20) (E85)0.73 รวมทั้งสิ้น รวมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 20.9 ล้านลิตร/วัน

8 ล้านลิตร/วัน ยอดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล เปรียบเทียบกับเบนซิน 95 ปี 2555 – 2557 (มี.ค.) แก๊สโซฮอล 95 (E20) แก๊สโซฮอล 95 (E85) เบนซิน 95 ตั้งแต่ ม.ค. 56 การใช้แก๊สโซฮอล 91 (E10) แก๊สโซฮอล 95 (E10) และเบนซิน 95 เพิ่มขึ้น จาก มาตรการยกเลิกการใช้เบนซิน 91 แก๊สโซฮอล 95 (E10) แก๊สโซฮอล 91 (E10) เบนซิน 91 หมายเหตุ : ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ยกเลิกการใช้เบนซิน 91 โดยผ่อนผันให้จำหน่ายได้จนถึงเดือนมีนาคม 2556

9 หน่วย : KTOE (ม.ค.-มี.ค.) สัดส่วน (%) การเปลี่ยนแปลง (%) (ม.ค.-มี.ค.) เบนซิน5,7416,1061, ดีเซล11,90610,7122, LPG1,2382, NGV2,4982, รวม21,38221,6415, การใช้น้ำมันภาคขนส่งทางบก (ม.ค.-มี.ค.)

10 KTOE การใช้น้ำมันภาคขนส่งทางบก ปี 2555 – 2557 (มี.ค.) LPG NGV เบนซิน ดีเซล

11 ยอดจำหน่าย LPG NGV ภาคขนส่ง และราคาเฉลี่ยเบนซินและดีเซล ปี 2555 – 2557 (มี.ค.) หมายเหตุ : ราคาเบนซินเฉลี่ย หมายถึง ราคาเฉลี่ยของเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล 91 (E10) และแก๊สโซฮอล 95 (E10) NGV LPG ราคาเบนซินเฉลี่ย ราคาดีเซลเฉลี่ย

12 สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.) น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วันสัดส่วน % เบนซิน น้ำมันก๊าด ดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา LPG รวมทั้งสิ้น รวมการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วัน * LPG ไม่รวมการใช้ในปิโตรเคมี


ดาวน์โหลด ppt หน่วย : ล้านลิตร/วัน การใช้น้ำมันดีเซลและเบนซิน (ม.ค.-มี.ค.) ม.ค.ก.พ.มี.ค.ม.ค.-มี.ค.สัดส่วน   (%) ดีเซล 59.260.660.760.2100.0 -0.4 เบนซิน 21.822.422.822.3100.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google