งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อดีของการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน (anaerobic digestion) 1.สามารถดำรงสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มของจุลินทรีย์ได้ 2.ลดขนาดถังหมักมีผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อดีของการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน (anaerobic digestion) 1.สามารถดำรงสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มของจุลินทรีย์ได้ 2.ลดขนาดถังหมักมีผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อดีของการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน (anaerobic digestion) 1.สามารถดำรงสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มของจุลินทรีย์ได้ 2.ลดขนาดถังหมักมีผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 3.อัตราการเกิดก๊าซชีวภาพมีเปอร์เซ็นต์ของก๊าซมีเทนสูง 4.เหมาะกับการติดตั้งร่วมกับระบบที่มีอยู่แล้ว 5.ลดองค์ประกอบของไนโตรเจนของน้ำเสียที่ออกจากระบบ 6.ลดเวลาในการย่อยสลาย โดยที่จุลินทรีย์ยังสามารถทำงานได้ในอัตราสูง

2 ข้อเสียของการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน (anaerobic digestion) 1.ต้องการควบคุมโดยผู้ชำนาญการ (need for skill operator) 2. ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบ ติดตามและควบคุม (Additional instrument for monitoring and control)

3

4

5

6

7

8

9

10

11 การลดปริมาณ COD HRT(days)Influent COD (mg/l) Effluent COD (mg/l) COD removal (%) 1536,7392, ,5152, ,5774,

12 การลดปริมาณของแข็งทั้งหมด (total solid,TS) HRT(days)Influent TS (mg/l) Effluent TS (mg/l) TS removal (%) 153, , ,

13 การลดปริมาณของแข็งระเหยทั้งหมด (total volatile solids,TVS) HRT(days)Influent TVS (mg/l) Effluent TVS (mg/l) TVS removal (%) 152, , ,

14 การลดปริมาณของแข็งแขวนลอย (suspended solids,SS) HRT (days)Influent SS (mg/l) Effluent SS (mg/l) SS removal (%) 153, , ,

15

16 ค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตก๊าซชีวภาพและการ ผลิตก๊าซมีเทนกับ (ภายใต้สภาวะการทดลอง) HRT (days)Total gas (l/d) Methane gas (l/d) Methane (%)

17 ค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างค่า HRT และ OLR กับปริมาณก๊าซ ชีวภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นและประสิทธิภาพการกำจัดค่า COD HRT (days)Total gas production (l/d) COD removal (%)

18

19

20

21

22

23

24 เปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้กับการศึกษาที่ผ่านมา ประสิทธิภาพการ กำจัดสารอินทรีย์ ผลการศึกษาของ สละ(2540) ผลการ ทดลอง ประสิทธิภาพการกำจัด ค่า COD 96.04%93.69% ประสิทธิภาพการกำจัด ค่าTS 85.25%87.45% ปริมาณก๊าซชีวภาพ l/d ประสิทธิภาพของระบบ เครื่องกรองไร้ออกซิเจน: ขึ้นอยู่กับปริมาณการยึดเกาะของจุลินทรีย์กับพื้นผิวตัวกลาง ถังหมักไร้ออกซิเจนแบบ 2 ขั้นตอน: ไม่มีปัญหาการยืดเกาะ

25 เปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้กับการศึกษาที่ผ่านมา ประสิทธิภาพของระบบผลการศึกษาของ อาริยา (2547) ผลการทดลอง ประสิทธิภาพการกำจัดค่า COD 91.13%93.69% ประสิทธิภาพการกำจัดค่า TS 84.34%87.45% ประสิทธิภาพการกำจัดค่า TVS 89.29%94.32% ประสิทธิภาพการกำจัดค่า SS 83.93%95.62% % CH %81.83%


ดาวน์โหลด ppt ข้อดีของการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน (anaerobic digestion) 1.สามารถดำรงสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มของจุลินทรีย์ได้ 2.ลดขนาดถังหมักมีผลให้ประหยัดค่าใช้จ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google