งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<1MW)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<1MW)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<1MW)
พ.ศ.2545 : การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP < 1 MW (ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ < 1 MW) VSPP ต้องเป็นผู้ใช้ไฟของ กฟน./กฟภ. วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้ากำหนดจากหลักการต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย วิธีคำนวณค่าไฟฟ้าใช้หลักการหักลบหน่วยพลังงานไฟฟ้า (Net Energy)

2 การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<10 MW)
ระเบียบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระเบียบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานเชิงพาณิชย์ ระบบ Cogeneration การออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า กฟภ. ออกประกาศวันที่ 7 ธันวาคม 2549 กฟน. ออกประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ผู้ผลิตไฟฟ้าที่จะขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP เมื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในกระบวนการผลิตหรือใช้ในโรงไฟฟ้าแล้ว สามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ < 10 MW

3 ภาพรวมการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP
เมื่อขยายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก < 1 MW เป็น < 10 MW และให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ทำให้ 1. ประเภทเชื้อเพลิงหลากหลายขึ้น < 1 MW < 10 MW แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ฟางข้าว ชีวมวลอื่น ๆ ขยะ ไบโอดีเซล พลังน้ำ พลังลม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 2. VSPP ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก MW ในปี 2549 เป็น 1, MW ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อที่เพิ่มขึ้น = 1, MW 3. VSPP ขายไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่มขึ้นจาก MW ในปี 2549 เป็น MW ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบที่เพิ่มขึ้น =

4 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
Cogeneration (≤ 10 MW) Renewable (≤10 MW) การส่งเสริม ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า อัตราคงที่ เงื่อนไข PES ≥ 10 % เชื้อเพลิง ส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) ชีวมวล 0.30 7 ก๊าซชีวภาพ พลังน้ำขนาดเล็ก ( kW) 0.40 พลังน้ำขนาดเล็ก (< 50 kW) 0.80 ขยะ 2.50 พลังงานลม 3.50 10 พลังงานแสงอาทิตย์ 8.0 กำหนดให้ยื่นขอขายไฟฟ้าภายในปี 2551


ดาวน์โหลด ppt การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<1MW)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google