งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<1MW)  พ.ศ.2545 : การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP < 1 MW (ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ < 1 MW)  VSPP ต้องเป็นผู้ใช้ไฟของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<1MW)  พ.ศ.2545 : การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP < 1 MW (ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ < 1 MW)  VSPP ต้องเป็นผู้ใช้ไฟของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<1MW)  พ.ศ.2545 : การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP < 1 MW (ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ < 1 MW)  VSPP ต้องเป็นผู้ใช้ไฟของ กฟน./กฟภ.  วัตถุประสงค์ :  ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า  การคิดค่าไฟฟ้า  อัตราค่าไฟฟ้ากำหนดจากหลักการต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  วิธีคำนวณค่าไฟฟ้าใช้หลักการหักลบหน่วยพลังงานไฟฟ้า (Net Energy)

2 การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<10 MW) มติ กพช. 4 กันยายน 2549 : เห็นชอบการขยายระเบียบการรับซื้อ ไฟฟ้าจาก VSPP สำหรับปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ < 10 MW โดยแยกเป็น 2 ระเบียบ ดังนี้ ระเบียบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระเบียบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานเชิงพาณิชย์ ระบบ Cogeneration การออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า กฟภ. ออกประกาศวันที่ 7 ธันวาคม 2549 กฟน. ออกประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ผู้ผลิตไฟฟ้าที่จะขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP เมื่อผลิต ไฟฟ้าใช้ในกระบวนการผลิตหรือใช้ในโรงไฟฟ้าแล้ว สามารถขายไฟฟ้าเข้า ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ < 10 MW

3  เมื่อขยายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก < 1 MW เป็น < 10 MW และให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ทำให้ 1. ประเภทเชื้อเพลิงหลากหลายขึ้น ภาพรวมการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP < 1 MW < 10 MW แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ฟางข้าว ชีวมวลอื่น ๆ แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ฟางข้าว ชีวมวลอื่น ๆ ขยะ ไบโอดีเซล พลังน้ำ พลังลม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 2. VSPP ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 16.86 MW ในปี 2549 เป็น 1,054.68 MW ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อที่เพิ่มขึ้น = 1,037.45 MW 3. VSPP ขายไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่มขึ้นจาก 12.01 MW ในปี 2549 เป็น 213.60 MW ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบที่เพิ่มขึ้น = 201.59

4 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) VSPP Renewable (≤10 MW) Cogeneration (≤ 10 MW) การส่งเสริม ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า อัตราคงที่ เงื่อนไข PES ≥ 10 % เชื้อเพลิงส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ระยะเวลา สนับสนุน (ปี) ชีวมวล0.307 ก๊าซชีวภาพ0.307 พลังน้ำขนาดเล็ก (50-200 kW)0.407 พลังน้ำขนาดเล็ก (< 50 kW)0.807 ขยะ2.507 พลังงานลม3.5010 พลังงานแสงอาทิตย์8.010 กำหนดให้ยื่นขอ ขายไฟฟ้า ภายในปี 2551


ดาวน์โหลด ppt การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<1MW)  พ.ศ.2545 : การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP < 1 MW (ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ < 1 MW)  VSPP ต้องเป็นผู้ใช้ไฟของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google