งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุม - ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุม - ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุม - ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557

2 2 1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 2. การจัดตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 3. การถ่ายทอด / เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4. การจัดทำตาราง SR 1 และ SR 2 5. การติดตามผลแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน 6. การจัดทำและส่งรายงานการควบคุมภายใน 5 5 10 5 7. การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผน การบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน 55 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ระบบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557

3 การคำนวณผลการประเมิน 3 ผลคะแนนรวมจาก 7 ขั้นตอน ระดับคะแนนที่ได้รับ > 95 – 100 คะแนน 5 > 90 – 95 คะแนน 4 > 85 – 90 คะแนน 3 > 80 – 85 คะแนน 2 0 – 80 คะแนน 1

4 44 1. ปรับลดขั้นตอนจากเดิม 9 ขั้นตอน เหลือเพียง 7 ขั้นตอน 2. เน้นการวัดผลลัพธ์ของการจัดทำระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่ 2.1 ผลลัพธ์ของการถ่ายทอดความรู้เรื่องดังกล่าว ภายในหน่วยงาน ด้วยการสุ่มสอบถามจากข้าราชการใน สังกัด 2.2 หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการตามแผนฯ ได้ บรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมายของตัวชี้วัดทุกตัว จะได้คะแนน ผลสำเร็จถึง 55 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งผลสำเร็จเกิดจาก การที่หน่วยงานทราบ ความเสี่ยงตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและ พยายามจัดการกับความเสี่ยง ประเด็นที่ เปลี่ยนแปลง

5 55 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ หน่วยงาน 3. ตารางการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยง ( ตาราง SR 1) 4. แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ( ตาราง SR 2) 5. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ( แบบ ปย. ๑ ) 6. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปย. ๒ ) 7. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการตาม แผนการบริหารความเสี่ยง ( ตาราง SR 2) 8. ผลการปฏิบัติราชการประจำปีที่ประเมินโดยสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล เอกสาร / หลักฐานประกอบการ พิจารณาประเมินผล : ลดจำนวนเอกสารที่ใช้ในการ พิจารณาประเมินผลลง


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุม - ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google