งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำ geo-referencing และการปรับแก้เชิงเรขาคณิต Image Rectification ให้กับภาพด้วย ArcMap.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำ geo-referencing และการปรับแก้เชิงเรขาคณิต Image Rectification ให้กับภาพด้วย ArcMap."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำ geo-referencing และการปรับแก้เชิงเรขาคณิต Image Rectification ให้กับภาพด้วย ArcMap

2 ขจัดความเพี้ยนในทางเรขาคณิตของภาพ ขจัดความเพี้ยนในทางเรขาคณิตของภาพ เพื่อการทำแผนที่ เพื่อการทำแผนที่ เพื่อเป็นข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้ เพื่อเป็นข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ได้  multi-temporal analysis  Spatial analysis  Mosaic วัตถุประสงค์ของการปรับแก้เชิงเรขาคณิต

3 โปรแกรมที่ใช้ ArcGIS โดยทำที่ ArcMap และเรียกใช้ Extension : Georeferencing

4 เรียกโปรแกรม ArcMap

5 Click เลือกการเพิ่มข้อมูลเข้าไป สามารถนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลภาพ

6 ตัวอย่างข้อมูลภาพสแกนแผนที่ภูมิประเทศที่เป็น JPEG ไฟล์

7 ถ้าข้อมูลภาพที่เรียกมาไม่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงข้อมูล อ้างอิงเกี่ยวกับลักษณะเชิงพื้นที่ ก็จะมีข้อความเตือนเพื่อให้ทราบว่า กำลังทำงานอยู่กับข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์

8 Georeferencing สามารถทำได้สองลักษณะคือ –อ้างอิงพิกัดภาพที่ต้องการกำหนดพิกัดทางแผนที่ให้เข้ากับอีกภาพ หนึ่งที่มีระบบพิกัดอ้างอิงไว้กับแผนที่แล้ว วิธีนี้เรียกว่า Image-to- Image Registration (ภาพอ้างอิงไม่จำเป็นต้องมีพิกัดทางแผนที่ก็ ได้ หากเป็นการปรับภาพเข้าหากันเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่) –อ้างอิงพิกัดภาพที่ต้องการกำหนดพิกัดทางแผนที่ให้เข้าได้กับพิกัด ของแผนที่อ้างอิง  Image-to-Map วิธีการนี้ต้องหาสมการแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างพิกัด ของภาพที่ต้องการกำหนดพิกัดกับภาพอ้างอิง ซึ่งต้องใช้จุด ที่ทราบพิกัดของทั้งสองจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าจุดควบคุม ภาคพื้นดิน (Ground Control Points; GCPs)

9 ตัวอย่าง ต้องการกำหนดระบบพิกัดของภาพถ่ายจาก ดาวเทียมให้อยู่ในระบบพิกัดของแผนที่ภูมิ ประเทศ L7017 มาตราส่วน 1:50,000 มีข้อมูลภาพที่ต้องใช้คือ –ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat บริเวณ ครอบคลุมบางส่วนของกรุงเทพมหานคร เป็น ข้อมูลภาพ 6 ชั้นข้อมูล (TM band 1,2,3,4,5, และ 7 –ข้อมูลสแกนแผนที่ภูมิประเทศ

10 Click ขวาเพื่อเลือก Extension : Georeferencing

11 ที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม ให้ใส่จุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) สามารถดูตาราง GCP ที่กำหนดไปได้เพื่อดู ผลประเมินความ ถูกต้องของสมการใน รูป RMS ที่มีหน่วยตาม ข้อมูลอ้างอิง Tools for Image Georectification

12 กำหนดจุด GCP ที่ เห็นได้ชัดเจนใน ภาพ และในแผนที่ เช่น จุดตัดถนน สามารถ click ขวา เพื่อป้อนพิกัด x,y ของแผนที่ หรือ ลากไปหาภาพ สแกนแผนที่เพื่อ กำหนดจุดในแผนที่ + +

13 ที่ Layers สามารถ เลือกซูมดูแผนที่และ หาบริเวณที่เป็นจุด เดียวกับ GCP ของ ภาพ หากค้นหาจุดดังกล่าว พบแล้ว ไปที่ Icon กำหนดจุด GCP +

14 ลักษณะของภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ต้องการทำ Georeferencing

15 ลักษณะของแผนที่อ้างอิงพื้นที่บริเวณเดียวกัน

16 จุด GCPs ที่ใช้ทำ Georeferencing

17 ตารางแสดง GCPs ที่ใช้ในการทำ Georeferencing

18 ตารางแสดง GCPs ที่ใช้ในการทำ Georeferencing และ ผลการประเมินความถูกต้องแสดงเป็น RMSE

19 ค่า RMSe ที่แสดงถึงความคลาดเคลื่อนสูง

20 ตัดจุด GCPs บางจุดที่ทำให้ค่า RMSe สูง

21 ค่า RMSe ที่แสดงถึงความคลาดเคลื่อนลดลงเมื่อตัด GCP ที่ให้ค่า error สูงออกไป 1 จุด

22 ค่า RMSe ที่แสดงถึงความคลาดเคลื่อนลดลงมากเมื่อตัด GCP ที่ให้ค่า error สูงออกไปอีก 1 จุด จนยอมรับผลได้

23 ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ Georeferenced แล้ว สามารถซ้อนทับแนบสนิทกับ Topographic map

24 เลือก properties ของ layer ภาพถ่ายจาก ดาวเทียม

25 กำหนดใน properties ของ layer ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมให้ แสดง % Transparent ที่ต้องการ

26 ภาพถ่ายจากดาวเทียมซ้อนทับแนบสนิทกับ Topomap

27 ขั้นตอนต่อไป ท่านสามารถใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมใน การวัดหาหรือแปลตีความหมายได้ ผลที่ได้ จะเป็นข้อสนเทศที่อยู่บนพิกัดของแผนที่ สามารถทำการปรับแก้ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมตามต้องการอย่างถาวรได้เลย โดยการทำ Rectify ที่สามารถกำหนด ความละเอียดของภาพ (ขนาดของจุดภาพ) ได้

28

29 Pixel Resolution ขนาดครอบคลุมพื้นที่เทียบเท่าของ 1 จุดภาพ Resampling การกำหนดค่า DN ให้กับภาพ Image File Name


ดาวน์โหลด ppt การทำ geo-referencing และการปรับแก้เชิงเรขาคณิต Image Rectification ให้กับภาพด้วย ArcMap.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google