งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและ การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและ การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและ การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
นิรัตน์ เตียสุวรรณ

2 กลยุทธ์/มาตรการในงานคุ้มครองผู้บริโภค
การกำหนดคุณภาพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การกำหนดมาตรฐานการผลิตที่ดี การตรวจสอบเฝ้าระวัง และการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค การพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3 การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคมีศักยภาพที่จะดูแลตนเองได้ ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภค ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สมประโยชน์ และรู้ที่จะปกป้องสิทธิของตนเอง

4 การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ความเชื่อมั่นในองค์การ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์การ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภายใน เสียงตามสาย กิจกรรม

5 Press release Press conference Press tour Spot ประชาสัมพันธ์ภายนอก Talk Tie-in Print media Board Gimmick

6 การเผยแพร่ความรู้ การพัฒนาช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก

7 สื่อสิ่งพิมพ์ บทความในหนังสือพิมพ์

8 แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือ บทวิทยุ บทความรู้ ชุดนิทรรศการ สติกเกอร์ ของที่ระลึก

9 สื่อที่เป็น Mass Media
สารคดี สปอต สนทนา Tie-in Backdrop

10 สื่อ Electronics สายด่วน อย. Social Media E-Learning

11 สื่อกิจกรรม

12 สื่อบุคคล อย.น้อย อสม. รพ.สต. ภาคีเครือข่าย

13 สื่ออื่น ๆ LED Display Cinema Ads Bus Ads

14 การพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภค
โครงการอ่านฉลากก่อนซื้อ โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย โครงการอาหารปลอดภัย โครงการรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม โครงการ อย.น้อย

15 การพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชน

16 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้ประชาชนตระหนักในปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วมทำ เกิดแผนชุมชน มาตรการสังคม บูรณาการทรัพยากร ความร่วมมือ

17 การพัฒนาเครือข่าย การสร้างเครือข่าย
แต่ละพื้นที่มี กลุ่ม/องค์กร ต่าง ๆ อยู่ ทำอย่างไรให้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการบริโภค และเข้ามามีร่วมเป็นภาคีเครือข่าย รวมถึงการใช้ศักยภาพที่แต่ละกลุ่ม/องค์กรมี เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน เชิญแกนนำเครือข่ายร่วมประชุม การสร้างเครือข่าย กำหนดแนวทางทำงาน ประสานงาน และสนับสนุน จัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย

18 มีช่องทางสื่อสารสม่ำเสมอ
มีการสนับสนุนสื่อ วัสดุ รักษาเครือข่าย ให้ยั่งยืน จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ มีกรรมการแกนนำเครือข่าย จัด Site Visit จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

19 Partnership for Food Safety Education
Fight Bac ! Partnership for Food Safety Education จับมือกันของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัย ด้วยการผลิตสื่อ และแบ่งปันให้สมาชิกใช้ Brochure E-card Powerpoint Audio & Video

20 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและ การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google