งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิรัตน์ เตียสุวรรณ. กลยุทธ์ / มาตรการในงาน คุ้มครองผู้บริโภค การกำหนดคุณภาพ / มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ การกำหนดมาตรฐานการผลิตที่ดี การตรวจสอบเฝ้าระวัง และการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิรัตน์ เตียสุวรรณ. กลยุทธ์ / มาตรการในงาน คุ้มครองผู้บริโภค การกำหนดคุณภาพ / มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ การกำหนดมาตรฐานการผลิตที่ดี การตรวจสอบเฝ้าระวัง และการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิรัตน์ เตียสุวรรณ

2 กลยุทธ์ / มาตรการในงาน คุ้มครองผู้บริโภค การกำหนดคุณภาพ / มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ การกำหนดมาตรฐานการผลิตที่ดี การตรวจสอบเฝ้าระวัง และการ บังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การประกอบการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค การพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วน ร่วมของประชาชน

3 ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคมี ศักยภาพที่จะดูแลตนเองได้ ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภค ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สมประโยชน์ และรู้ที่จะ ปกป้องสิทธิของตนเอง

4 สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ความ เชื่อมั่นในองค์การ และการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์การ ประชาสัมพันธ์ ภายใน บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรม

5 ประชาสัมพันธ์ ภายนอก Press release Press conference Spot Talk Tie-in Press tour Board Print media Gimmick

6

7 สื่อสิ่งพิมพ์ บทความใน หนังสือพิมพ์

8 แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือ บทวิทยุ บทความรู้ ชุด นิทรรศการ สติก เกอร์ ของที่ระลึก

9 สื่อที่เป็น Mass Media สารคดี สปอต สนทนา Tie-in Backdrop

10 สื่อ Electronics Social Media www.oryor.com E-Learning

11 สื่อกิจกรรม

12 สื่อบุคคล อย. น้อย อสม. รพ. สต. ภาคี เครือข่าย

13 สื่ออื่น ๆ Bus Ads LED Display Cinema Ads

14 โครงการอ่านฉลากก่อนซื้อ โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย โครงการอาหารปลอดภัย โครงการรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง เหมาะสม โครงการ อย. น้อย

15

16 ให้ประชาชนตระหนักในปัญหา และ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วม ทำ เกิดแผนชุมชน มาตรการสังคม บูรณาการทรัพยากร ความร่วมมือ

17 แต่ละพื้นที่มี กลุ่ม / องค์กร ต่าง ๆ อยู่ ทำ อย่างไรให้เกิดความตระหนักในเรื่องความ ปลอดภัยในการบริโภค และเข้ามามีร่วมเป็น ภาคีเครือข่าย รวมถึงการใช้ศักยภาพที่แต่ละ กลุ่ม / องค์กรมี เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน การสร้าง เครือข่าย เชิญแกนนำ เครือข่ายร่วม ประชุม กำหนดแนวทาง ทำงาน ประสานงาน และ สนับสนุน จัดทำฐานข้อมูล เครือข่าย

18 รักษา เครือข่าย ให้ยั่งยืน มีช่องทาง สื่อสารสม่ำเสมอ มีการ สนับสนุนสื่อ วัสดุ จัดกิจกรรม ร่วมรณรงค์ มีกรรมการแกน นำเครือข่าย จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัด Site Visit

19 Partnership for Food Safety Education Fight Bac ! จับมือกันของ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ด้านอาหารปลอดภัย ด้วยการผลิตสื่อ และ แบ่งปันให้สมาชิกใช้ Brochure E-card Powerpoint Audio & Video

20


ดาวน์โหลด ppt นิรัตน์ เตียสุวรรณ. กลยุทธ์ / มาตรการในงาน คุ้มครองผู้บริโภค การกำหนดคุณภาพ / มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ การกำหนดมาตรฐานการผลิตที่ดี การตรวจสอบเฝ้าระวัง และการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google