งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สภาอุตสาหกรรมขอเข้าพบหารือและรับฟังนโยบายด้านพลังงาน วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สภาอุตสาหกรรมขอเข้าพบหารือและรับฟังนโยบายด้านพลังงาน วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สภาอุตสาหกรรมขอเข้าพบหารือและรับฟังนโยบายด้านพลังงาน วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

2 สถานการณ์พลังงานของไทยในปี 2552 ความต้องการ ใช้พลังงาน ขั้นสุดท้าย ตามชนิด พลังงาน ความต้องการ ใช้พลังงานขั้น สุดท้ายตาม ภาคเศรษฐกิจ ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 66.3 Mtoe (มูลค่านำเข้า 34,056 Million USD)* *1 USD = 33 THB Ref : DEDE, Thailand Energy Situation 2009 การขนส่ง เกษตรกรรม ธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม บ้ายอยู่อาศัย น้ำมัน สำเร็จรูป ไฟฟ้า ถ่านหิน/ ลิกไนต์ ก๊าซ ธรรมชาติ พลังงานทดแทน 47.7% 17.4% 10.7% 5.4% 18.8% 35.7% 5.2% 14.9% 36.6% 7.6%

3 นโยบายพลังงานของประเทศ 2. พัฒนาพลังงาน ทดแทนเป็นวาระ แห่งชาติ 1. เสริมสร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน 3. ส่งเสริมการ อนุรักษ์และ ประหยัดพลังงาน อย่างต่อเนื่อง 4. กำกับดูแล ราคาพลังงานให้ เหมาะสมเป็นธรรม และมีเสถียรภาพ 5. ใส่ใจดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมควบคู่กับ การพัฒนาและการใช้ พลังงานสะอาด 3

4 9.03 8.74 ktoe/ พันล้านบาท 3%8%14%20%25% 2553 25632573 เป้าหมายการลด Energy Intensity (EI) ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ

5 องค์ความรู้ บริหาร สังคม กฎหมาย เงินหมุนเวียน สินเชื่อพลังงาน ESCO Fund สิทธิประโยชน์ทางภาษี ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ Thailand Energy Awards พัฒนาบุคคลากร EE Display Center เครือข่ายพลังงาน Voluntary Agreement บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ทหาร การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต/แบบมีส่วนร่วม มาตรฐานการจัดการพลังงาน (โรงานควบคุม/อาคารควบคุม) Building Code มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน อุปกรณ์ งานวิจัย / ศึกษา ศูนย์ข้อมูล / ความรู้ กลยุทธ์แผนเพิ่มประสิทธิภาพ

6 6 สถานภาพการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน สถานภาพการดำเนินงาน

7 7 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย “ส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงาน/อาคารควบคุม (เอกชน) ” โรงงานควบคุมจำนวน 3,647 แห่ง สัมมนา (Workshop) 8 ครั้ง โรงงานเข้าร่วม 2,200 แห่ง มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 1,945 แห่ง ส่งรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 283 แห่ง โรงงานควบคุมจำนวน 3,647 แห่ง สัมมนา (Workshop) 8 ครั้ง โรงงานเข้าร่วม 2,200 แห่ง มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 1,945 แห่ง ส่งรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 283 แห่ง ผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ปี 30 ก.ย. 52 – 25 พ.ค. 53 อาคารควบคุมจำนวน 2,014 แห่ง สัมมนา (Workshop) 7 ครั้ง อาคารเข้าร่วม 1,089 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 1,823 แห่ง ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 43 แห่ง อาคารควบคุมจำนวน 2,014 แห่ง สัมมนา (Workshop) 7 ครั้ง อาคารเข้าร่วม 1,089 แห่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว 1,823 แห่ง ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว 43 แห่ง

8 8 โครงการ Building Energy Code ออกกฎกระทรวง Building Code (มีผลบังคับใช้ 20 มิ.ย. 52) ออกประกาศกระทรวงฯ เพิ่มเติม 2 ฉบับ (มีผลบังคับใช้ 28 ส.ค. 52) จัดสัมมนาฝึกอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้อง 7 ครั้ง (900 คน) ประสานงาน กรมโยธาฯ, กทม, หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อบังคับใช้มาตรฐาน ฝึกอบรมวิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและฝึกปฏิบัติการ ในโปรแกรมการออกแบบ 10 ครั้ง นำข้อมูลเผยแพร่ในเครือข่ายนิตยสาร วารสาร และเว็บไซด์ บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับจังหวัดต่างๆ เช่น กทม. พัทยา นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา การจัดทำโปรแกรมและคู่มือโปรแกรมการออกแบบอาคาร จัดทำคู่มือมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ออกกฎกระทรวง Building Code (มีผลบังคับใช้ 20 มิ.ย. 52) ออกประกาศกระทรวงฯ เพิ่มเติม 2 ฉบับ (มีผลบังคับใช้ 28 ส.ค. 52) จัดสัมมนาฝึกอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้อง 7 ครั้ง (900 คน) ประสานงาน กรมโยธาฯ, กทม, หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อบังคับใช้มาตรฐาน ฝึกอบรมวิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและฝึกปฏิบัติการ ในโปรแกรมการออกแบบ 10 ครั้ง นำข้อมูลเผยแพร่ในเครือข่ายนิตยสาร วารสาร และเว็บไซด์ บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับจังหวัดต่างๆ เช่น กทม. พัทยา นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา การจัดทำโปรแกรมและคู่มือโปรแกรมการออกแบบอาคาร จัดทำคู่มือมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานระยะต่อไป ประสานงานและผลักดันให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

9 9 โครงการเงินหมุนเวียน โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 276 ข้อเสนอ วงเงินลงทุน 14,476 ล้านบาท งบประมาณกองทุน 7,342.50 ล้านบาท พพ. อนุมัติวงเงิน 6,868 ล้านบาท มูลค่าผลการประหยัด 4,939 ล้านบาท/ปี ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 310.79 ktoe/ปี โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 276 ข้อเสนอ วงเงินลงทุน 14,476 ล้านบาท งบประมาณกองทุน 7,342.50 ล้านบาท พพ. อนุมัติวงเงิน 6,868 ล้านบาท มูลค่าผลการประหยัด 4,939 ล้านบาท/ปี ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 310.79 ktoe/ปี ผลการดำเนินงาน ผลจากการดำเนินงาน 5 ระยะ (ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน) Pipe Line โครงการ5 ข้อเสนอ วงเงินลงทุน 138 ล้านบาท วงเงินที่ พพ. ต้องอนุมัติ 84ล้านบาท โครงการ5 ข้อเสนอ วงเงินลงทุน 138 ล้านบาท วงเงินที่ พพ. ต้องอนุมัติ 84ล้านบาท ในปี 2553 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีก 500 ล้านบาท

10 10 โครงการสินเชื่อพลังงาน มูลค่าการปล่อยสินเชื่อ 120,667.41 ล้านบาท ผลการประหยัด 40,222.47 ล้านบาท/ปี ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 1,608.89 ktoe/ปี มูลค่าการปล่อยสินเชื่อ 120,667.41 ล้านบาท ผลการประหยัด 40,222.47 ล้านบาท/ปี ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 1,608.89 ktoe/ปี ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานระยะต่อไป รายไตรมาส ติดตามผลการดำเนินงานจากสถาบันการเงินรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน

11 11 โครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO จัดงาน ESCO Fair ขนาดใหญ่ที่ส่วนกลางจำนวนปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่อง 3 ปี จัดงาน ESCO Fair ในส่วนภูมิภาค จำนวนปีละ 5 ครั้ง ต่อเนื่อง 3 ปี จัดการประชุม ESCO Bank – Networking จำนวน 14 ครั้ง จัดตั้ง ESCO Information Center เยี่ยมชมหน่วยงานต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับ ESCO ในประเทศญี่ปุ่น จัดทำวีดีทัศน์ความสำเร็จจากการดำเนินงานธุรกิจ ESCO จำนวน 10 แห่ง จัดงาน ESCO Fair ขนาดใหญ่ที่ส่วนกลางจำนวนปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่อง 3 ปี จัดงาน ESCO Fair ในส่วนภูมิภาค จำนวนปีละ 5 ครั้ง ต่อเนื่อง 3 ปี จัดการประชุม ESCO Bank – Networking จำนวน 14 ครั้ง จัดตั้ง ESCO Information Center เยี่ยมชมหน่วยงานต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับ ESCO ในประเทศญี่ปุ่น จัดทำวีดีทัศน์ความสำเร็จจากการดำเนินงานธุรกิจ ESCO จำนวน 10 แห่ง ผลการดำเนินงาน

12 12 โครงการ ESCO Fund ผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน ในปี 2553 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีก 500 ล้านบาท โครงการได้รับอนุมัติ 26 โครงการ ใช้เงินของกองทุน 367.32 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุน4,474.58 ล้านบาท มีผลประหยัด299.75 ล้านบาท/ปี ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 26.16 ktoe/ปี โครงการได้รับอนุมัติ 26 โครงการ ใช้เงินของกองทุน 367.32 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุน4,474.58 ล้านบาท มีผลประหยัด299.75 ล้านบาท/ปี ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 26.16 ktoe/ปี

13 13 โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีร่วมกับกรมสรรพากร (Tax Cost Base) ผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน ประกาศรายชื่ออุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานจำนวน 13 ประเภท - อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 9 ประเภท - อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 ประเภท ประกาศเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่สามารถขอรับการรับรองจาก พพ. จำนวน 19 ประเภท ได้แก่ - อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 9 ประเภท - อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 ประเภท - อุปกรณ์อื่นๆที่ประกาศจาก พพ. 6 ประเภท ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็น, เครื่องทำ น้ำอุ่นไฟฟ้า, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส, หม้อไอน้ำ, และฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน

14 14 โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและ พลังงานทดแทน (BOI) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 43 ข้อเสนอ วงเงินลงทุน 8,308 ล้านบาท มูลค่าผลการประหยัด 2,452 ล้านบาท/ปี โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 43 ข้อเสนอ วงเงินลงทุน 8,308 ล้านบาท มูลค่าผลการประหยัด 2,452 ล้านบาท/ปี ผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2548 - ปัจจุบัน หมายเหตุ ประกาศ 2/2552 BOI ดำเนินงานเองในส่วนของการส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งได้มีโครงการด้านพลังงานได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 13 โครงการ ก่อให้เกิดการลงทุน 5,217 ล้านบาท และผลประหยัด 455 ล้านบาท/ปี

15 15 การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงาน ควบคุมประเภทสิ่งทอและอาหาร ผลการดำเนินงาน มีโรงงานควบคุมเข้าร่วมโครงการจำนวน 42 แห่ง - เป็นโรงงานควบคุมประเภทสิ่งทอ จำนวน 21 แห่ง - เป็นโรงงานควบคุมประเภทอาหาร จำนวน 21 แห่ง เกิดผลการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ - ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 929,326,826 MJ/ปี - ประหยัดพลังงานความร้อนได้ 96,055,766 MJ / ปี - ผลประหยัดรวม 188,382,593 MJ / ปี หรือ 5.50 ktoe / ปี - คิดเป็นมูลค่า 119,395,718 บาท - มีเงินลงทุนรวม 69,638,691 บาท การดำเนินงานระยะต่อไป ปี 2552 เคมี อโลหะ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ปี 2553 โลหะมูลฐาน และผลิตภัณฑ์โลหะ อยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษา ปี 2552 เคมี อโลหะ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ปี 2553 โลหะมูลฐาน และผลิตภัณฑ์โลหะ อยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สภาอุตสาหกรรมขอเข้าพบหารือและรับฟังนโยบายด้านพลังงาน วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google