งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมสถานการณ์พลังงานปี 2548 ขนส่ง 37.7% ธุรกิจ 6.2% ที่อยู่อาศัย 14.3% เกษตร 5.1% เหมืองแร่ 0.2 % ก่อสร้าง 0.2 % ที่มา : รายงานการใช้พลังงานปี 2548 พพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมสถานการณ์พลังงานปี 2548 ขนส่ง 37.7% ธุรกิจ 6.2% ที่อยู่อาศัย 14.3% เกษตร 5.1% เหมืองแร่ 0.2 % ก่อสร้าง 0.2 % ที่มา : รายงานการใช้พลังงานปี 2548 พพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมสถานการณ์พลังงานปี 2548 ขนส่ง 37.7% ธุรกิจ 6.2% ที่อยู่อาศัย 14.3% เกษตร 5.1% เหมืองแร่ 0.2 % ก่อสร้าง 0.2 % ที่มา : รายงานการใช้พลังงานปี 2548 พพ. อุตสาหกรรม 36.3 % อาหารและ เครื่องดื่ม 28.1% สิ่งทอ 4.6% ไม้และเครื่องเรือน 0.9% กระดาษ 3.6% เคมี 12.1% อโลหะ 33.5% โลหะมูลฐาน 4.6% ผลิตภัณฑ์โลหะ 6.6% อื่นๆ 6.0% การใช้พลังงานในภาคอุตฯและธุรกิจ 26,487 ktoe (505,000 ล้านบาท) เติบโต 2.56%

2 เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานปี 2548-2554 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม Energy Elasticity = Growth (Energy) Growth (GDP) เป้าหมายเดิม ’46 จาก 1.2 : 1 1 : 1 New Challenge 0.85 : 1 EE 0.9 : 1 EE 0.85 : 1 30,000 ล้านบาท/ปี 75,000 ล้านบาท/ปี ktoe ฝึกอบรม /ให้ความรู้ High Tech. Process Improvement Energy Management เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มาตรการภาษี กฏหมาย ประหยัดพลังงานสะสม ‘48–‘54 เป็นมูลค่า 243,000 ล้านบาท ประหยัดพลังงานสะสม ‘48–‘51 เป็นมูลค่า 66,000 ล้านบาท ข้อมูล/ข่าวสาร กรอบการดำเนินงาน ศึกษา สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง

3 มาตรการ ผลงานและแผน ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน ’45-’48 งานระยะต่อไป เสนอแก้ไขกฎหมาย - แยกการกำกับอาคารของรัฐ และเอกชนออกจากกัน - ออกมาตรฐานการจัด การพลังงานในโรงงาน/อาคาร - ปรับมาตรฐานการใช้พลังงาน ในอาคารให้เหมาะสำหรับอาคาร แต่ละประเภท - ปรับการบังคับให้เหมาะสมกับ ขนาดของโรงงาน/อาคาร ปฏิบัติตามกฏหมาย 87% อาคารควบคุม 1,908 แห่ง - มีผู้รับผิดชอบ 1,718 แห่ง - ส่ง บพอ. 1,736 แห่ง - ส่ง T&P 1,468 แห่ง - ศักยภาพผลประหยัด 593ล้านบาท โรงงานควบคุม 3,083 แห่ง - มีผู้รับผิดชอบ 2,539 แห่ง - ส่ง บพร. 2,617 แห่ง - ส่ง T&P 1,915 แห่ง - ศักยภาพผลประหยัด3,640ล้านบาท ลดขั้นตอนการทำ Prelim & Detailed audit เปิดโอกาสให้โรงงาน/ อาคารจัดทำT&Pได้เอง ยกเลิกการให้เงิน สนับสนุน โดยตรง (1แสนบาท, 5 แสน บาท, เงินลงทุน) กฏหมาย / ข้อบังคับ งบประมาณ 4,507 ล้านบาท โรงงาน/อาคารขาดความพร้อมด้านบุคลากร โดยเฉพาะภาครัฐ เช่น หน่วยงานศาล ขาดการบังคับใช้บทลงโทษ - ค่าธรรมเนียมไฟฟ้าพิเศษ ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ไม่เสมอภาค - ไม่มีมาตรฐานการใช้พลังงานในโรงงาน - มาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารบางแห่ง ไม่คุ้มกับการลงทุน ปัญหาอุปสรรค

4 มาตรการ ผลงานและแผน ลักษณะโครงการ ผลการดำเนินงาน ’45-’48 งานระยะต่อไป งบประมาณ 212.5 ล้านบาท การบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม ส่งที่ปรึกษาเข้าไป ฝึกอบรมและกระตุ้นการ ดำเนินการแบบมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์พลังงาน ทั้งระดับ บริหาร วิศวกรรม ปฏิบัติการ สร้างทีมงานและระบบการ จัดการพลังงานเพื่อให้เกิด การอนุรักษ์พลังงานอย่าง ยั่งยืน รวม 821 แห่ง โรงงาน 634 แห่ง (โลหะ, อาหาร, เคมี, สิ่งทอ) อาคาร 187 แห่ง (ห้างสรรพสินค้า, อาคาร สำนักงาน) ผลประหยัด 940 ล้านบาท/ปี (Housekeeping, Low cost measures) ปี 50 โรงงาน/อาคาร 330แห่ง ผลประหยัด 110 ล้านบาท/ปี ระยะยาว พัฒนามาตรฐานการจัด การพลังงาน ผลักดันเป็น มาตรฐานอุตสาหกรรม เอกชนร่วมออกค่าใช้จ่ายในการ จัดจ้างที่ปรึกษา (Cost Sharing) วัฒนธรรมองค์กรของโรงงาน/อาคาร โรงงาน/อาคารขาดความใส่ใจที่จะดำเนินการต่อ ปัญหาอุปสรรค

5 มาตรการ ผลงานและแผน หลักสูตร ผลการดำเนินงาน ’45-’48 งานระยะต่อไป งบประมาณ 176.6 ล้านบาท ฝึกอบรม /ให้ความรู้ อบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน สามัญ/อาวุโส –PRE สามัญ ตาม พรบ. –PRE อาวุโสเสริมความรู้ ความสามารถ อบรมการอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรอื่นๆ – การบริหารจัดการพลังงาน – การตรวจวิเคราะห์การใช้ พลังงาน – การอนุรักษ์พลังงานใน ระบบการใช้พลังงานหลัก – การอนุรักษ์พลังงานแยก ตามประเภทอุตสาหกรรม/ อาคารธุรกิจ – การเดินเครื่องจักรและ บำรุงรักษา ร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา บรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงาน อบรม PRE สามัญ 6,000 คน อบรม PRE อาวุโส 250 คน อบรมหลักสูตรอื่นๆ 6,750 คน ได้บรรจุวิชาด้านอนุรักษ์ พลังงาน 4 วิชาในหลักสูตร ของกรมอาชีวศึกษา ได้อบรมครูวิทยาลัยเทคนิค (นำร่อง) 40 คน และนักศึกษา 2,250 คน ปี 50 อบรม 30,000 คน ระยะยาว พพ. พัฒนาหลักสูตรและให้ เอกชนจัดอบรมโดยเก็บ ค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการ อบรม อบรมครูวิทยาลัยเทคนิค 500 คน

6 มาตรการ ผลงานและแผน ผลการดำเนินงาน ’45-’48 งานระยะต่อไป ข้อมูล/ข่าวสาร ศูนย์รวมองค์ความรู้ : - พัฒนารวบรวม แยกแยะ วิเคราะห์ ข้อมูล/องค์ ความรู้ด้านอนุรักษ์ พลังงานและพลังงาน ทดแทน - จัดทำระบบเผยแพร่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว คลีนิกพลังงาน หน่วยลูกค้า สัมพันธ์ : - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน พลังงาน - จัดทำคู่มือ สื่อความรู้ ต่างๆ ปี 46-49 ให้บริการ ผู้ประกอบการ ประชาชนทั้งหมด 13,300 ครั้ง พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น จัดตั้งเครือข่ายวิชาการใน สาขาอุตสาหกรรมต่างๆ งบประมาณ 101.4 ล้านบาท

7 มาตรการ ผลงานและแผน ลักษณะโครงการ ผลการดำเนินงาน ’45-’48 งานระยะต่อไป มาตรการภาษี Cost-based :หักค่าใช้จ่าย 1.25เท่าของเงินลงทุน Performance-based :หัก คืนภาษี 30% ของผลประหยัด BOI : ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี, ยกเว้นอากรขาเข้า Cost-Based - ผู้เข้าร่วมโครงการ 92 ราย - ผลประหยัด 360 ล้านบาท/ปี - ลงทุน 564 ล้านบาท(เอกชน) - ลดภาษี 42 ล้านบาท - งบประมาณจ่ายจริงตาม การดำเนินงาน 17.3 ล้านบาท Performance-Based - อนุมัติเข้าร่วมโครงการ 119 ราย - ผลประหยัด 575 ล้านบาท/ปี - ลงทุน 997 ล้านบาท - เงินอุดหนุนเพื่อชดเชย ภาษี 98.7 ล้านบาท BOI - ผู้ได้รับการส่งเสริม 12 ราย (ผลิต5ราย, ESCO 4ราย,ยกเว้นอากร3ราย) - ผลประหยัด 99 ล้านบาท ปี 50 ผลประหยัด 330 ล้านบาท/ปี ระยะยาว กำหนดวิธีการดำเนินงานที่ ชัดเจนกับกรมสรรพากร หากเป็น Cost-based จะต้องปรับปรุง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเพิ่มสิทธิ ประโยชน์ (เสนอ 2 เท่า) รวมถึงลดขั้นตอนการ ตรวจสอบผลประหยัด ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน (Cost/Performance) ขาดความเชื่อมั่น ขัดกับผลงานที่ต้องทำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Incentive ไม่จูงใจ(เสนอ เพิ่มเป็น 2 เท่า) ขั้นตอนยุ่งยาก ปัญหาอุปสรรค

8 มาตรการ ผลงานและแผน ลักษณะโครงการ งานระยะต่อไป เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดย ปล่อยผ่านสถาบันการเงินใน อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4 % สำหรับการลงทุนด้านอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน เฟส 1: (46-48) ผู้เข้าร่วมโครงการ 82 ราย เกิดการลงทุน 3,500 ล้านบาท จากเงินหมุนเวียน 2,000 ล้านบาท ผลประหยัด 1,495 ล้านบาท/ปี เฟส 2: (6 เดือน) ผู้เข้าร่วมโครงการ 53 ราย เกิดการลงทุน 2,400 ล้านบาท จากเงินหมุนเวียน 1,160 ล้านบาท ผลประหยัด 1,192 ล้านบาท/ปี ปี 50 ผลประหยัด 1,500 ล้านบาท/ปี ระยะยาว พพ. ลดบทบาทการเป็นแหล่ง เงินทุน เปลี่ยนเป็นการให้บริการ ด้านเทคนิค อบรมเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ให้มีความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน สถาบันการเงินที่เข้า ร่วมโครงการ ผลการดำเนินงาน ’45-’48

9 มาตรการ ผลงานและแผน ลักษณะโครงการ งานระยะต่อไป ศึกษา สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจและ มีการใช้พลังงานสูง ศึกษาพฤติกรรมการใช้ พลังงานและกระบวนการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและ มีศักยภาพในการขยายผล สาธิตเทคโนโลยีกับโรงงาน ตัวอย่าง(ให้เงินอุดหนุน 20%) และเผยแพร่ให้กลุ่ม อุตสาหกรรม ปี 50 สาธิตเทคโนโลยีระดับสูง เช่น เครื่องฉีดพลาสติกประสิทธิภาพ สูง Hybrid heating Slag foaming technology Innovative heat storage Coal water mixer ผลประหยัด 175 ล้านบาท/ปี ผลการดำเนินงาน ’45-’48 ได้คัดเลือกอุตสาหกรรมและ ศึกษาการใช้พลังงานโดยละเอียด ใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม - อาหาร - สิ่งทอ - โรงแรม - พลาสติก - เหล็ก - อิเล็คทรอนิกส์ งบประมาณ 49 ล้านบาท

10 มาตรการ ผลงานและแผน ลักษณะโครงการ งานระยะต่อไป ความร่วมมือภาคเอกชน งบประมาณ - บาท ร่วมมือกับหอการค้าไทย นิคมอุตสาหกรรม สภา อุตสาหกรรมฯ เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ปรึกษาฯ ร่วมมือกับกลุ่ม อุตสาหกรรม เครือธุรกิจ ต่างๆ โดย พพ ไปให้ความรู้ เพื่อสร้างทีมงานและสร้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อมุ่งหวังให้ ภาคเอกชนขยายผลการ ดำเนินการระหว่างกันเอง ผลการดำเนินงาน ’45-’48 ปี 50 ขยายความร่วมมือกับสภา อุตสาหกรรมและการนิคม อุตสาหกรรม

11 ภาพรวมผลการดำเนินงาน 45-48 การปฏิบัติตามกฏหมาย โรงงานควบคุม 2,510 แห่ง อาคารควบคุม 1,605 แห่ง การฝึกอบรม อบรม PRE สามัญ 6,000 คน อบรม PRE อาวุโส 250 คน อบรมหลักสูตรอื่นๆ 6,750 คน ktoe BaUs case Actual งบประมาณ 6,328 ล้านบาท (ตามกฏหมาย 4,507 ล้านบาท) * 1 ktoe ประมาณ 19.21 ล้านบาท ลดการใช้พลังงานภาคอุตฯและธุรกิจ : สามารถประหยัดพลังงานได้ 1,312 ktoe/ปี คิดเป็นเงิน 25,000 ล้านบาท/ปี* (จากการดำเนินการโดยตรง 7,700 ล้านบาท/ปี) 1,312 ktoe/ปี

12 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 1.เจรจากับ ก.คลัง ให้ขยายขอบเขตและเงื่อนไข รวมถึงสิทธิ ประโยชน์ให้จูงใจมากขึ้น (2 เท่า) 2.ผลักดันการแก้ไขกฏหมาย (พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน 2535)

13 การอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 20 ตุลาคม 2549

14 1.ภาพรวมการใช้พลังงาน 2.เป้าหมายการดำเนินงาน 3.ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 4.เป้าหมาย 5.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา การอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ

15 เป้าหมาย ปี 50ระยะยาว การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ศึกษา สาธิตและ เผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง ศึกษา สาธิตและ เผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง ฝึกอบรม /ให้ความรู้ High Tech. Process Improvement Energy Management เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มาตรการภาษี กฏหมาย ข้อมูล/ข่าวสาร ปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย โรงงาน/อาคาร 330แห่ง ผลประหยัด 110 ล้านบาท/ปี โรงงาน/อาคาร 330แห่ง ผลประหยัด 110 ล้านบาท/ปี อบรม 30,000 คน ผลประหยัด 330 ล้านบาท/ปี ผลประหยัด 1,500 ล้านบาท/ปี ผลประหยัด 175 ล้านบาท/ปี ศูนย์ปรึกษา ศูนย์ข้อมูล ศูนย์รวมองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปรึกษา ศูนย์ข้อมูล ศูนย์รวมองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ให้ภาคเอกชนและ สถาบันการศึกษา ดำเนินการเอง ตามกลไกตลาดโดย พพ. ผลักดันและควบคุมมาตรฐาน ก.คลัง และ BOI ดำเนินการเอง พพ.ช่วยเหลือทางเทคนิค สถาบันการเงินปล่อย สินเชื่อด้วยตนเอง บังคับใช้บทลงโทษ อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 640 ล้านบาท

16 กฏหมาย / ข้อบังคับ สิ่งที่ดำเนินการแล้ว  ลดขั้นตอนการทำ Prelim & Detailed audit  เปิดโอกาสให้โรงงาน/อาคารจัดทำT&Pได้เอง  ยกเลิกการให้เงินสนับสนุนโดยตรง (1แสนบาท, 5 แสนบาท, เงินลงทุน) ปัญหาอุปสรรค  โรงงาน/อาคารขาดความพร้อมด้านบุคลากร โดยเฉพาะภาครัฐ เช่น หน่วยงานศาล  ขาดการบังคับใช้บทลงโทษ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปฏิบัติตามกฏหมายร้อยละ 87% อาคารควบคุม 1,908 แห่ง มีผู้รับผิดชอบ 1,718 แห่ง ส่ง บพอ. 1,736 แห่ง ส่ง T&P 1,468 แห่ง ศักยภาพผลประหยัด 593 ล้านบาท โรงงานควบคุม 3,083 แห่ง มีผู้รับผิดชอบ 2,539 แห่ง ส่ง บพร. 2,617 แห่ง ส่ง T&P 1,915 แห่ง ศักยภาพผลประหยัด 3,640 ล้านบาท พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535 แนวทางในระยะต่อไป เสนอแก้ไขกฎหมาย  แยกการกำกับอาคารของรัฐและเอกชนออกจากกัน  ปรับระเบียบการจัดซื้ออุปกรณ์ของหน่วยงานภาครัฐ  ออกมาตรฐานการจัดการพลังงานในโรงงาน/อาคาร  ปรับมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารให้เหมาะสำหรับอาคารแต่ละประเภท  ปรับการบังคับให้เหมาะสมกับขนาดของโรงงาน/อาคาร ค่าธรรมเนียมไฟฟ้าพิเศษ ใช้ได้เฉพาะ ผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ไม่เสมอภาค ไม่มีมาตรฐานการใช้พลังงานในโรงงาน มาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารบางแห่ง ไม่คุ้มกับการลงทุน Update : 19 ตค 49 งบประมาณ ล้านบาท

17 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม ลักษณะโครงการ  ส่งที่ปรึกษาเข้าไปฝึกอบรมและกระตุ้นการ ดำเนินการแบบมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกด้าน การอนุรักษ์พลังงาน ทั้งระดับบริหาร วิศวกรรม ปฏิบัติการ  สร้างทีมงานและระบบการจัดการพลังงานเพื่อให้ เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ปัญหาอุปสรรค  วัฒนธรรมองค์กรของโรงงาน/อาคาร  โรงงาน/อาคารขาดความใส่ใจที่จะดำเนินการต่อ แนวทางในระยะต่อไป  พัฒนามาตรฐานการจัดการพลังงาน ผลักดันเป็น มาตรฐานอุตสาหกรรม  เอกชนร่วมออกค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา (Cost Sharing) รวม 821 แห่ง โรงงาน 634 แห่ง (โลหะ, อาหาร, เคมี, สิ่งทอ) อาคาร 187 แห่ง (ห้างสรรพสินค้า, อาคาร สำนักงาน) ผลประหยัด 940 ล้านบาท/ปี (Housekeeping, Low cost measures) งบประมาณ ล้านบาท เพิ่ม BACK UP

18 การบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม ลักษณะโครงการ ส่งที่ปรึกษาเข้าไป ฝึกอบรมและกระตุ้นการ ดำเนินการแบบมีส่วน ร่วม และสร้างจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ พลังงาน ทั้งระดับ บริหาร วิศวกรรม ปฏิบัติการ สร้างทีมงานและระบบ การจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ พลังงานอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวม 821 แห่ง โรงงาน 634 แห่ง (โลหะ, อาหาร, เคมี, สิ่งทอ) อาคาร 187 แห่ง (ห้างสรรพสินค้า, อาคาร สำนักงาน) ผลประหยัด 940 ล้านบาท/ปี (Housekeeping, Low cost measures) แนวทางในระยะต่อไป พัฒนามาตรฐานการ จัดการพลังงาน ผลักดันเป็นมาตรฐาน อุตสาหกรรม เอกชนร่วมออก ค่าใช้จ่ายในการจัด จ้างที่ปรึกษา (Cost Sharing) ปัญหาอุปสรรค วัฒนธรรมองค์กรของโรงงาน/อาคาร โรงงาน/อาคารขาดความใส่ใจที่จะ ดำเนินการต่อ งบประมาณ ล้านบาท

19 ข้อมูล/ข่าวสาร สิ่งที่ดำเนินการแล้ว ศูนย์รวมองค์ความรู้ : -พัฒนารวบรวม แยกแยะ วิเคราะห์ ข้อมูล/องค์ ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน -จัดทำระบบเผยแพร่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ สะดวก รวดเร็ว คลีนิกพลังงาน หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ : -ถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน -จัดทำคู่มือ สื่อความรู้ต่างๆ แนวทางในระยะต่อไป พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปี 46-49 ให้บริการผู้ประกอบการ ประชาชนทั้งหมด 13,300 ครั้ง งบประมาณ ล้านบาท ทำกับใคร บ้าง

20 สิ่งที่ดำเนินการแล้ว ศูนย์รวมองค์ความรู้ : พัฒนารวบรวม แยกแยะ วิเคราะห์ ข้อมูล/องค์ ความรู้ ด้านอนุรักษ์ พลังงานและ พลังงานทดแทน จัดทำระบบ เผยแพร่ เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว คลีนิกพลังงาน หน่วย ลูกค้าสัมพันธ์ : ถ่ายทอดองค์ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้าน พลังงาน จัดทำคู่มือ สื่อ ความรู้ต่างๆ แนวทางในระยะต่อไป พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารและการ ให้บริการ สะดวก รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปี 46-49 ให้บริการ ผู้ประกอบการ ประชาชนทั้งหมด 13,300 ครั้ง ข้อมูล/ข่าวสาร งบประมาณ ล้านบาท

21 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบรม PRE สามัญ 6,000 คน อบรม PRE อาวุโส 250 คน อบรมหลักสูตรอื่นๆ 6,750 คน ร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา อบรมด้าน อนุรักษ์พลังงาน  ครู 40 คน  นักศึกษา 2,250 คน ฝึกอบรม /ให้ความรู้ สิ่งที่ดำเนินการแล้ว  อบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ/ อาวุโส  PRE สามัญ ตาม พรบ.  PRE อาวุโสเสริมความรู้ความสามารถ  อบรมการอนุรักษ์พลังงานหลักสูตรอื่นๆ  การบริหารจัดการพลังงาน  การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน  การอนุรักษ์พลังงานในระบบการใช้ พลังงานหลัก  การอนุรักษ์พลังงานแยกตามประเภท อุตสาหกรรม/อาคารธุรกิจ  การเดินเครื่องจักรและบำรุงรักษา  พัฒนาศูนย์แสดงเทคโนโลยี/ศูนย์รวม องค์ความรู้  ร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา บรรจุหลักสูตร เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน แนวทางในระยะต่อไป  พพ. พัฒนาหลักสูตรและให้เอกชนจัดอบรม โดยเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการอบรม การประเมินผล ความเหมาะสมของหลักสูตร เนื้อหา คู่มือ เอกสารประกอบ ผลปฏิบัติจริงภายหลักรับการ ฝึกอบรม (ทุก 2 ปี) งบประมาณ ล้านบาท

22 ฝึกอบรม /ให้ความรู้ สิ่งที่ดำเนินการแล้ว อบรมผู้รับผิดชอบด้าน พลังงานสามัญ/อาวุโส –PRE สามัญ ตาม พรบ. –PRE อาวุโสเสริม ความรู้ความสามารถ อบรมการอนุรักษ์ พลังงานหลักสูตรอื่นๆ –การบริหารจัด การพลังงาน –การตรวจวิเคราะห์การ ใช้พลังงาน –การอนุรักษ์พลังงาน ในระบบการใช้ พลังงานหลัก –การอนุรักษ์พลังงาน แยกตามประเภท อุตสาหกรรม/อาคาร ธุรกิจ –การเดินเครื่องจักร และบำรุงรักษา พัฒนาศูนย์แสดง เทคโนโลยี/ศูนย์รวม องค์ความรู้ ร่วมมือกับกรม อาชีวศึกษา บรรจุ หลักสูตรเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงาน แนวทางในระยะต่อไป พพ. พัฒนาหลักสูตรและ ให้เอกชนจัดอบรมโดย เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้า รับการอบรม ผลการดำเนินงาน อบรม PRE สามัญ 6,000 คน อบรม PRE อาวุโส 250 คน อบรมหลักสูตรอื่นๆ 6,750 คน ร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา อบรมด้าน อนุรักษ์พลังงาน ครู 40 คน นักศึกษา 2,250 คน

23 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา Cost-Based ผู้เข้าร่วมโครงการ 92 ราย ผลประหยัด 360 ล้านบาท/ปี ลงทุน 564 ล้านบาท ลดภาษี 42 ล้านบาท Performance-Based อนุมัติเข้าร่วมโครงการ 119 ราย ผลประหยัด 575 ล้านบาท/ปี ลงทุน 997 ล้านบาท ชดเชยภาษี 98.7 ล้านบาท BOI ผู้ได้รับการส่งเสริม 12 ราย (ผลิต5ราย, ESCO 4ราย,ยกเว้นอากร3ราย) ผลประหยัด 99 ล้านบาท มาตรการภาษี ลักษณะโครงการ  Cost-based :หักค่าใช้จ่าย 1.25เท่าของเงิน ลงทุน  Performance-based :หักคืนภาษี 30% ของผล ประหยัด  BOI : ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี,ยกเว้นอากรขาเข้า ปัญหาอุปสรรค  ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน (Cost/Performance)  ขาดความเชื่อมั่น  ขัดกับผลงานที่ต้องทำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  Incentive ไม่จูงใจ(เสนอ เพิ่มเป็น 2 เท่า)  ขั้นตอนยุ่งยาก แนวทางในระยะต่อไป  กำหนดวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนกับ กรมสรรพากร  หากเป็น Cost-based จะต้องปรับปรุง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเพิ่มสิทธิประโยชน์ (เสนอ 2 เท่า) งบประมาณ Cost based วงเงิน 100 ล้านบาท (จ่ายจริงตามการดำเนินงาน 17.3 ล้านบาท) Performance-based ชดเชย 100 ล้านบาท บริหาร,ตรวจสอบ 24 ล้านบาท BOI 0 บาท

24 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เฟส 1: (46-48) ผู้เข้าร่วมโครงการ 82 ราย เกิดการลงทุน 3,500 ล้านบาท ผลประหยัด 1,495 ล้านบาท/ปี เฟส 2: (6 เดือน) ผู้เข้าร่วมโครงการ 53 ราย เกิดการลงทุน 2,400 ล้านบาท ผลประหยัด 1,192 ล้านบาท/ปี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ลักษณะโครงการ เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยปล่อยผ่านสถาบันการเงิน ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4 % สำหรับการลงทุนด้าน อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน แนวทางในระยะต่อไป 2,000 1,550 2,000 11,600 > 15,000 ระยะที่ 1 ‘46 – ‘48 ระยะที่ 2 ’49 – ‘50 ระยะที่ 3 ’51 – ‘54 กองทุนฯ (ล้านบาท) สถาบันการเงิน พพ. ลดบทบาทการเป็นแหล่งเงินทุน เปลี่ยนเป็น การให้บริการด้านเทคนิค งบประมาณ ล้านบาท เพิ่ม BACK UP

25 ความสำเร็จกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ พพ. ให้ความรู้และ สร้างทีมงานด้านการ ประหยัดพลังงาน ผลประหยัด 1000 ล้านบาทในปี 48 บุคลากรในเครือ 550 คน บริษัทในเครือ 7,700 แห่ง ภาคเอกชนอื่นๆ กรอพ. การนิคม อุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ฝึกอบรม /ส่งผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้ สร้างทีมงาน สร้างผู้เชี่ยวชาญ เอกสารเผยแพร่ พพ. มุ่งขยายผลโดยภาคเอกชน ความร่วมมือภาคเอกชน งบประมาณ 0 บาท ศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมสถานการณ์พลังงานปี 2548 ขนส่ง 37.7% ธุรกิจ 6.2% ที่อยู่อาศัย 14.3% เกษตร 5.1% เหมืองแร่ 0.2 % ก่อสร้าง 0.2 % ที่มา : รายงานการใช้พลังงานปี 2548 พพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google