งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทการอนุรักษ์พลังงาน ในอนาคต อำนวย ทองสถิต รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งานสัมมนา “อนาคตพลังงานไทย” 4 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทการอนุรักษ์พลังงาน ในอนาคต อำนวย ทองสถิต รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งานสัมมนา “อนาคตพลังงานไทย” 4 พฤษภาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทการอนุรักษ์พลังงาน ในอนาคต อำนวย ทองสถิต รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งานสัมมนา “อนาคตพลังงานไทย” 4 พฤษภาคม 2550

2 การใช้พลังงานในภาคอุตฯและธุรกิจ 27,768 ktoe (529,000 ล้านบาท) เติบโต 4.84% ภาพรวมสถานการณ์พลังงานปี 2549 ขนส่ง 36.0% ธุรกิจ 6.2% ที่อยู่อาศัย 14.3% เกษตร 5.3% เหมืองแร่ 0.2 % ก่อสร้าง 0.2 % ที่มา : รายงานการใช้พลังงานปี 2549 พพ. อุตสาหกรรม 37.8 % อาหารและ เครื่องดื่ม 28.2% สิ่งทอ 4.5% ไม้และเครื่องเรือน 0.9% กระดาษ 3.6% เคมี 12.0% อโลหะ 33.8% โลหะมูลฐาน 4.4% ผลิตภัณฑ์โลหะ 6.5% อื่นๆ 6.1%

3 การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต ปี 41 –48

4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต ปี 41 –48

5 ค่า Energy Elasticity ปี 41 –48 AVG Energy Elasticity 1.05:1

6 ค่า Energy Intensity ปี 41 –48

7 เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานปี 2548-2554 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม Energy Elasticity = Growth (Energy) Growth (GDP) เป้าหมายจาก 1.2 : 1 0.85 : 1 EE 0.9 : 1 EE 0.85 : 1 30,000 ล้านบาท/ปี 75,000 ล้านบาท/ปี ktoe ฝึกอบรม /ให้ความรู้ High Tech. Process Improvement Energy Management เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มาตรการภาษี กฏหมาย ประหยัดพลังงาน’54 ประมาณ 3,800 ktoe คิดเป็นมูลค่า 73,000 ล้านบาท ข้อมูล/ข่าวสาร กรอบการดำเนินงาน ศึกษา สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง

8 –เก็บภาษี 4 – 7 สตางค์ต่อลิตรจากการบริโภคน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันเตา –มีรายได้ประมาณ 2000 – 2500 ล้านบาทต่อปี –กำกับดูแลโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ พลังงาน มี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน –ใช้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งด้าน การศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิต และการส่งเสริมให้นำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการศึกษาเชิงนโยบาย การฝึกอบรม –ให้การส่งเสริมในรูปของเงินให้เปล่า เงินหมุนเวียน กองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ที่มา รายได้ และการบริหาร

9 มาตรการ ผลงานและแผน ดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน 46-เมษา 50 งานระยะต่อไป เสนอแก้ไขกฎหมาย - แยกการกำกับอาคารของรัฐ และเอกชนออกจากกัน - ออกมาตรฐานการจัด การพลังงานในโรงงาน/อาคาร - ปรับมาตรฐานการใช้พลังงาน ในอาคารให้เหมาะสำหรับอาคาร แต่ละประเภท - ปรับการบังคับให้เหมาะสมกับ ขนาดของโรงงาน/อาคาร ปฏิบัติตามกฏหมาย 87% อาคารควบคุม 1,917 แห่ง - มีผู้รับผิดชอบ 1,598 แห่ง - ส่ง บพอ. 1,743 แห่ง - ส่ง T&P 1,384 แห่ง - ศักยภาพผลประหยัด 593ล้านบาท โรงงานควบคุม 3,160 แห่ง - มีผู้รับผิดชอบ 2,253 แห่ง - ส่ง บพร. 2,587 แห่ง - ส่ง T&P 1,598 แห่ง - ศักยภาพผลประหยัด3,640ล้านบาท ลดขั้นตอนการทำ Prelim & Detailed audit เปิดโอกาสให้โรงงาน/ อาคารจัดทำT&Pได้เอง ยกเลิกการให้เงิน สนับสนุน โดยตรง (1แสนบาท, 5 แสน บาท, เงินลงทุน) กฏหมาย / ข้อบังคับ โรงงาน/อาคารขาดความพร้อมด้านบุคลากร โดยเฉพาะภาครัฐ เช่น หน่วยงานศาล ขาดการบังคับใช้บทลงโทษ - ค่าธรรมเนียมไฟฟ้าพิเศษ ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ไม่เสมอภาค - ไม่มีมาตรฐานการใช้พลังงานในโรงงาน - มาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารบางแห่ง ไม่คุ้มกับการลงทุน ปัญหาอุปสรรค

10 มาตรการ ผลงานและแผน ลักษณะโครงการ ผลการดำเนินงาน ’45-’49 งานระยะต่อไป การบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม ส่งที่ปรึกษาเข้าไป ฝึกอบรมและกระตุ้นการ ดำเนินการแบบมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์พลังงาน ทั้งระดับ บริหาร วิศวกรรม ปฏิบัติการ สร้างทีมงานและระบบการ จัดการพลังงานเพื่อให้เกิด การอนุรักษ์พลังงานอย่าง ยั่งยืน รวม 2,027 แห่ง โรงงานควบคุม 854 แห่ง (โลหะ, อาหาร, เคมี, สิ่งทอ) อาคาร 479 แห่ง (ห้างสรรพสินค้า, อาคาร สำนักงาน) ผลประหยัด 2,071 ล้าน บาท/ปี (Housekeeping, Low cost measures) ปี 50 โรงงาน/อาคาร 510 แห่ง ผลประหยัด 450 ล้านบาท/ปี ระยะยาว พัฒนามาตรฐานการจัด การพลังงาน ผลักดันเป็น มาตรฐานอุตสาหกรรม เอกชนร่วมออกค่าใช้จ่ายในการ จัดจ้างที่ปรึกษา (Cost Sharing) วัฒนธรรมองค์กรของโรงงาน/อาคาร โรงงาน/อาคารขาดความใส่ใจที่จะดำเนินการต่อ ปัญหาอุปสรรค

11 มาตรการ ผลงานและแผน หลักสูตร ผลการดำเนินงาน ’45-’49 งานระยะต่อไป ฝึกอบรม /ให้ความรู้ อบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน สามัญ/อาวุโส –PRE สามัญ ตาม พรบ. –PRE อาวุโสเสริมความรู้ ความสามารถ อบรมการอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรอื่นๆ – การบริหารจัดการพลังงาน – การตรวจวิเคราะห์การใช้ พลังงาน – การอนุรักษ์พลังงานใน ระบบการใช้พลังงานหลัก – การอนุรักษ์พลังงานแยก ตามประเภทอุตสาหกรรม/ อาคารธุรกิจ – การเดินเครื่องจักรและ บำรุงรักษา ร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา บรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงาน อบรม PRE สามัญ 6,000 คน อบรม PRE อาวุโส 250 คน อบรมหลักสูตรอื่นๆ 6,750 คน ได้บรรจุวิชาด้านอนุรักษ์ พลังงาน 4 วิชาในหลักสูตร ของกรมอาชีวศึกษา ได้อบรมครูวิทยาลัยเทคนิค (นำร่อง) 40 คน และนักศึกษา 2,250 คน ปี 50 อบรม 10,000 คน ระยะยาว พพ. พัฒนาหลักสูตรและให้ เอกชนจัดอบรมโดยเก็บ ค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการ อบรม อบรมครูวิทยาลัยเทคนิค 500 คน

12 มาตรการ ผลงานและแผน ผลการดำเนินงาน ’45-’49 งานระยะต่อไป ข้อมูล/ข่าวสาร ศูนย์รวมองค์ความรู้ : - พัฒนารวบรวม แยกแยะ วิเคราะห์ ข้อมูล/องค์ ความรู้ด้านอนุรักษ์ พลังงานและพลังงาน ทดแทน - จัดทำระบบเผยแพร่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว คลีนิกพลังงาน หน่วยลูกค้า สัมพันธ์ : - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน พลังงาน - จัดทำคู่มือ สื่อความรู้ ต่างๆ ปี 46-49 ให้บริการ ผู้ประกอบการ ประชาชนทั้งหมด 13,300 ครั้ง พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น จัดตั้งเครือข่ายวิชาการใน สาขาอุตสาหกรรมต่างๆ

13 มาตรการ ผลงานและแผน ลักษณะโครงการ ผลการดำเนินงาน ’45-’49 งานระยะต่อไป มาตรการภาษี Cost-based :หักค่าใช้จ่าย 1.25เท่าของเงินลงทุน Performance-based :หัก คืนภาษี 30% ของผลประหยัด BOI : ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี, ยกเว้นอากรขาเข้า Cost-Based - ผู้เข้าร่วมโครงการ 94 ราย - ผลประหยัด 375 ล้านบาท/ปี - ลงทุน 597 ล้านบาท(เอกชน) - ลดภาษี 112 ล้านบาท Performance-Based - อนุมัติเข้าร่วมโครงการ 76 ราย - ผลประหยัด 408 ล้านบาท/ปี - ลงทุน 582 ล้านบาท - เงินอุดหนุนเพื่อชดเชย ภาษี 44 ล้านบาท BOI - ผู้ได้รับการส่งเสริม 14 ราย (ผลิต5ราย, ESCO 6 ราย,ยกเว้นอากร3 ราย) - ผลประหยัด 99 ล้านบาท ปี 50 มีการดำเนินการต่อเนื่อง ผลประหยัด 330 ล้านบาท/ปี ระยะยาว กำหนดวิธีการดำเนินงานที่ ชัดเจนกับกรมสรรพากร หากเป็น Cost-based จะต้องปรับปรุง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเพิ่มสิทธิ ประโยชน์ (เสนอ 2 เท่า) รวมถึงลดขั้นตอนการ ตรวจสอบผลประหยัด ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน (Cost/Performance) ขาดความเชื่อมั่น ขัดกับผลงานที่ต้องทำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Incentive ไม่จูงใจ(เสนอ เพิ่มเป็น 2 เท่า) ขั้นตอนยุ่งยาก ปัญหาอุปสรรค

14 มาตรการ ผลงานและแผน ลักษณะโครงการ งานระยะต่อไป เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดย ปล่อยผ่านสถาบันการเงินใน อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4 % สำหรับการลงทุนด้านอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน เฟส 1: (46-48) ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 ราย เกิดการลงทุน 3,500 ล้านบาท จากเงินหมุนเวียน 1,908 ล้านบาท ผลประหยัด 1,495 ล้านบาท/ปี เฟส 2: (49) ผู้เข้าร่วมโครงการ 75 ราย เกิดการลงทุน 2,794 ล้านบาท จากเงินหมุนเวียน 1,445 ล้านบาท ผลประหยัด 1,258 ล้านบาท/ปี ปี 50 ผลประหยัด 1,500 ล้านบาท/ปี ระยะยาว พพ. ลดบทบาทการเป็นแหล่ง เงินทุน เปลี่ยนเป็นการให้บริการ ด้านเทคนิค อบรมเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน ให้มีความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน สถาบันการเงินที่เข้า ร่วมโครงการ ผลการดำเนินงาน ’45-’48

15 มาตรการ ผลงานและแผน ลักษณะโครงการ งานระยะต่อไป ศึกษา สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจและ มีการใช้พลังงานสูง ศึกษาพฤติกรรมการใช้ พลังงานและกระบวนการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและ มีศักยภาพในการขยายผล สาธิตเทคโนโลยีกับโรงงาน ตัวอย่าง(ให้เงินอุดหนุน 20%) และเผยแพร่ให้กลุ่ม อุตสาหกรรม ปี 50 สาธิตเทคโนโลยีระดับสูง เช่น เครื่องฉีดพลาสติกประสิทธิภาพ สูง Hybrid heating Slag foaming technology Innovative heat storage Coal water mixer ผลประหยัด 175 ล้านบาท/ปี ผลการดำเนินงาน ’45-’49 ได้คัดเลือกอุตสาหกรรมและ ศึกษาการใช้พลังงานโดยละเอียด ใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม - อาหาร - สิ่งทอ - พลาสติก - เหล็ก - อิเล็กทรอนิกส์ - ปิโตรเคมี - อโลหะ - กระดาษ - โรงแรม - โรงพยาบาล

16 มาตรการ ผลงานและแผน ลักษณะโครงการ งานระยะต่อไป ความร่วมมือภาคเอกชน ร่วมมือกับหอการค้าไทย นิคมอุตสาหกรรม สภา อุตสาหกรรมฯ เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ปรึกษาฯ ร่วมมือกับกลุ่ม อุตสาหกรรม เครือธุรกิจ ต่างๆ โดย พพ ไปให้ความรู้ เพื่อสร้างทีมงานและสร้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อมุ่งหวังให้ ภาคเอกชนขยายผลการ ดำเนินการระหว่างกันเอง ผลการดำเนินงาน ’45-’48 ปี 50 ขยายความร่วมมือกับสภา อุตสาหกรรมและการนิคม อุตสาหกรรม

17 Holistic Approach Organizational Restructure Paradigm Shift Enforcer / RegulatorFacilitator / Supporter Mission Adjustment Value Creation www.dede.go.th


ดาวน์โหลด ppt บทบาทการอนุรักษ์พลังงาน ในอนาคต อำนวย ทองสถิต รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งานสัมมนา “อนาคตพลังงานไทย” 4 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google