งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership-AJCEP) ผู้นำลงนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership-AJCEP) ผู้นำลงนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น

2 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership-AJCEP) ผู้นำลงนาม Framework for ASEAN-Japan Comprehensive Partnership เมื่อปี 2003 เริ่มเจรจาเมษายน 2005 / เจรจามาแล้ว 7 รอบ ( ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2550) กำหนดเจรจาให้เสร็จในปี 2007 คาดว่า ความตกลงจะมีผลบังคับใช้ได้ในปี 2008

3 สาระสำคัญของการเจรจา ความตกลง AJCEP 4 Pillars คือ การเปิดเสรี กฎเกณฑ์ทางการค้า การ อำนวยความสะดวกทางการค้า และความร่วมมือ การเปิดเสรีได้แก่ การเปิดตลาดสินค้า การค้าบริการ และ การลงทุน กฎเกณฑ์ทางการค้า เช่น กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า การอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น พิธีการศุลกากร การค้าไร้กระดาษ ความร่วมมือ เช่น SMEs, ICT, HR เป็นต้น Single Undertaking – จะต้องตกลงในทุกเรื่อง ของการเจรจาก่อนที่จะสรุปผลการเจรจา

4 เป้าหมายของไทยในการเจรจา AJCEP ไทยมีความตกลงทวิภาคี (JTEPA) กับญี่ปุ่นแล้ว ดังนั้น การเจรจาภายใต้ AJCEP คือ การเจรจาที่ จะต้องมีมูลค่าเพิ่ม (Value-added) มากกว่าความ ตกลง JTEPA คือ จะต้องได้ประโยชน์เพิ่มเติมจาก ความตกลง JTEPA หากความตกลง AJCEP มีผลบังคับใช้ คาดว่า จะ ทำให้ประเทศในอาเซียนเป็นฐานการผลิต (Production Network) ของญี่ปุ่นมากขึ้น และไทย อาจได้รับประโยชน์ในเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด สินค้า โดยสามารถใช้วัตถุดิบจากประเทศอาเซียน ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปญี่ปุ่น รวมทั้ง ส่งออกวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตในประเทศ อาเซียนอื่นๆ

5 การเจรจาการเปิดตลาดสินค้า ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง Modality การ เปิดตลาดได้ในหลักการแล้ว โดยภายใต้ AJCEP อาเซียนและญี่ปุ่นจะดำเนินการเปิด ตลาดตาม Modality จะมีการแลกเปลี่ยนรายการสินค้า ในเดือน มิถุนายน 2550 ก่อนการเจรจารอบที่ 8

6 96.8% 99% 100% Coverage Target (Trade Volume) 92% 88% 90% Normal Track (Tariff elimination within 10 years) Sensitive List (Tariff reduction to 0-5%) Highly Sensitive List (other commitments) Exclusion Immediate elimination 10 year elimination ・ No more than 50% tariff rate ( including no more than 20% tariff rate and tariff reduction by 10- 50 %) Tariff reduction to 0-5% within 10 years (with particular safety-net measures for 2% (TV) at maximum) 5 year elimination Japanese Proposal

7 93.8% ≤99% 100% Coverage Target (Trade Volume) 90% Normal Track (Tariff elimination within 10 years) Sensitive List (Tariff reduction to 0-5%) Highly Sensitive List (other commitments) Exclusion Immediate elimination (as provided in bilaterals) ・ No more than 50% tariff rate (as provided in bilaterals) Tariff reduction to 0-5% within 10 years (as provided in bilaterals) ASEAN 6 Proposal

8 การเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ และการลงทุน จะไม่มีการเปิดเสรีเพิ่มเติมไปจากความตกลง ทวิภาคี โดยข้อบทจะเป็นแบบ Minimalist Approach จะตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือเรื่องแนว ทางการเจรจาการเปิดตลาดและขยายความ ร่วมมือในอนาคต

9 ความร่วมมือในสาขาต่างๆ การส่งเสริมบรรยากาศ ทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ (HR) วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม การท่องเที่ยว การขนส่งและระบบ Logistics มาตรฐานการยอมรับ ร่วมกัน ความร่วมมือด้าน การเงิน ความปลอดภัยทาง อาหาร SPS TBT อื่นๆ ตามแต่ความ สนใจของแต่ละฝ่าย ญี่ปุ่นจะมีงบประมาณสำหรับการดำเนินการภายใต้ AJCEP อีก 52 ล้านเหรียญ US$

10 การดำเนินการต่อไป จะมีการประชุมเจรจารอบที่ 8 ในเดือน มิถุนายน 2550 คณะทำงานในเรื่องต่างๆ เช่น การค้าบริการ / การลงทุน / กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า / การระงับข้อพิพาท / ความร่วมมือฯ จะเริ่ม หารือในเดือนมิถุนายน 2550


ดาวน์โหลด ppt ความตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership-AJCEP) ผู้นำลงนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google