งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผล มิติรายได้ – ในเขต – นอกเขต มิติค่าใช้จ่าย – ในเขต – นอกเขต ตัวชี้วั ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผล มิติรายได้ – ในเขต – นอกเขต มิติค่าใช้จ่าย – ในเขต – นอกเขต ตัวชี้วั ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การนำเสนอผล มิติรายได้ – ในเขต – นอกเขต มิติค่าใช้จ่าย – ในเขต – นอกเขต ตัวชี้วั ด

4 ตัวชี้วัด (Indicators)  สัดส่วนคนจน (Poverty Ratio, Headcount Index)  ช่องว่างความยากจน (Poverty gap Index)  ความรุนแรงของปัญหาความยากจน (Severity Index)  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (GINI Coefficient)  รายได้ / ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (Mean Income / Consumption)  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) ของแต่ละตัวชี้วัด

5 แผนที่ความยากจน ด้าน รายได้ ในเขตชนบท จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สัดส่วนคนจน ช่องว่าง ความรุนแรง ร้อยละ SE เมือง นากลาง โนนสัง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา นาวัง

6 ระดับความยากจน เขตเมือง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 5> 15 เขตชนบท ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 5> 35

7 แผนที่ความยากจน ด้านรายได้ ในเขตชนบท จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สัดส่วนคนจน ช่องว่าง ความรุนแรง ร้อยละ SE เมือง นากลาง โนนสัง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา นาวัง สูง ที่สุด ต่ำ ที่สุด

8 การพิจารณาอันดับความ ยากจน สัดส่วนคนจน S.E. เมือง นากลาง โนนสัง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา นาวัง S.E. - S.E. + 2

9 การพิจารณาอันดับความ ยากจน สัดส่วนคนจน S.E. เมือง นากลาง โนนสัง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา นาวัง S.E. - S.E


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผล มิติรายได้ – ในเขต – นอกเขต มิติค่าใช้จ่าย – ในเขต – นอกเขต ตัวชี้วั ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google