งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่คือต้นอะไร 1. ต้นสัก 2. ต้นยมหิน 3. ต้นราชพฤกษ์ 4. ต้นจามจุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่คือต้นอะไร 1. ต้นสัก 2. ต้นยมหิน 3. ต้นราชพฤกษ์ 4. ต้นจามจุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 1. ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่คือต้นอะไร 1. ต้นสัก 2. ต้นยมหิน 3. ต้นราชพฤกษ์ 4. ต้นจามจุรี

6

7

8 2. จังหวัดแพร่มีกี่อำเภอ 1. 7 อำเภอ 2. 8 อำเภอ 3. 9 อำเภอ 4. 6 อำเภอ

9

10

11 3. จังหวัดแพร่อยู่ภาคใดของประเทศไทย 1. ภาคเหนือ 2. ภาคอีสาน 3. ภาคกลาง 4. ภาคใต้

12

13

14 4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นชื่อเดิมขอเมืองแพร่ 1. พลนคร 2. เวียงโกศัย 3. เมืองแพร 4. ถูกทุกข้อ

15

16

17 5. ข้อใดไม่ใช้สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ 1. อุทยานแห่งชาติแม่ยม 2. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 3. อุทยานหินปะการัง 4. อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร่

18

19

20 6. พระพุทธรูปประจำจังหวัดแพร่คือพระอะไร 1. พระบาทมิ่งเมือง 2. พระลอ 3. พระช่อแฮ 4. พระเจ้าทันใจ

21

22

23 7. ในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญใดในจังหวัดแพร่ 1. กบฏเงี้ยว 2. กบฏไทยใหญ่ 3. กบฏพิริยะวงศ์ 4. กบฏโกศัยนคร

24

25

26 8. สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่คือสินค้าใด 1. ผ้ามัดหมี่ 2. ผ้าหม้อฮ่อม 3. ผ้าตีนจก 4. ผ้าย้อมสี

27

28

29 9. ตราประจำจังหวัดแพร่คือข้อใด 1. 2. 3.4.

30

31

32 10. ข้อใดคือไม้ที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ 1. ไม้ สัก 2. ไม้ มะค่า 3. ไม้มะขาม 4. ไม้กฤษณา

33

34

35

36 แพร่เป็นเมืองที่มีขนาดเล็กอยู่ทาง ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มี ความเก่าแก่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ พบหรือปรากฏ เมืองแพร่มีชื่อเรียก หลากหลายชื่อปรากฏตามพงศาวดารต่างๆ ชื่อ ที่พบ เวียงโกศัย โกศัยนคร เมืองแพล เมือง พล พลรัฐนคร เมืองแพร่มีแม่น้ำที่สำคัญไหล ผ่าน คือแม่น้ำยม เป็นแม่น้ำสายหลักของชาว แพร่ ไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ไม้สักสมัย รัชกาลที่ 5 เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญของชาวแพร่ คือเหตุการณ์กบฏเงี้ยว

37 อำเภอเมือง แพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอลอง อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอสอง อำเภอวังชิ้น อำเภอหนอง ม่วงไข่

38

39

40

41 พระบาทมิ่งเมือง

42 วัดพระบาทมิ่ง เมืองวรวิหาร วัดหลวง วัดศรีชุม วัดหัวข่วง วัดพระนอน วัดศรีบุญเรือง วัดพงษ์สุนันท์ วัดจอมสวรรค์ วัดสระบ่อแก้ว คุ้มเจ้าหลวงเมือง แพร่ คุ้มวงศ์บุรี บ้านประทับใจ น้ำตกแม่เกิ๋ง น้ำตกห้วยโรง อุทยานหินปะการัง ม่อนหินพิศวง ถ้ำผานางคอย แพะเมืองผี แก่งเสือเต้น อุทยานแห่งชาติดอย ผากลอง อุทยานแห่งชาติแม่ ยม อุทยานแห่งชาติเวียง โกศัย อ่างแม่สอง น้ำตกซาววา วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุจอม แจ้ง วัดพระธาตุดอยเล็ง วัดพระธาตุสุโทน มงคลคีรีสามัคคี ธรรม วัดพระหลวงธาตุ เนิ้ง อุทยานวรรณคดี ลิลิตพระลอ

43 พระธาตุช่อแฮ บ้านวงศ์บุรี อุทยานแห่งชาติแม่ยม คุ้มเจ้าหลวง

44

45

46 บ้านวงศ์บุรีวัดช่อแฮ อุทยานแห่งชาติแม่ยม ภูเขาหินปะการังแพะเมืองผี อนุสาวรีย์พระลอ

47 บ้านประทับใจ ถ้ำผานางคอย สวนหินมหาราช สถานีรดไฟเด่นชัย ผ้าหม้อฮ่อม อุทยานแห่งชาติสวนหินมหาราช

48 8 34 45 63 26 44 31 53 3938 33 60 55 50 27 37 65 58 48 43 49 54 59 64 28 32 42 47 52 57 62 36 41 46 51 56 61 25 2930 35 40 19 24 5 10 15 20 13 18 23 4 9 14 1617 2122 3 2 67 1 1 12 เกณฑ์ เปิด ป้าย 5 ป้ายทายถูก ได้ 10 คะแนน เปิด ป้าย 10 ป้ายทายถูก ได้ 9 คะแนน เปิด ป้าย 15 ป้ายทายถูก ได้ 8 คะแนน เปิด ป้าย 20 ป้ายทายถูก ได้ 7 คะแนน เปิด ป้าย 25 ป้ายทายถูก ได้ 6 คะแนน เปิด ป้าย 30 ป้ายทายถูก ได้ 5 คะแนน พระธาตุช่อแฮ

49 8 34 45 63 26 44 31 53 3938 33 60 55 50 27 37 65 58 48 43 49 54 59 64 28 32 42 47 52 57 62 36 41 46 51 56 61 25 2930 35 40 19 24 5 10 15 20 13 18 23 4 9 14 1617 2122 3 2 67 1 1 12

50

51 1. เมืองแพร่เดิมมีชื่อเรียก อะไรบ้าง ……………………………….. 2. คำขวัญประจำจังหวัดแพร่มีใจความ ว่า ……………………………........................................................................... 3. ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่และไม้เศรษฐกิจของเมือง แพร่คือ ……………... ………………………………………………………… 4. พระพุทธรูปประจำจังหวัดแพร่ คือ ………………………………. 5. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแพร่ คือ ……………….. 6. จังหวัดแพร่ แบ่งการปกครองออกเป็นกี่ อำเภอ …………………… 7. จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ในภูมิภาคใดของ ประเทศ ………………………. 8. วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ คือ ………………………… 9. ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่คือ รูป …………………………… 10. สมัยรัชกาลที่ 5 เกิดเหตุการณ์ใดที่มีความสำคัญต่อ จังหวัดแพร่ ………… เวียงโกศัย เมืองแพล พลนครโกศัยนคร หม้อฮ่อมไม้สัก ถิ่นรัก พระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม ต้นยมหินไม้ เศรษฐกิจคือไม้สัก พระบาทมิ่งเมือง ผ้าหม้อฮ่อม 8 อำเภอ ภาคเหนือตอนบน ตำนานพระลอ เป็นม้าบนหลังมีพระธาตุช่อแฮ กบฏเงี้ยว

52

53


ดาวน์โหลด ppt 1. ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่คือต้นอะไร 1. ต้นสัก 2. ต้นยมหิน 3. ต้นราชพฤกษ์ 4. ต้นจามจุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google