งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีงบประมาณ พ. ศ. 2546 ( ตุลาคม 2545 - สิงหาคม 2546 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีงบประมาณ พ. ศ. 2546 ( ตุลาคม 2545 - สิงหาคม 2546 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2546 ( ตุลาคม 2545 - สิงหาคม 2546 )

2 ได้รับจัดสรร ( บาท ) ใช้ไป ( บาท ) หมวด 300 หมวด 900 2,287,0 35 383,600 2,280,0 00.28 383,600

3 แผนปฏิบัติการและงบประมาณปี 2547 - 2549 5 ก. พ. 46 คณะ กลั่นกรองฯ คณะที่ 3 เห็นชอบ / ปรับแก้ เสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเสนอ คณะรัฐมนตรี มอบ คณะที่ 3 และ 6 มอบกรมป้องกันฯ ประสานภายใน 1 เดือน 5 มิ. ย. 46 8 ก. ค. 46 31 ก. ค. 46 คณะ กลั่นกรองฯ คณะที่ 6 คณะรัฐมนตรี คณะกลั่นกรองฯ คณะที่ 6

4  ร่วมกับศูนย์พิษวิทยาภาคเหนือ ดำเนิน โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ เรื่อง การได้รับสารพิษ และยาเกินขนาด สู่ประชาชน ผ่านระบบ Internet และรูปแบบ CD -ROM  ประสานกับ รพ. นพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์ เพื่อแผน / งบประมาณสำหรับ เครือข่ายศูนย์พิษวิทยา จัดตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่าย ศูนย์พิษวิทยาภาคกลาง

5  โครงการประเมินความ เสี่ยงอันตรายจาก สารเคมี ตกค้างในผักสดปลอดสารพิษ (100 %)  โครงการทบทวน สถานการณ์การดำเนินงาน ด้านสารเคมี : พัฒนาตัวชี้วัด ความสำเร็จของแผนแม่บท ฉบับที่ 2 ( 55 %)

6  ข่าวสารความปลอดภัย ด้านสารเคมี http://www.fda.moph.go.th/I PCS/forum4.html  การจัดประชุม IFCS Forum IV

7 หมวด 300 หมวด 900 12.11 ล้านบาท ตามมติ ครม. วันที่ 19 พ. ย.45 1.12 ล้านบาท 0.33 ล้านบาท 13.56 ล้านบาท

8  ร่วมจัดทำ “ ยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศ - การจัดการ สารเคมี ”  การจัดประชุม IFCS Forum IV วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2546  ทำหน้าที่ประธานคณะ กรรมการบริหาร IFCS  จัดทำ GHS action plan ใน ส่วนของ อย.

9  ข่าวสารความปลอดภัย ด้านสารเคมี  ประเมินแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 และเตรียมจัดทำ แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3

10 วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ ประธานกิตติมศักดิ์ใน พิธีเปิดการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าคณะ

11 การประชุม SAICM PrepCom I วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนย์การประชุม สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร UNEP และกรมควบคุม มลพิษ ( เจ้าภาพร่วม )

12 ผู้เข้าร่วมประชุม 481 คน GOVIGONGOObs 345 คน 18 คน 106 คน 12 คน ณ 18 สิงหาคม 2546

13 Theme “Chemical Safety in a Vulnerable World” “ พิทักษ์โลกให้สดใส ปลอด พิษภัยสารเคมี ”

14 Thai Forum IV Website http://www.fda.moph.go.th/IPCS/forum4.html

15 10 ประเด็นหลัก : Forum IV ประเด็นประเด็น หน่วยงาน เจ้าภาพ SAICM กรมควบคุมมลพิษ สุขภาพเด็ก / ความปลอดภัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด้านสารเคมี ข้อมูลสารเคมี สภาอุตสาหกรรม พิษสารกำจัดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร ศักยภาพการจัดการสารเคมี อย.

16 10 ประเด็นหลัก : Forum IV ประเด็นประเด็น หน่วยงาน เจ้าภาพ GHS กรมโรงงานฯ PRTRs กรมควบคุมมลพิษ คนงาน / ความปลอดภัยด้านสารเคมีกรมสวัสดิการฯ INFOCAP สกว. + จุฬาลงกรณ์ฯ Illegal Traffic กระทรวงคมนาคม GHS กรมโรงงานฯ PRTRs กรมควบคุมมลพิษ คนงาน / ความปลอดภัยด้านสารเคมีกรมสวัสดิการฯ INFOCAP สกว. + จุฬาลงกรณ์ฯ Illegal Traffic กระทรวงคมนาคม

17


ดาวน์โหลด ppt ปีงบประมาณ พ. ศ. 2546 ( ตุลาคม 2545 - สิงหาคม 2546 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google