งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ. โครงการกวาดล้าง โรคหัด มาตรการตัวชี้วัดเป้าหมายบทบาทของ Lab 1. ความครอบคลุมของ วัคซีน ความครอบคลุมของวัคซีนป้องกัน โรคหัดเข็มแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ. โครงการกวาดล้าง โรคหัด มาตรการตัวชี้วัดเป้าหมายบทบาทของ Lab 1. ความครอบคลุมของ วัคซีน ความครอบคลุมของวัคซีนป้องกัน โรคหัดเข็มแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ

2 โครงการกวาดล้าง โรคหัด มาตรการตัวชี้วัดเป้าหมายบทบาทของ Lab 1. ความครอบคลุมของ วัคซีน ความครอบคลุมของวัคซีนป้องกัน โรคหัดเข็มแรก ตาม EPI program และเข็มที่สอง ตาม EPI program หรือการรณรงค์ให้วัคซีนเสริม (Supplementary immunization activity: SIA) ความครอบคลุมของวัคซีนป้องกัน โรคหัดเข็มแรก และเข็มที่สองต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ในระดับ ตำบลและระดับประเทศ การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน ต่อไวรัสหัด 2. ขนาดของเหตุการณ์ การระบาด จำนวนผู้ป่วยยืนยันในแต่ละ เหตุการณ์ระบาด พบผู้ป่วยยืนยันโรคหัดไม่เกิน 10 รายต่อหนึ่งการระบาดในอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของเหตุการณ์ระบาด ทั้งหมด การตรวจยืนยันโรคหัดใน แต่ละเหตุการณ์ระบาด ด้วยวิธี ELISA IgM 3. อุบัติการณ์ของโรค หัด อุบัติการณ์โรคหัดต่อประชากรล้าน คน อุบัติการณ์โรคหัดน้อยกว่า 1 ต่อ ประชากรล้านคน ทั้งนี้ไม่นับรวม ผู้ป่วยนำเข้าจากต่างประเทศ (imported case) การตรวจยืนยันโรคหัดด้วย วิธี ELISA IgM และ ตรวจหาสายพันธุ์ไวรัสหัด ในแต่ละเหตุการณ์ระบาด 4. สายพันธุ์ของไวรัส โรคหัดที่แพร่กระจาย ภายในประเทศ จำนวนสายพันธุ์ของไวรัสโรคหัดที่ แพร่กระจายภายในประเทศ ไม่มีผู้ป่วยยีนยันโรคหัดที่ติดเชื้อ จากไวรัสหัดสายพันธุ์ ภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ตรวจหาสายพันธุ์ไวรัสหัด ในแต่ละเหตุการณ์ระบาด ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย ของการกำจัดโรคหัด Recommended by WHO

3 ตัวชี้วัดทาง ห้องปฏิบัติการ 1.การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสด้วยการตรวจหา IgM ด้วยวิธี ELISA ตัวชี้วัด รายงานผลภายใน 48 ชั่วโมง เกณฑ์ที่ยอมรับได้  90% 2. การตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ของไวรัสหัด ตัวชี้วัด รายงานผลภายใน 1 เดือน เกณฑ์ที่ยอมรับได้  90%

4 1. การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัดโดยวิธี ELISA IgM Serum 2. การตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ (Genotype) ไวรัสหัด Throat swab หรือ Nasal swab วัตถุประสงค์และชนิดตัวอย่างส่งตรวจ

5 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่าง

6 วัตถุประสงค์ การตรวจ วิธีการตรวจชนิดตัวอย่างระยะเวลาที่เก็บจำนวน ตัวอย่าง /outbre ak อุณหภูมิในการขนส่ง และเก็บรักษาตัวอย่าง ยืนยัน case/outbreak ELISA (IgM)Serum เจาะเลือดเพียง ครั้งเดียวช่วง 4- 30 วัน หลังพบผื่น 10-20 ตัวอย่าง #2-8  C ( ไม่เกิน 3 วัน ) # -20  C ( เกิน 3 วัน ) ตรวจหาสายพันธุ์ SequencingNasal/thro at swab 1-5 วันแรกหลัง พบผื่น  5 ตัวอย่าง #2-8  C ( ส่งตัวอย่างทันที / ไม่ เกิน 24 ชั่วโมง ) # ≤ -70  C ( เกิน 24 ชั่วโมง ) การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ

7

8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ. โครงการกวาดล้าง โรคหัด มาตรการตัวชี้วัดเป้าหมายบทบาทของ Lab 1. ความครอบคลุมของ วัคซีน ความครอบคลุมของวัคซีนป้องกัน โรคหัดเข็มแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google