งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการ พ่นสารเคม ี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 โดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 0-8984-84711,mail

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการ พ่นสารเคม ี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 โดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 0-8984-84711,mail"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการ พ่นสารเคม ี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 โดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 0-8984-84711,mail dokrakcdc5@hotmail.com

2 การพ่น สารเคมี เพื่อ ลดการ แพร่กระจาย ของโรคใน ชุมชน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

3 เทคนิคการพ่นสารเคมี ควบคุมแมลงนำโรค Residual Spray เป็นการพ่น สารเคมีแบบมีฤทธิ์ตกค้าง Space Spray หรือ Active Spray เป็นการพ่นสารเคมีให้ฟุ้งกระจาย ไปในบรรยากาศ เพื่อให้สารเคมีที่ พ่นในขณะนั้นสัมผัสกับแมลง เป้าหมายโดยเร็วที่สุด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

4 ปัจจัยที่มีผลต่อเทคนิค การพ่นสารเคมี เครื่องพ่นสารเคมี ต้องเหมาะกับ เทคนิคและแมลงเป้าหมาย สารเคมีที่ใช้กำจัดแมลง วิธีการพ่นที่ถูกต้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

5 แมลงพาหะที่จะควบคุม มี ชีวนิสัยอย่างไร เวลาหากิน แหล่งเพาะ พันธ์ ระยะบินไกล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

6 สภาพภูมิอากาศ และภูมิ ประเทศของพื้นที่เป้าหมาย แผนที่ ทิศทางลม อุปสรรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

7 การเตรียมการก่อนการ ดำเนินการ สารเคมีที่เหมาะสมกับเครื่อง พ่น อุปกรณ์, สารละลายที่ต้อง เตรียม เครื่องพ่น / น้ำมันเชื้อเพลิง และการตรวจเช็คเครื่องพ่นให้ พร้อมใช้งาน เจ้าหน้าที่ซักซ้อมการใช้ เครื่องพ่นและการบำรุงรักษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

8 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพการพ่น ฝอยละอองในอากาศ เวลาที่ควรพ่นขึ้นอยู่กับชนิดของ แมลงเป้าหมาย ความถี่ในการพ่น สารเคมี / เครื่องพ่นที่เลือกใช้ ความเร็วลมการกระจายของ ละอองน้ำยาและทิศทางลม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

9 เทคนิคการพ่นเคมี หมอกควัน การพ่นหมอกควันต้องพ่นภายในบ้าน ก่อนทำการพ่นต้องแจ้งให้ประชาชน ทราบ และร่วมมือ ย้ายคนหรือสัตว์ ปกปิดอาหาร ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน เว้นประตูหนึ่งบานเพื่อให้คนพ่นเข้าออก - ได้ ถ้าเป็นบ้าน 2 หรือ 3 ชั้นให้พ่นชั้น บนสุดก่อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

10 เทคนิคการพ่นเคมี หมอกควัน ( ต่อ ) เวลาพ่นให้ปลายท่อพ่นห่างฝาบ้าน ประมาณ 2 เมตร เครื่องพ่นเอียงใน แนว 45 องศา เปิดน้ำยาพร้อมส่าย ปลายเครื่องพ่น 180 องศา เดินถอย หลังช้าๆจนถึงประตู เมื่อเห็นควันเต็ม ห้องปิดน้ำยาพร้อมปิดประตูอบใว้อย่าง น้อย 10-20 นาที

11 เทคนิคการพ่นเคมี ฝอยละออง ( ต่อ ) ก่อนดำเนินการพ่นควร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบและป้องกันตนเอง เปิดประตูหน้าต่างทุกๆบาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

12 เทคนิคการพ่นเคมี หมอกควัน ( ต่อ ) นำผู้ป่วย เด็กและสัตว์เลี้ยงออ กดมานอกบ้าน ปกปิดอาหารเครื่องดื่ม หลังพ่น 1 ชั่วโมง หากพบผู้สงสัยว่ามีอาการ ผิดปกติจากสารเคมีให้รีบไปพบ แพทย์

13 ข้อควรระวังในการพ่น สารเคมี การเลือกสารเคมีที่เหมาะสมกับเครื่อง พ่นที่มี การใช้ตัวทำละลายถูกต้องกับสารเคมี และเครื่องพ่นที่มี ใช้ความเข้มข้นของสารเคมีที่เหมาะสม

14 ตัวอย่างสารเคมี

15 ความเข้มข้นและการใช้ตัว ทำละลาย

16 เปรียบเทียบหมอกควัน ของสารเคมีสูตรน้ำกับ น้ำมัน

17 ขนาดของฝอยละออง สารเคมีสูตรผสมน้ำ

18 ขนาดของฝอยละออง สารเคมีสูตรผสมน้ำมัน

19 พ่นอย่างไร สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน มีผู้ป่วย 1 ราย

20 พ่นอย่างไร สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน มีผู้ป่วยกระจายหลายราย

21 สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน เม็ดน้ำยาขนาดใหญ่จะตกพื้นเร็ว เม็ดน้ำยาขนาดเล็กจะลอยหายไป เม็ดน้ำยาขนาดเหมาะสม จะลอยคลุมพื้นที่อยู่นาน พอที่ยุงบินมาสัมผัสเม็ด น้ำยาได้

22

23

24 ข้อควรระวัง ห้าใช้น้ำมัน B5 ผสม กับ สารเคมีนี้เด็ดขาด

25


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการ พ่นสารเคม ี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 โดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง 0-8984-84711,mail

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google