งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการพ่นสารเคมี โดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการพ่นสารเคมี โดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการพ่นสารเคมี โดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน
ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง ,mail สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

2 ลดการแพร่กระจายของโรคในชุมชน
การพ่นสารเคมี เพื่อ ลดการแพร่กระจายของโรคในชุมชน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

3 เทคนิคการพ่นสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค
Residual Spray เป็นการพ่นสารเคมีแบบมีฤทธิ์ตกค้าง Space Spray หรือ Active Spray เป็นการพ่นสารเคมีให้ฟุ้งกระจายไปในบรรยากาศ เพื่อให้สารเคมีที่พ่นในขณะนั้นสัมผัสกับแมลงเป้าหมายโดยเร็วที่สุด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

4 ปัจจัยที่มีผลต่อเทคนิคการพ่นสารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี ต้องเหมาะกับเทคนิคและแมลงเป้าหมาย สารเคมีที่ใช้กำจัดแมลง วิธีการพ่นที่ถูกต้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

5 แมลงพาหะที่จะควบคุม มีชีวนิสัยอย่างไร
เวลาหากิน แหล่งเพาะพันธ์ ระยะบินไกล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

6 สภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของพื้นที่เป้าหมาย
แผนที่ ทิศทางลม อุปสรรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

7 การเตรียมการก่อนการดำเนินการ
สารเคมีที่เหมาะสมกับเครื่องพ่น อุปกรณ์,สารละลายที่ต้องเตรียม เครื่องพ่น/น้ำมันเชื้อเพลิง และการตรวจเช็คเครื่องพ่นให้พร้อมใช้งาน เจ้าหน้าที่ซักซ้อมการใช้เครื่องพ่นและการบำรุงรักษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

8 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพการพ่นฝอยละอองในอากาศ
เวลาที่ควรพ่นขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงเป้าหมาย ความถี่ในการพ่น สารเคมี/เครื่องพ่นที่เลือกใช้ ความเร็วลมการกระจายของละอองน้ำยาและทิศทางลม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

9 เทคนิคการพ่นเคมีหมอกควัน
การพ่นหมอกควันต้องพ่นภายในบ้าน ก่อนทำการพ่นต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ และร่วมมือ ย้ายคนหรือสัตว์ ปกปิดอาหาร ปิดประตูหน้าต่างทุกบานเว้นประตูหนึ่งบานเพื่อให้คนพ่นเข้าออก-ได้ ถ้าเป็นบ้าน 2หรือ3ชั้นให้พ่นชั้นบนสุดก่อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

10 เทคนิคการพ่นเคมีหมอกควัน(ต่อ)
เวลาพ่นให้ปลายท่อพ่นห่างฝาบ้านประมาณ 2 เมตร เครื่องพ่นเอียงในแนว 45 องศา เปิดน้ำยาพร้อมส่ายปลายเครื่องพ่น องศา เดินถอยหลังช้าๆจนถึงประตู เมื่อเห็นควันเต็มห้องปิดน้ำยาพร้อมปิดประตูอบใว้อย่างน้อย นาที

11 เทคนิคการพ่นเคมีฝอยละออง(ต่อ)
ก่อนดำเนินการพ่นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและป้องกันตนเอง เปิดประตูหน้าต่างทุกๆบาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

12 เทคนิคการพ่นเคมีหมอกควัน(ต่อ)
นำผู้ป่วย เด็กและสัตว์เลี้ยงออกดมานอกบ้าน ปกปิดอาหารเครื่องดื่ม หลังพ่น 1 ชั่วโมง หากพบผู้สงสัยว่ามีอาการผิดปกติจากสารเคมีให้รีบไปพบแพทย์

13 ข้อควรระวังในการพ่นสารเคมี
การเลือกสารเคมีที่เหมาะสมกับเครื่องพ่นที่มี การใช้ตัวทำละลายถูกต้องกับสารเคมีและเครื่องพ่นที่มี ใช้ความเข้มข้นของสารเคมีที่เหมาะสม

14 ตัวอย่างสารเคมี

15 ความเข้มข้นและการใช้ตัวทำละลาย

16 เปรียบเทียบหมอกควันของสารเคมีสูตรน้ำกับน้ำมัน

17 ขนาดของฝอยละอองสารเคมีสูตรผสมน้ำ

18 ขนาดของฝอยละอองสารเคมีสูตรผสมน้ำมัน

19 พ่นอย่างไร สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน มีผู้ป่วย 1 ราย

20 มีผู้ป่วยกระจายหลายราย
พ่นอย่างไร สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน มีผู้ป่วยกระจายหลายราย

21 เม็ดน้ำยาขนาดใหญ่จะตกพื้นเร็ว เม็ดน้ำยาขนาดเล็กจะลอยหายไป
เม็ดน้ำยาขนาดเหมาะสม จะลอยคลุมพื้นที่อยู่นาน พอที่ยุงบินมาสัมผัสเม็ด น้ำยาได้ สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน

22

23

24 ข้อควรระวัง ห้าใช้น้ำมัน B5 ผสม กับสารเคมีนี้เด็ดขาด

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการพ่นสารเคมี โดย ดอกรัก ฤทธิ์จีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google