งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางเลือกในการควบคุม ยุงพาหะนำโรค นายบุญเสริม อ่ว มอ่อง สำนักโรคติดต่อนำ โดยแมลง กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางเลือกในการควบคุม ยุงพาหะนำโรค นายบุญเสริม อ่ว มอ่อง สำนักโรคติดต่อนำ โดยแมลง กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางเลือกในการควบคุม ยุงพาหะนำโรค นายบุญเสริม อ่ว มอ่อง สำนักโรคติดต่อนำ โดยแมลง กรมควบคุมโรค

2 วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมยุงพาหะนำโรค ลดประชากรพาหะ ลดอายุขัยพาหะ ลดการสัมผัสระหว่าง ยุงพาหะกับคน ลดการแพร่เชื้อโรค

3 การควบคุมยุงพาหะ นำโรค Pupae Adult Egg Egg Larvae Larvae ควบคุมตัว ยุง – พ่นฝาบ้าน – ชุบมุ้ง – หมอกควัน – ULV ป้องกัน ตนเอง – ใช้มุ้ง – ติดมุ้งลวด – สวมเสื้อผ้า – ยาจุด - ทา กันยุง ควบคุมระยะที่ อยู่ในน้ำ – ลดแหล่ง เพาะพันธุ์ – กับดัก – สารเคมี – ตัวห้ำ - ตัว เบียน

4 วิธีการควบคุมยุงพาหะ นำโรค การลดแหล่งเพาะพันธุ์ (Breeding place reduction) การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (Environmental control) การใช้สิ่งมีชีวิตควบคุม (Biological control) การป้องกันตนเอง (Personal protection) การใช้สารเคมี (Chemical control)

5 การใช้สารเคมีควบคุม ยุงพาหะนำโรค

6 การใช้สารเคมี สารเคมีควบคุมลูกน้ำยุง – ฆ่าลูกน้ำยุง – ยับยั้งการเจริญเติบโต ลูกน้ำยุง สารเคมีควบคุมยุงตัว เต็มวัย – สารเคมีฆ่ายุง – สารเคมีไล่ยุง

7 เทมีฟอส (Temephos) – ออกฤทธิ์กำจัดแมลงหลาย ชนิด – ลูกน้ำยุงได้รับโดยการกินและ ซึมผ่านเข้าผิวหนัง – มีผลต่อลูกน้ำยุงโดยทำลาย ระบบประสาท – มีฤทธิ์ตกค้างค่อนข้าง ยาวนาน

8 Affects on Nerves

9 – ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับลูกน้ำยุง – มีประสิทธิภาพดีกับลูกน้ำยุงระยะต้น ๆ หลายชนิด – ลูกน้ำยุงต้องกินจึงจะทำให้เกิดพิษ – มีผลต่อลูกน้ำยุงโดยทำลายกระเพาะ อาหาร – มีฤทธิ์ตกค้างค่อนข้างสั้น – สภาพที่มีพืชน้ำและอินทรีย์วัตถุมาก ประสิทธิภาพจะต่ำลง Bacillus thuringiensis israelensis- Bti

10

11

12 สารยับยั้งการ เจริญเติบโต (Insect Growth Regulators) 1.Juvenile hormone mimics 2.Chitin Synthesis Inhibitors (CSI)

13 Pyripro xyfen Juvenile hormone mimics สารยับยั้งการเจริญเติบโต ทำให้ลูกน้ำ ยุง ไม่สามารถ เจริญ ไปเป็น ดักแด้ได้

14 Metho prene สารยับยั้งการเจริญเติบโต ทำให้ ลูกน้ำยุง ไม่ สามารถ เจริญ ไป เป็นดักแด้ หรือตัว เต็มวัยได้ Juvenile hormone mimics

15 EggLarval stages PupaAdult Hormones control insect metamorphosis

16 EggLarval stages PupaAdult What keeps the larva molting to another larva? Hormones control insect metamorphosis

17 EggLarval stages PupaAdult What keeps the larva molting to another larva? A high level of the “juvenile hormone” Hormones control insect metamorphosis

18 Egg Larval 1 L2 L3 Pupa Adult Juvenile Hormone Level feeding Hormones control insect metamorphosis

19 สารยับยั้งการ เจริญเติบโต ยับยั้งการ สร้างผนัง ลำตัว ทำ ให้ลูกน้ำ ไม่ สามารถ ลอกคราบ ได้ Chitin Synthesis Inhibitors (CSI) Diflubenzuron

20 สารยับยั้งการเจริญเติบโต ยับยั้งการ สร้างผนัง ลำตัว ทำ ให้ลูกน้ำ ไม่ สามารถ ลอกคราบ ได้ Chitin Synthesis Inhibitors (CSI) Novaluron

21 การออกฤทธิ์ของสาร ยับยั้งการสร้างคราบ

22 หลักการ ทำงาน เครื่องกลจะทำการ อัดอากาศเข้าสู่ท่อ โดยระบบพัดลม หรือโรตารีผ่านท่อ ด้วยแรงดันสูง อากาศที่ผ่านท่อ ด้วยแรงดันสูงจะ กระทบหยดสารเคมี ที่ควบคุมการไหล แล้วแตกตัวออกมา เป็นละอองเล็ก ๆ เครื่องพ่นฝอย ละเอียด (ULV Spraying)

23 หลักการ ทำงาน เกิดการเผาไหม้ น้ำมันที่ห้องเผา ไหม้ อากาศร้อนที่เกิด จากการเผาไหม้ จะถูกขับออกมา ปลายท่อ สารเคมีผสม น้ำมันที่ปล่อย ออกมาบริเวณ ปลายท่อจะถูก เผาไหม้กลายเป็น ควัน เครื่องพ่น หมอกควัน

24 สารไล่แมลง (Insect Repellent) สารสังเคราะห์ไล่ยุง DEET (Diethyltoluamide) สารไล่ยุงจากพืช Citronella oil ยาจุดกันยุง สารกำจัดแมลงไอ ระเหย (Insecticide vaporizers)

25 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้การ ควบคุมพาหะนำโรค หลายวิธีการร่วมกัน ไม่เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ทางลบต่อกัน ไม่ควรเป็นวิธีการซ้ำซ้อน พิจารณาเวลา สถานที่ และ วิธีดำเนินการ

26 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ทางเลือกในการควบคุม ยุงพาหะนำโรค นายบุญเสริม อ่ว มอ่อง สำนักโรคติดต่อนำ โดยแมลง กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google