งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

2 อัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน ด้วย กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคถุงลมอุดกั้น อุบัติเหตุและการเป็นพิษ ปี พ. ศ. 2540-2550 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3 อัตราตาย ต่อประชากร 100,000 คน ด้วย โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ( โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคเบาหวาน ) ปี พ. ศ. 2540 - 2550 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วย โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ พ. ศ. 2540 -2550 ( ทั้งประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ) ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 จำนวนและอัตราการตายต่อประชากรแสนคนจากสาเหตุของ การตายสำคัญ จำแนกรายภาค พ. ศ. 2549 สาเหตุการตาย ประเทศเหนือตะวันออก / เหนือกลางใต้ ทุกสาเหตุ 100 % - คน 391,12684,493117,856141,10347,674 มะเร็งทั้งหมด - คน (13.3 %) - อัตรา 52,062 83.1 10,156 85.4 19,039 89.2 18,658 89.6 4,209 49.2 โรคระบบหลอดเลือดฯ – คน (8.7 %) - อัตรา 34,106 54.5 7,149 60.1 7,420 34.8 15,058 72.3 4,479 52.3 > หัวใจขาดเลือด - คน (3.1 %) - อัตรา 12,163 19.4 2,459 20.7 2,096 9.8 5,875 28.2 1,733 20.2 > โรคหลอดเลือดสมอง - คน (3.3 %) - อัตรา 12,921 20.6 1,047 8.8 1,502 7.0 2,251 10.8 761 8.9 > โรคความดันโลหิตสูง - คน (0.6 %) - อัตรา 2,363 3.8 555 4.7 555 2.6 736 3.5 517 6.0 > โรคเบาหวาน - คน (1.9 %) - อัตรา 7,486 12.0 1096 9.2 3,808 17.8 1,856 8.9 726 8.8 > อุบัติเหตุการขนส่ง - คน (2.7 %) - อัตรา 10,445 16.7 2,066 17.4 2,948 13.8 3,684 17.7 1,747 20.4 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6 ประมาณการประชากรไทยสำหรับ แต่ละปัจจัยเสี่ยง ปี 2548 เบาหวา น 1,530,313 ความดัน สูง 3,667,234 อ้วน 1,392,884 สูบบุหรี่ 10,032,420 ดื่มสุรา 17,018,006 ปี 2550 เบาหวาน 1,798,366 ความดัน สูง 4,296,221 อ้วน 1,717,196 สูบบุหรี่ 9,790,519 ดื่มสุรา 16,532,714

7 น้ำหนักเกินและอ้วนน้ำหนักเกินและอ้วน16.115.4 อ้วนอ้วน3.03.7 การเคลื่อนไหว,ออกกำลังกายการเคลื่อนไหว,ออกกำลังกาย91.592.5 ออกกำลังกาย 30 นาที, 3 ครั้งออกกำลังกาย 30 นาที, 3 ครั้ง30.937.5 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์37.436.1 - ดื่มหนัก 3.63.6 - ดื่มเกิน 5 แก้วมาตรฐาน/ครั้ง 14.013.7 สูบบุหรี่สูบบุหรี่22.521.5 รับประทานผักและผลไม้รับประทานผักและผลไม้ (> 5 ถ้วยมาตรฐาน) (> 5 ถ้วยมาตรฐาน)17.322.5 ร้อยละของพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (จากการสำรวจ BRFSS) ปี 25482550

8 จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน เขต 14 ปี 2550-2552 จังหวั ด ปี 50 ปี 51 เพิ่ม / ลด นม 4203260512 +18480 (43%) ชย 1928220734+1452 (7%) บร 1965522889+3234 (16%) สร 1805518255+200 (1%) รวม เขต 99024122390 +23366 (23%) ปี 2552 69,746+ 9234 22,546+ 1532 27,355+ 4464 19635+1 380 139282+ 16612

9 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขต 14 ปี 2550-2552 จังห วัด ปี 50 ปี 51 เพิ่ม / ลด นม 5200070480+18480 (35%) ชย 2039626381+5985 (29%) บร 2562528415+2790 (10%) สร 1907323508+4435 (23%) รวม เขต 117094148785+31691 (27%) ปี 52 81,430 +40950 29,444 + 1915 29,606 + 1191 29189 + 5680 169669 + 19736

10 อัตราป่วยต่อแสน ด้วยโรคเบาหวาน ปี 2548-2551 เขต 14จำแนกรายจังหวัด (แหล่งข้อมูล จาก สสจ. ในเขต) อัตราป่วยต่อแสน ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 2548-2551 เขต 14 จำแนกรายจังหวัด อัตราป่วยด้วย โรคเบาหวาน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก ปี 2548 พบอัตราป่วยต่อแสน 1227.27, ปี 2551 เป็น 1857.53 เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า หรือร้อยละ 51.3 ภายใน ระยะเวลา 3 ปี โรคความดันโลหิตสูง ปี 2548 พบอัตราป่วยต่อ แสน 1208.79, ปี 2551 เพิ่มเป็น 1942.91 เพิ่มขึ้น 1.6 เท่า หรือ ร้อยละ 60.7 ภายใน ระยะเวลา 3 ปี

11 ร้อยละของระดับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากการ คัดกรอง ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2551 เขต 14 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน พบร้อยละ 14.91 กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง พบร้อยละ 18.14

12 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน จากการคัดกรอง ปี 2551-2552 เขต 14

13 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน จากการคัดกรอง ปี 2551 - 2552 จังหวัดชัยภูมิ

14 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน จากการคัดกรอง ปี 2551-2552 จังหวัดบุรีรัมย์

15 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน จากการคัดกรอง ปี 2551-2552 จังหวัดสุรินทร์

16 ร้อยละของระดับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากการ คัดกรอง ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2551 เขต 14 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง

17 ร้อยละของระดับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากการ คัดกรอง ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2552 เขต 14 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง

18 ร้อยละของระดับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากการ คัดกรอง ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2552 จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง

19 ร้อยละของระดับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากการ คัดกรอง ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2551 จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน พบร้อยละ 14.91 กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง พบร้อยละ 18.14

20 ร้อยละของระดับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากการ คัดกรอง ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2552 จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง

21 ร้อยละของระดับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากการ คัดกรอง ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2551 จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน พบร้อยละ 14.91 กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง พบร้อยละ 18.14

22 ร้อยละของระดับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากการ คัดกรอง ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2552 จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง

23 ร้อยละของระดับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากการ คัดกรอง ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2551 จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน พบร้อยละ 14.91 กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง พบร้อยละ 18.14

24 ร้อยละของระดับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจากการ คัดกรอง ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2552 จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง

25 ร้อยละของระดับโอกาสเสี่ยงต่อโรคอัม พฤกษ์ อัมพาต ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2551 เขต 14 กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความเสี่ยงต่อการเกิด อัมพฤกษ์ อัมพาต ถึงร้อยละ 47.8

26 ร้อยละของระดับโอกาสเสี่ยงต่อโรคอัม พฤกษ์ อัมพาต ในกลุ่มผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2551 จังหวัดนครราชสีมา

27 ร้อยละของระดับโอกาสเสี่ยงต่อโรคอัม พฤกษ์ อัมพาต ในกลุ่มผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2551 จังหวัดชัยภูมิ

28 ร้อยละของระดับโอกาสเสี่ยงต่อโรคอัม พฤกษ์ อัมพาต ในกลุ่มผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2551 จังหวัดบุรีรัมย์

29 ร้อยละของระดับโอกาสเสี่ยงต่อโรคอัม พฤกษ์ อัมพาต ในกลุ่มผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2551 จังหวัดสุรินทร์

30 ร้อยละของน้ำหนักเกิน (BMI 25 ขึ้นไป ) ปี 2548,2550 (จากการสำรวจ BRFSS )

31 ร้อยละของอ้วนอันตราย (BMI 30 ขึ้น ไป ) ปี 2548,2550 (จากการสำรวจ BRFSS )

32 ร้อยละของผู้ที่มีรอบเอวเกิน ปี 2550 (จากการสำรวจ BRFSS )

33 ร้อยละของกินผักหรือผลไม้ผ่านเกณฑ์ (5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน ) ปี 2548 และ 2550 ( จากการสำรวจ BRFSS)

34 ร้อยละของการมีกิจกรรมทางกายอย่าง เพียงพอ ปี 2548, 2550 ( จากการสำรวจ BRFSS ) * ทำงานใช้แรงอย่างหนักไม่น้อยกว่าวันละ 4 ชม. หรือใช้แรงปานกลางถึงไม่ออกแรง แต่มีการออกกำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

35 ร้อยละของการมีการออกกำลังกายผ่าน เกณฑ์ ปี 2548, 2550 ( จากการสำรวจ BRFSS ) ออกกำลังกายผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

36 ร้อยละของการสูบบุหรี่ ปี 2548,2550 (จากการสำรวจ BRFSS )

37 ร้อยละของการดื่มสุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2548,2550 ( จากการสำรวจ BRFSS ) ดื่มสุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง ดื่มครั้งละ 5 แก้วมาตรฐาน อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 30 วัน

38 จากข้อมูลดังกล่าว บอกอะไรเราได้บ้าง 1.................. 2.................. 3................. 4................. 5................. น่าจะมีข้อมูลอื่นๆ อะไรอีกบ้าง จะได้มา อย่างไร

39


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ธัญภา จันทร์โท สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google