งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ร. ศ.( พิเศษ ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ร. ศ.( พิเศษ ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มีนาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ร. ศ.( พิเศษ ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มีนาคม 2555 กทม.

2 วงจรของโรคไข้หวัดใหญ่ในคน - สัตว์

3

4 Lessons Learned from AI (2004-9) Thailand

5

6 “ ตายยกเล้า ”

7 “ เป็ดไล่ทุ่ง ”

8 “ ความสูญเสีย ” Bangkok Post : Wednesday 28 January 2004 มติชน : วันอังคารที่ 27 มกราคม 2547

9 2004 2005 จำนวน ( ราย ) Epidemic curve of confirm H5 human cases in Thailand from 2004 to Sept. 2006 (25 cases with 17 dead in 4 waves) Remark: 3097 Notification and investigation in 2004 3244 Notification and investigation in 2005 9000 Notification and investigation in 2006 cases Acknowledge AI in poultry and human Declared AI free mobilize village health volunteers 2006 J A S

10

11

12 Clinical Forms of Avain Influenza- H5N1 1. Asymptomatic 2. Mild URI 3. Influenza-liked-illness (ILI) - rare 4. Complications of influenza -common

13 อาการที่มาโรงพยาบาล ไข้ ไอ หอบ 100% เจ็บคอ 71% ปวดกล้ามเนื้อ 53% ท้องเสีย 41% น้ำมูกไหล 53% อาเจียน 24% ปวดท้อง 24% ลักษณะทางคลินิกของโรค ไข้หวัดนกในประเทศไทย ( พ. ศ.2547-2549) (2)

14 CXR Finding of Patient 58 YO D 3 of Illness D 6 of Illness D 8 of Illness

15 Site of Influenza Virus Replication: Seasonal,Pandemic(H1N1) and Avain(H5N1) Receptor of different influenza viruses Seasonal Pandemic (H1N1) Avian (H5N1)

16 แนวทางการดำเนินงานแผนเตรียม ความพร้อม การดูแลรักษาไข้หวัดนก / ไข้หวัด ใหญ่ระบาดใหญ่ ระบบที่ดีต้องประกอบด้วย 1. “ คน ” 2. “ ของ ” 3. “ สถานที่ ” ( อะไรยากที่สุดในการเตรียมดำเนินงาน )

17 การดูแลรักษา

18

19 Clinical Practice Guideline for Human Avain Flu Dec.2005Apr..2008

20 Guideline of screening for surveillance of Avian Influenza for physician and public health personnel (1) Hospital surveillance Registration office screening patient history Isolated OPD Interview history, P.E. Investigate as appropriate Clinical Management Working Group, Department of Medical Services, Ministry of Public Health, Thailand (19 December 2005-3 April 2008) 1. Fever + RT symptom AND 2. History of contact* with sick/dead poultry within 7 day OR 3. Contact with pneumonia patient within 10 d. OR 4. Living in village with sick/dead poultry within 14 d.

21 Guideline of screening for surveillance of Avian Influenza for physician and public health personnel (2) Known causeUnknown cause Specific treatment Follow up 48 hours CXR Rapid test (for Flu. A&B) Throat swab Nasopharyngeal swab specimen and blood collection for viral study

22 CXR-Pneumonia Mild symptoms Severe symptoms Symptomatic treatment Antiviral Rx as appropriate Follow RT-PCR daily until known Admit as appropriate Admit in isolation room as appropriate Antiviral Rx. Follow RT-PCR daily until known.Treatment per routine guideline Guideline of screening for surveillance of Avian Influenza for physician and public health personnel (3) Clinical Management Working Group, Department of Medical Services, Ministry of Public Health, Thailand (3 April 2008) CXR-Normal

23 แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วย สงสัยไข้หวัดนก ( สำหรับ พยาบาลคัดกรอง ) ชื่อ …………………………………... สกุล …………………………... เพศ ชาย หญิง อายุ ……………………..HN. ……………………….. AN………………………….. ที่ อยู่ ………………………………………………………………… …………………….. 1. มีอาการไข้หวัดและปอดอักเสบ - มีไข้ มากกว่า 38 องศาเซลเซียล  ไม่ มี  มีวันที่ ……………………... - ไอ หายใจผิดปกติ ( เหนื่อย หอบ )  ไม่ มี  มีวันที่ ……………………... 2. ประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ · ใน 10 วันก่อนเริ่มป่วยท่านเคยสัมผัสผู้ป่วยหรือมีบุคคลใน บ้านป่วยเป็นปอดอักเสบหรือไม่  ไม่มี  มีวันที่ ……………………... · ใน 14 วันก่อนเริ่มป่วยท่านพักอาศัยในตำบลที่มีสัตว์ปีกป่วย ตายผิดปกติหรือไม่  ไม่มี  มีวันที่ …………………….. · ใน 7 วันก่อนวันเริ่มป่วยท่านได้สัมผัสสัตว์ปีกป่วยหรือตาย หรือไม่  ไม่มี  มี วันที่ ……………………

24

25 Isolation room at OPD

26 Physical exam. by MD.

27

28 Specimens Collection from Upper respiratory tract Nasopharyngeal swab or Throat swab POSTERIOR NARES

29

30 ระบบการดูแล / ส่งต่อผู้ป่วยสงสัย / เป็นไข้หวัดนก (H5N1) ในประเทศไทย ระดับสถานบริการบุคลากรความรุนแรงโรค สถานีอนามัย รพ. ชุมชน รพ. ทั่วไป รพ. ศูนย์ อสม, พยาบาล แพทย์ทั่วไป แพทย์ + ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ + ผู้เชี่ยวชาญมาก ส่งต่อ (mild) pneumonia, ส่งต่อ pneumonia pneumonia, ARDS

31 การเตรียมบุคลากร - องค์ ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้จนท. โดย เชิญรศ.( พิเศษ ) นพ. ทวี โชติ พิทยสุนนท์ มาให้ความรู้ ( ภาพจาก รพ. กำแพงเพชร )

32 2. การทำงานเป็นทีม ( ภาพจาก รพ. กำแพงเพชร )

33 การเตรียมสถานที่ - เวชภัณฑ์ - ระบบ

34 Stockpiling and logistics Vaccine Antiviral drug Diagnostic test kits Respirators PPE 3 Mar 06

35 D 4 of IllnessD 8 of Illness CXR Finding of Patient 8 YO

36 High Frequency Ventilation

37

38 Isolation room: negative-pressure, AIIR in the ward AIIR in the ward

39 How to select room for Modified-AIIR? Pipe line and Other equipments ( Cost @ 8-10 time cheaper than AIIR )

40 Antiviral drug

41 1. สำหรับการรักษา 2. สำหรับการป้องกัน ยาต้านไวรัส :Avian Flu

42 Survival in H5N1 Patients by Age Oseltamivir Use Survival by Age and Osetamivir Use (N=284) Age Group (years) % Survival ( Adisasmito W. JID 2010; 202: ) 49/72 23/58 28/58 5/55 13/20 4/21

43 Relative Risk of Survival of H5N1-Patients Treated with Oseltamivir compared with Patients Who Did Not Receive Antiviral Treatment ( N = 221 ) Treatment initiation from symptom onset, days Difference in survival, % Relative risk 95% CIP 0 - 2634.172.65 - 6.55<.001 3 - 5211.771.11 - 2.83.032 6 - 8211.741.10 - 2.75.031 9 - 11-50.880.34 - 2.23.797 > 12-310.520.20 - 1.34.105 Any time292.251.56-3.25<.001 ( Adisasmito W. JID 2010; 202: )

44 New Antivirals Agent for Influenza Antivirals available can not cover severe case Need parenteral antiviral - IV Peramivir (cross resistant with oseltamivir) licensed in Japan, EUA in USA - IV Zanamivir (very useful) EUA in USA, Europe

45 การป้องกัน

46 การป้องกันโรคไข้หวัดนกใน บุคลากรทางการแพทย์ ดำเนินการเหมือนโรค SARS 1. ห้องแยก ( modified AIIR, AIIR) 2. เครื่องป้องกันตัวเอง (PPE) 3. การกำจัดเชื้อโรคในอุปกรณ์ สารคัดหลั่ง

47 Wearing the appropriate PPE while working with suspected / confirmed AI patients. Goggle or Face shield. Mask (surgical or N 95). Gown (surgical or water proof ). Glove

48

49 การใช้ยา Tamiflu ® เพื่อ ป้องกันไข้หวัดนก 1. สัมผัสร่วมบ้าน สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ยืนยันโรคไข้หวัดนก 2. บุคลากรทางการแพทย์ ที่สัมผัสผู้ป่วย ที่ยืนยันโรคไข้หวัดนก โดย มิได้สวมใส่ PPE ที่เหมาะสม ภายใน 7 วันหลังสัมผัส 3. บุคลากรทำลายสัตว์ปีก ที่สัมผัส ใกล้ชิด ทำลายสัตว์ปีกที่ยืนยันโรค ไข้หวัดนกโดยมิได้สวมใส่ PPE ที่ เหมาะสม ภายใน 7 วันหลัง สัมผัส ให้ Tamiflu ขนาด ½ ของขนาดรักษา x 7-10 วัน

50 การให้ยาป้องกันในกรณี “ ก่อน สัมผัส ” ในโรคไข้หวัดนก ไม่ แนะนำ ( แนะนำใช้ PPE ที่เหมาะสมสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ทำลายสัตว์ ตลอดเวลา )

51   ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี   สวมใส่เครื่องป้องกันสำหรับบุคลากร ผู้ป่วยหยุดงาน ใส่หน้ากากอนามัย   ล้างมือบ่อย ๆ หลักการมาตรฐานในการป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ และการผสมกลายพันธุ์ ของเชื้อไข้หวัดใหญ่

52


ดาวน์โหลด ppt โดย ร. ศ.( พิเศษ ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google