งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทิศทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๕ โดย ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทิศทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๕ โดย ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและและสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทิศทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๕ โดย ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลแผนงาน/โครงการ ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ : ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2 2 ขอบเขตงาน Env.-Occ. โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (Occ.) คือ การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบชีพที่มีสาเหตุโดยตรงจากการทำงานและ ลักษณะงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตะกั่ว อาจเกิดโรคพิษ ตะกั่ว เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการทำงานด้วย โรคและภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม(Env.) คือ การป้องกันควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุโดยตรงจากสภาพ หรือสิ่งแวดล้อม จนทำให้เกิดโรค และร่างกายมีความผิดปกติ เช่น ภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อมและ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรค เช่นโรคพิษสารหนูใน อ.ร่อนพิบูลย์ ระบบทางเดิน หายใจจากปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ เป็นต้น

3 3 เกษตรก รรม 12.92 ล้านคน แรงงานนอกระบบ 24.1 ล้านคน ราชการ 1 ล้านคน ประกันสังคม 8 ล้านคน 1. กลุ่มผู้ได้รับ ผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ (37.04 ล้านคน ) กลุ่มเป้าหม าย อุตสาหกร รม บริการ

4 4 4 ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนางานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม ปี 2554 – 2558 (19 พค.54) 4 1. ชุมชนมีและใช้มาตรการทางสังคม ส่งเสริมการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ ส่งเสริมการสร้างและใช้มาตรการเพื่อควบคุมพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมในชุมชน ส่งเสริมการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมเพื่อการสร้าง พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในชุมชน 2.ชุมชนสามารถเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดย ชุมชน พัฒนาระบบและติดตามประเมินผลการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับ ส่งเสริมการสร้างแกนนำสนับสนุนการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพของชุมชน 3.ชุมชนสามารถจัดทำแผนงานโครงการได้ด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ในชุมชน พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนงาน /โครงการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนงาน/โครงการระหว่างชุมชน 1. อปท.มีนโยบายด้าน Env-Occ และมีการขับเคลื่อนในการเฝ้า ระวังป้องกันการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน โครงการร่วมกับท้องถิ่นและครือข่าย องค์กรชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือการประสานงานด้านวิชาการ และการ จัดการทรัพยากร พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและกองทุนสุขภาพตำบลที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการทางสังคมในชุมชน 2. หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี ส่วนร่วม พัฒนา สนับสนุนวิชาการ ประสานงาน และบูรณาการ นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการจัดทำแผนงาน หรือข้อตกลงระหว่างองค์กรเครือข่าย สุขภาพทั้งในและระหว่างประเทศ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ ผลักดันนโยบาย และมาตรการ แนวทาง ให้เอื้อต่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน 3. อสม./แกนนำชุมชน/คณะกรรมการ กองทุน และประชาสังคม มีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมสนับสนุนงาน ชุมชน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของเครือข่าย สุขภาพชุมชน 4. องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและนอกประเทศ มี ส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงานและทรัพยากร สร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการจัดการ ทรัพยากร ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ทั้งในและ นอกประเทศ สนับสนุนวิชาการเทคโนโลยี สารสนเทศ ในงานเฝ้าระวัง ป้อง กันฯ ที่มีประสิทธิภาพ สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 1. สื่อสารสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และมีประสิทธิผล 2. ระบบบริหารจัดการและการติดตามกำกับที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและกลไกการพยากรณ์โรค การเฝ้าระวังโรคฯ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พัฒนางานวิจัย มาตรฐาน มาตรการและวิธีการในงานเฝ้าระวังสุขภาพ พัฒนากลไกการจัดการทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการกำกับติดตาม 3. บูรณาการงานกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ สร้าง กลไกในการบูรณาการแผน ระบบ การเฝ้าระวัง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ระหว่างเครือข่าย 1. ระบบข้อมูล Env.Occ ที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดระบบข้อมูลด้าน Env.Occ พัฒนาฐานข้อมูลและประสานเครือข่ายในการใช้ข้อมูลให้เกิด ประโยชน์ 2. ปรับสมรรถนะของบุคลากรตามที่องค์กรกำหนด พัฒนาสมรรถนะหลักตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชียวชาญในการดำเนินงานด้าน Env.occ สนับสนุนให้บุคลากรแสดงศักยภาพในการดำเนินงาน 3. องค์กรแห่งความผาสุก และประสานงานเครือข่ายครอบคลุมทุกระดับ สนับสนุนให้มีการประสานงานเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกระดับ สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมและสร้างความผาสุกในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานที่กำหนด

5 5 ประชา ชน พื้น ฐาน ภาคี กระบวน การ กำหนดเมื่อ 20 เมษายน 2553 ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ด้านสุขภาพมีคุณภาพ องค์กรมีบรรยากาศการทำงานเป็นทีม มีความผาสุก ในการปฏิบัติงาน และมีการประสานงานเครือข่ายที่ ครอบคลุมทุกระดับ ภาคีเครือข่ายมีการประสานงานและร่วมมือกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจัดการความรู้/ข้อมูลข่าวสาร/ระบบ สารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระทั้งในและนอก ประเทศ มีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงาน และทรัพยากร อปท.มีนโยบาย มาตรการ แนวทาง และมีการขับเคลื่อนในการเฝ้าระวังป้องกัน การแก้ไขปัญหา หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดมีการดำเนินงานและสนับสนุนให้เกิด การประสานงานที่ดี ชุมชนสามารถสร้างและใช้มาตรการทางสังคม เพื่อการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อสม./แกนนำชุมชน/กองทุนต่าง ๆ และประชา สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาและสนับสนุนการ ดำเนินงาน บุคลากรมีสมรรถนะและศักยภาพในการดำเนินงานตามที่ องค์กรกำหนด ชุมชนสามารถเฝ้าระวังและจัดการปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ด้วยชุมชนเอง ชุมชนสามารถจัดทำแผนงานโครงการได้ด้วย ตนเอง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) การพัฒนางานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2555 – 2556 แก้ไข 7 มิย.54 ระบบบริหารจัดการและการกำกับติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ

6 6 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของแรงงาน นอกระบบและในระบบปี 2553 ที่มา สถิติกำลังแรงงาน ปี พ.ศ. 2553 ผู้มีทำงาน 38.7 ล้านคน ในระบบ 14.6 ล้านคน นอกระบบ 24.1 ล้านคน ปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ แรงงานนอกระบบ (เกษตรกร เพาะปลูก,ภาคผลิตรับงานไปทำ ที่บ้าน) ท่าทางการทำงานไม่ถูกต้อง ได้รับสารเคมีเป็นพิษ งานหนัก ปัญหาฝุ่นควัน กลิ่น แสงสว่างไม่เพียงพอ เครื่องจักร เครื่องมือ ที่เป็นอันตราย สถานที่ทำงานไม่สะอาด ได้รับอันตรายต่อระบบหู/ระบบตา แรงงานในระบบ โรคจากการทำงาน : พิษตะกั่ว, เสียงดัง, ความร้อน, ความ กดอากาศ, ติดเชื้อจากการทำงาน ฯลฯ โรคอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือ เนื่องจากการทำงาน : เจ็บป่วย บาดเจ็บ โรคผิวหนัง ฯลฯ

7 7 วิสัยทัศน์การพัฒนาสุขภาพแรงงานไทย แรงงานไทย สุขภาพดี ปลอดภัย ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐ และ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยกัน เพื่อนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน พันธกิจ (กิจหรืองานที่ต้องทำให้บรรลุ) 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2. พัฒนาองค์ความรู้ 3. พัฒนาระบบบริการ (Service) : ครอบคลุม เข้าถึงได้ มีมาตรฐาน 4. สร้างเสริมความเข้มแข็ง ความร่วมมือเครือข่าย 5. ผลักดัน/สนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย 6. สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหา ร่วมกัน ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง แรงงาน ท้องถิ่น ชุมชน: จิตอาสา จิตสาธารณะ

8 8 @ ประเด็นปัญหาการดำเนินงาน บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพ จ่ายเมื่อเจ็บป่วย ไม่ครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกัน(การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน) มีกฎหมาย แต่ขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ การวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ มีน้อย @ ความต้องการ & ความคาดหวัง สามารถเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยได้สะดวก ได้รับบริการอาชีวอนามัยที่ได้มาตรฐาน หน่วยบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการฯ (โดยเฉพาะการวินิจฉัยโรค) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ สถานประกอบการ ลูกจ้าง แรงงาน NGO ชุมชน กลุ่มแรงงานมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีระบบเฝ้าระวังฯ ที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

9 9 จัดลำดับดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพแรงงานไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555- 2559) 1.มีระบบการเฝ้าระวังสุขภาพจากการทำงาน โดยการมีส่วนร่วมของ สถานประกอบการ/ แรงงาน/ องค์กรแรงงาน 2. หน่วยบริการสุขภาพสามารถให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานได้ ตามมาตรฐาน ยกระดับการจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการ สุขภาพภาครัฐทุกระดับ(รพศ/รพท/รพช. รพ.สต. )ให้มีคุณภาพและ มาตรฐาน * มีแม่ข่ายระดับจังหวัดในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพแรงงานไทย ที่เข้มแข็ง (เฝ้าระวัง,การจัดบริการ,การส่งต่อ) - พัฒนาเครือข่ายการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการสาธารณสุข 3. มีชุดสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นสำหรับแรงงานไทย

10 10 แผนงาน/โครงการสำคัญในปีงบฯ 2555 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ : เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส 2. โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพศิลปหัตถกรรมในศูนย์ศิลปา ชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 3. งานสนองนโยบาย รมต.สธ. : โครงการแท็กซี่ปลอดภัย ใส่ใจ สุขภาพ(Healthy Taxi) 4. National Program 4.1 โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 4.2 โรคและภัยสุขภาพจากการทำงานของบุคลากรใน สถานพยาบาล (Health Care Worker : HCW)

11 11 1.เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่อง ใส (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ 1.เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่อง ใส (เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ) ต่อเนื่องจากปีงบฯ 2554 ต่อเนื่องจากปีงบฯ 2554 @ เกษตรกรปลอดโรค : กรม ควบคุมโรค @ ผู้บริโภคปลอดภัย : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ @ สมุนไพรล้างพิษ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ @ กายจิตผ่องใส : กรมสุขภาพจิต เป้าหมาย : 840 ตำบล, อบรม อสม. 8,400 คน, ประเมินความเสี่ยงฯ เกษตรกร 840,000 คน ประเมินความเสี่ยงฯ เกษตรกร 840,000 คน

12 12 ปี 2554 ปี 2554 รพ.สต. จัดบริการดูแลสุขภาพเกษตรกร อย่างครบวงจร -ซักประวัติเพื่อค้นหาผู้เสี่ยง -ตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงต่อพิษสารกำจัดศัตรูพืช -ให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ขณะทำงานกับสารเคมี ขณะทำงานกับสารเคมี -รายงานข้อมูลตามระบบที่กำหนด รณรงค์ “เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภค ปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส”

13 13 เป้าหมายหลัก ปี 2555 - 2559 - เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการ “คลินิกสุขภาพเกษตรกร” ในรพ.สต. 100% ภายในปี 2559 - ผลักดันนโยบายห้ามนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นพิษร้ายแรง 1. คลินิกสุขภาพเกษตรกร : ให้บริการอาชีวอนามัยได้ตามแนวทางที่กำหนด (ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มเกษตรกร ครอบคลุมทุก ปัจจัยเสี่ยง เช่น สารเคมี ท่าทางการทำงาน อุบัติเหตุ สุขภาพจิต ฯลฯ) ไม่บังคับรูปแบบ เน้นมีการ ให้บริการ อาจตั้งเป็นคลินิกแยก หรือบูรณาการกับบริการอื่นๆ ที่มีอยู่ * รพ.สต. ที่เข้าโครงการเกษตรกรปลอดโรคฯ ในปี 54 ทั้งหมด (ประมาณ 1,100 แห่ง) อำเภอที่ไม่มี รพ.สต.เข้าโครงการฯ ปี 54 ในปี 55 ให้มีอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง * รพช. เชื่อมโยง/ส่งต่อกับ รพ.สต ในพื้นที่ * รพศ./รพท. ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน) ยุทธศาสตร์ / มาตรการหลัก

14 14 ยุทธศาสตร์ / มาตรการหลัก 2. ผลักดันนโยบายห้ามนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นพิษร้ายแรง : พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ------> จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ------> ผ่านคณะกรรมการอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ------> สร้างเครือข่าย/ แนวร่วม ------> สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส 3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส “คลินิกสุขภาพเกษตรกร” ให้กลุ่มเกษตรกรรับทราบและช่วยผลักดัน 4. เตรียมความพร้อมตอบโต้ฯ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 5. พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ

15 15 โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ ศิลปหัตถกรรมในศูนย์ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานแก่ครูฝึก/แกน นำผู้ประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ กับหน่วยงาน สธ.ในพื้นที่ตั้ง ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในศูนย์ศิลปาชีพบาง ไทร

16 16 กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.อยุธยา [สำนักฯ และ สคร. 1] ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสกลนคร3 แห่ง (สคร.6) ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดลำปาง 3 แห่ง (สคร.10) ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง (สคร.10) ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 แห่ง (สคร.11) ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง (สคร.12)

17 17 การดำเนินงาน พัฒนางานอาชีวอนามัยในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (สำนักฯ และ สคร.1) –จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีวอนามัย –จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยแก่ครูฝึก/แกนนำนักเรียน –ติดตามสนับสนุน สื่อสาร ถ่ายทอด และให้ความรู้ แก่แกนนำและผู้ประกอบอาชีพของศูนย์ ศิลปาชีพ (สำนักฯ และ สคร.1,6,10,11 และ 12) สนับสนุนติดตามการดำเนินงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ(สำนักฯ และ สคร.1,6,10,11 และ 12) ประเมินผล และรายงาน(สำนักฯ และ สคร.1,6,10,11 และ 12)

18 18 โครงการแท็กซี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ(Healthy Taxi) สนองนโยบาย รมต.สธ.นายวิทยา บูรณะศิริ หลักการ/เหตุผล - แท็กซี่มีประมาณ 94,000 คัน - ข้อร้องเรียน : ปฏิเสธ, กิริยาไม่สุภาพ, ขับรถประมาท, อุปกรณ์ไม่ แข็งแรง, สูบบุหรี่รบกวน - ปัญหาสุขภาพ : เบาหวาน, ความดัน, ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ/ออก กำลังกาย, พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพต่ำทั้งที่มีความรู้ - ความคาดหวังผู้ใช้บริการ : แท็กซี่สะอาด ขับขี่ปลอดภัย - ความคาดหวังผู้ขับแท็กซี่ : นโยบายสาธารณะส่งเสริมสุขภาพ, สร้างความร่วมมือชุมชนเข้มแข็ง, จัดการสิ่งแวดล้อม, สร้างเสริม ทักษะส่งเสริมสุขภาพ, มีบริการดูแลสุขภาพเชิงรุก

19 19 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ขับให้มีความรู้และปฏิบัติตามาตรฐาน Healthy Taxi (ด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย) เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ขับ ตามความเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย ผู้ขับแท็กซี่เขต กทม.และปริมณฑล ที่สมัครใจ 8,400 คน/คัน

20 20 การดำเนินงาน เปิดตัวโครงการ (Kick Off) MOU กระทรวงคมนาคม, สาธารณสุข, สนง.ตำรวจแห่งชาติ, กทม. จัดทำมาตรฐาน กระบวนการประเมินและมอบเครื่องหมาย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนใช้บริการ Healthy Taxi ด้านอาชีวอนามัย : จัดอบรม ให้ความรู้ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นคนขับ และ ตรวจสภาพความปลอดภัยของรถ พัฒนาอาสาสมัครแท็กซี่ฉุกเฉิน(อ.ท.ฉ.) สร้างเครือข่าย Healthy Taxi ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

21 21 โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหาเดิม : -การปนเปื้อนสารโลหะหนักในน้ำ (แคดเมี่ยม, สารหนู, ตะกั่ว, เหมืองทอง) -มลพิษในอากาศ (หมอกควันภาคเหนือ/ ใต้) -มลพิษจากภาคอุตสาหกรรม -ขยะพิษ, ป่าพรุ ฯลฯ ปัญหาใหม่: ปัญหาใหม่ : -กิจการพลังงาน (โรงไฟฟ้า) -ภาวะโลกร้อน ฯลฯ

22 22 ยุทธศาสตร์/ มาตรการ สำนักฯ สำนักฯ - พัฒนาแนวทาง/คู่มือจัดบริการเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม - จัดทำข้อมูลสถานการณ์ตามประเด็น ปัญหา - จัดทำข้อเสนอนโยบาย - สื่อสารความเสี่ยง สร้างกระแสให้เกิดการ เฝ้าระวัง จัดการปัญหา - พัฒนากลไกตอบโต้ฯ (สารเคมี) สคร. สคร. - พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในพื้นที่ ปัญหาให้บริการเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รพ.สต., รพช., รพศ/รพท.) - ข้อมูลอ้างอิง/แนวทาง/สถานการณ์ ตามปัญหาในพื้นที่ - สื่อสารความเสี่ยง สร้างกระแส - พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ ในรพ.สต. และ อปท. ปัญหาเดิม /พื้นที่เดิม

23 23 สำนักฯ สำนักฯ - ศึกษาสถานการณ์ ชี้เป้าหมาย / พื้นที่ - ถอดบทเรียนจากประเด็นปัญหา เดิม / พื้นที่เดิม มาถ่ายทอดการ จัดบริการเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ใหม่ - จัดทำข้อมูลสถานการณ์ - จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย สคร. สคร. - พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในพื้นที่ ปัญหา ให้บริการเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ( รพ. สต., รพช., รพศ / รพท.) - ข้อมูลอ้างอิง / แนวทาง / สถานการณ์ ตาม ปัญหาในพื้นที่ - สื่อสารความเสี่ยง สร้างกระแส - พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ ในรพ. สต. และ อปท. ปัญหาเดิม / พื้นที่ ใหม่ สำนักฯ สำนักฯ - ศึกษาสถานการณ์ ชี้เป้าหมาย / พื้นที่ - พัฒนารูปแบบ แนวทางร่วมกับ สคร. - จัดทำข้อเสนอนโยบาย - พยากรณ์ปัญหา / โรค และภัย - สื่อสารความเสี่ยง สร้างกระแส ให้เกิด ความตระหนัก ป้องกันก่อนเกิดปัญหา ปัญหาใหม่ / พื้นที่ ใหม่

24 24 โรคและภัยสุขภาพจากการทำงาน ของบุคลากรใน สถานพยาบาล (Health Care Worker : HCW) สถานพยาบาล (Health Care Worker : HCW) : สนับสนุนให้รพ. มีการประเมินความเสี่ยง ฯ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิด... * การดูแลสุขภาพบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข * การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็น ปัญหา * การพัฒนาทักษะบุคลากรฯ ให้สามารถ ให้บริการ อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย : เป้าหมาย : รพ. สังกัดกระทรวง สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินผลการ ดำเนินงานประเมินความเสี่ยงฯ ระดับ 1 ขึ้น ไป ร้อยละ 95 ภายในปี 55

25 25 ยุทธศาสตร์ / มาตรการ สำนักฯ สำนักฯ - บูณาการเกณฑ์ตรวจประเมินฯ กับ กรมอนามัย - พัฒนาศักยภาพแม่ข่ายระดับเขต / สคร. - ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย / ความเสี่ยงที่สำคัญ ใน HCW ( วัณโรค, บาดเจ็บ, กล้ามเนื้อ / กระดูก ) - บูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหา ครอบคลุม ทุกความเสี่ยง ( เบาหวาน, ความดัน ) สคร. สคร. - พัฒนาศักยภาพ รพ. แม่ข่ายระดับ จังหวัด - ตรวจประเมิน รพ. ในพื้นที่ โดยบูรณา การ กับ กรมอนามัย - สนับสนุนการจัดการแก้ไขปัญหา ครอบคลุม ทุกความเสี่ยง ( เบาหวาน, ความดัน )

26 26 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประเด็น คลินิคสุขภาพเกษตรกรรมในหน่วยบริการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพจากการทำงานของบุคลากรในสถานพยาบาล พัฒนาเครือข่าย สคร.ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กลไก ระดับประเทศ : ผ่านเวทีคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ : ผ่านเวทีคณะกรรมการพัฒนางานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม ระดับเขต การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค และ กรมสนับสนุนบริการ วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - เพื่อศึกษาทบทวน ข้อมูลสถานการณ์ วิชาการ ในการนำมาจัดทำเป็น แนวทาง มาตรการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ - เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน โดย ผ่านเวทีคณะกรรมการ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt 1 ทิศทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๕ โดย ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและและสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google