งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร
นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค

2 การบริหารคืออะไร การบริหารคืออะไร
การบริหารงานสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมโรคให้ได้ผลดี ต้องทำอย่างไร ป้องกันควบคุมโรคแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่า ได้ผลหรือไม่ วงจร Plan-Do-Check-Act

3 ลำดับความสำคัญ : กฎ 80/20 เรื่องสำคัญมีน้อย เรื่องจิ๊บจ๊อยมีมาก
ผลงาน ปริมาณกิจกรรม

4 Priority

5 แนวคิดการควบคุมโรค High risk approach มาตรการมุ่งเน้นกลุ่มความเสี่ยงสูง Population-wide approach มาตรการมุ่งเน้น ปชก. วงกว้าง

6 การกระจายของประชากรตามระดับโคเลสเตอรอล และอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
6 8 10 12 14 อัตราตายด้วย CHD (ต่อ 1,000 ต่อปี) 10 20 30 40 % 160 190 220 250 280 310 340 370 ระดับโคเลสเตอรอล (mg/dL) Source: WHO 1982

7 การกระจายระดับ cholesterol ของประชากรใน South Japan & East Finland
2 3 4 5 6 7 8 9 10 mmol/L Cholesterol level % Source: adapted from WHO 1982, doc who92489

8 เป้าหมายค่าเฉลี่ยโคเลสเตอรอล
ค่าเฉลี่ย อุดมคติ ค่าเฉลี่ย เป้าหมาย ค่าเฉลี่ย ปัจจุบัน 2 3 4 5 6 7 8 mmol/L Cholesterol level Source: adapted from WHO 1982, doc who92490

9 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
นิยามที่ใช้คืออะไร วัดอย่างไร เปรียบเทียบกับข้อมูลแหล่งอื่นได้หรือไม่ ข้อมูลสอดคล้องกันกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้อง - - อธิบายได้อย่างไร มีข้อจำกัดอะไร มีอคติอะไรในการศึกษาอย่างไร – การเลือกหรือได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวัดหรือเก็บข้อมูล

10 Data How to make sense from imperfect data?

11 Public Health Approach
ปัญหาคืออะไร สาเหตุ คืออะไร อะไรคือ วิธีแก้ปัญหา ที่ได้ผล กำลังแก้ปัญหา อย่างไร (ติดตาม/ประเมิน) What and How are we doing? What works? What causes? What problem?

12 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
ขนาด ความรุนแรง ผลกระทบ - ทางเศรษฐกิจสังคม ความสามารถในการป้องกันได้

13 ผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลระบาดวิทยา
ทราบสถานการณ์ในความรับผิดชอบ Baseline การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทุกสิ่งมีมาแต่เหตุ อธิบายปัญหาโดยมุ่งหาสาเหตุ ตัดสินใจดำเนินงานบนหลักฐานและหลักวิชาการ รู้จักเครื่องมือทางระบาดวิทยา และรู้จักใช้คน

14 ผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลระบาดวิทยา
เครื่องมือทางระบาดวิทยา – เฝ้าระวัง สอบสวน ศึกษาวิจัย เข้าใจธรรมชาติการเกิดโรคได้เร็ว ประเมินผลได้ดี

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google