งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ระบาด วิทยา สำหรับผู้บริหาร นพ. เฉวตสรร นามวาท ผอ. สำนักวัณโรค กรม ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ระบาด วิทยา สำหรับผู้บริหาร นพ. เฉวตสรร นามวาท ผอ. สำนักวัณโรค กรม ควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ระบาด วิทยา สำหรับผู้บริหาร นพ. เฉวตสรร นามวาท ผอ. สำนักวัณโรค กรม ควบคุมโรค

2 การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร การบริหารคืออะไร การบริหารงานสาธารณสุข เพื่อ ป้องกันควบคุมโรคให้ได้ผลดี ต้อง ทำอย่างไร ป้องกันควบคุมโรคแล้ว จะรู้ได้ อย่างไรว่า ได้ผลหรือไม่ วงจร Plan-Do-Check-Act

3 การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร ลำดับความสำคัญ : กฎ 80/20 เรื่องสำคัญมีน้อย เรื่องจิ๊บจ๊อยมี มาก 20 80 ผลงาน 80 ปริมาณกิจกรรม 20

4 Priorit y

5 การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร แนวคิดการควบคุมโรค High risk approach มาตรการมุ่งเน้นกลุ่ม ความเสี่ยงสูง Population-wide approach มาตรการมุ่งเน้น ปชก. วงกว้าง

6 160190220250280310340370 (mg/dL) ระดับโคเลสเตอรอล 0 10 20 30 40 % การกระจายของประชากรตามระดับ โคเลสเตอรอล และอัตราตายด้วยโรค หลอดเลือดหัวใจ Source: WHO 1982 6 8 10 12 14 อัตราตายด้วย CHD ( ต่อ 1,000 ต่อ ปี )

7 การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร การกระจายระดับ cholesterol ของประชากรใน South Japan & East Finland East Finland South Japan 2345678910 mmol/L Cholesterol level % Source: adapted from WHO 1982, doc who92489

8 การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร เป้าหมายค่าเฉลี่ย โคเลสเตอรอล ค่าเฉลี่ ย อุดม คติ ค่าเฉลี่ ย เป้าหม าย ค่าเฉลี่ ย ปัจจุบั น 7865432 Source: adapted from WHO 1982, doc who92490 Cholesterol level mmol/L

9 การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร ความน่าเชื่อถือของข้อมูล นิยามที่ใช้คืออะไร วัดอย่างไร เปรียบเทียบกับข้อมูลแหล่งอื่นได้ หรือไม่ ข้อมูลสอดคล้องกันกับแหล่งข้อมูล อื่น ๆ หรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้อง - - อธิบายได้ อย่างไร มีข้อจำกัดอะไร มีอคติอะไรใน การศึกษาอย่างไร – การเลือกหรือ ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวัด หรือเก็บข้อมูล

10 การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร How to make sense from imperfect data? Da ta

11 11 Public Health Approach What problem? What causes? What works? What and How are we doing? ปัญหาคืออะไร สาเหตุ คืออะไร อะไรคือ วิธีแก้ปัญหา ที่ได้ผล กำลังแก้ปัญหา อย่างไร ( ติดตาม / ประเมิน )

12 การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร การจัดลำดับความสำคัญ ของปัญหา ขนาด ความรุนแรง ผลกระทบ - ทางเศรษฐกิจสังคม ความสามารถในการป้องกันได้

13 การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลระบาด วิทยา ทราบสถานการณ์ในความ รับผิดชอบ –Baseline – การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทุกสิ่งมีมาแต่เหตุ อธิบายปัญหา โดยมุ่งหาสาเหตุ ตัดสินใจดำเนินงานบนหลักฐาน และหลักวิชาการ รู้จักเครื่องมือทางระบาดวิทยา และ รู้จักใช้คน

14 การใช้ระบาดวิทยา สำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลระบาด วิทยา เครื่องมือทางระบาดวิทยา – เฝ้า ระวัง สอบสวน ศึกษาวิจัย เข้าใจธรรมชาติการเกิดโรคได้เร็ว ประเมินผลได้ดี

15 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ระบาด วิทยา สำหรับผู้บริหาร นพ. เฉวตสรร นามวาท ผอ. สำนักวัณโรค กรม ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google