งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจ ความมุ่งมั่นและนโยบายการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ระหว่างปีงบประมาณ พ. ศ. 2555- 2556 National Composite Policy Instrument (NCPI) การสัมมนาสรุปผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจ ความมุ่งมั่นและนโยบายการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ระหว่างปีงบประมาณ พ. ศ. 2555- 2556 National Composite Policy Instrument (NCPI) การสัมมนาสรุปผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจ ความมุ่งมั่นและนโยบายการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ระหว่างปีงบประมาณ พ. ศ. 2555- 2556 National Composite Policy Instrument (NCPI) การสัมมนาสรุปผล GARP report 2014 วันที่ 25 มีนาคม 2557 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

2 ประเด็นการสำรวจ มุมมองภาครัฐ 1. ยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ 2. การสนับสนุนจากฝ่าย การเมืองและภาวะ ผู้นำ 3. สิทธิมนุษยชน 4. การป้องกัน 5. การรักษา ดูแลและ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อฯ และผู้ได้รับผลกระทบ 6. การติดตามและ ประเมินผล 1. การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม 2. การสนับสนุนจากฝ่าย การเมืองและภาวะ ผู้นำ 3. สิทธิมนุษยชน 4. การป้องกัน 5. การรักษา ดูแล และ ช่วยเหลือ ผู้ติด เชื้อฯและผู้ได้รับ ผลกระทบ มุมมองภาคประชา สังคม

3 ยุทธศาสตร์ คช. ปอ. เห็นชอบยุทธศาสตร์ฯเอดส์ชาติ พ. ศ.2555-2559 และ จัดปฐมนิทัศน์ คช. ปอ. และ ครม. เห็นชอบ ปรับ เพิ่ม ประเด็น ยุติ ปัญหาเอดส์ในประเทศไทย และ ปรับช่วงเวลา เป็น พ. ศ.2557-2559 เริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ พ. ศ. 2558-2562 ความท้าทาย ยกเลิก เอดส์ เป็น Joint KPI

4 การป้องกัน การยุติปัญหาเอดส์ ในปี 2573 - ลดการติดเชื้อฯรายใหม่ลง <1,000 คนต่อปี - ไม่มีการติดเชื้อฯเมื่อแรกเกิด - ผู้ติดเชื้อฯทุกคนได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ มาตรการ -Prevention combination ( พฤติกรรมป้องกัน ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ) ครอบคลุม กลุ่มประชากร หลัก 90% -Early treatment เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ ทุก ระดับ CD4 - ส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสฯสม่ำเสมอ - จัดระบบข้อมูลแนวใหม่ -Normalize HIV และ HIV testing

5 การป้องกัน ความท้าทาย - นโยบายลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm reduction) - การเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง - ความครอบคลุมการรู้สถานภาพการติดเชื้อฯของ ตนเอง

6 การรักษา ดูแลและช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อฯ และ ผู้ได้รับ ผลกระทบ ปีงบประมาณ 2556 เริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ ที่ระดับ CD4 < 350 บูรณาการ 3 กองทุน ( มาตรฐาน ระบบ ข้อมูล ) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกันสุขภาพ ประชากรต่างชาติ ครอบคลุมประชากรต่างชาติที่ไม่ได้ ลงทะเบียน ครอบคลุมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ การดูแลเด็กได้รับผลกระทบ ในโครงการ CHILDLIFE

7 สิทธิมนุษยชน การตีตราและเลือกปฏิบัติ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ด้านเอดส์ – ข้อเสนอนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยา – ข้อเสนอการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับ ตรวจการติดเชื้อฯ – ชี้แจงองค์กรที่บังคับตรวจการติดเชื้อเอชไอวี การใช้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติแห่งชาติว่า ด้วยการบริหารจัดการงานเอดส์ในสถานที่ ทำงาน

8 การติดตามและประเมินผล คช. ปอ. ให้ความเห็นชอบแผนข้อมูลเชิง ยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ. ศ. 2555-2559 AIDS Zero Portal ส่งเสริมการใช้ข้อมูล สำหรับ Policy makers และ Program managers –Visualization ที่เข้าถึงได้ง่าย – One stop shop, update data และ information – ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ใช้ประกอบการ ตัดสินใจ – เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจ ความมุ่งมั่นและนโยบายการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ระหว่างปีงบประมาณ พ. ศ. 2555- 2556 National Composite Policy Instrument (NCPI) การสัมมนาสรุปผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google