งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ทุกวันนี้คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อ ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การซื้อขายสินค้า ชั่ง ตวง วัด หรือการก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ทุกวันนี้คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อ ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การซื้อขายสินค้า ชั่ง ตวง วัด หรือการก่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ทุกวันนี้คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อ ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การซื้อขายสินค้า ชั่ง ตวง วัด หรือการก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ล้วนแต่ใช้คณิตศาสตร์เข้ามา เกี่ยวข้องโดยทั้งสิ้น ทางผู้จัดทำเล็งเห็น ความสำคัญและความสัมพันธ์ของวิชา คณิตศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ จึงคิดที่จะ จัดทำโครงงานนี้ขึ้น ค่า tan เป็นฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ที่มี ความยากในการหา ทางผู้จัดทำจึงได้ เขียนโปรแกรมภาษาซีในการหาค่า tan โดยใช้โปรแกรม Dev-C ในการเขียน

4 วัตถุประสงค์ของโครงงาน ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการคำนวณค่า tan ขอบเขตของโครงงาน โปรแกรมสามารถคำนวณค่า tan ได้จากมุมเท่านั้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ภาษาซี ในระบบงานอื่นๆ 2. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการคำนวณหาค่า tan ของมุมที่ต้องการ คำนวณ นิยามศัพท์เฉพาะ โปรแกรมการคำนวณหาค่า tan หมายถึง โปรแกรมที่มีการคิดคำนวณค่า tan โดยการใส่ มุมที่ต้องการหาลงไป

5 ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 1. จับฉลากเลือกหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตรีโกณมิติและการ คำนวณหาค่า tan 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาซี และโปรแกรม Dev- C++ ที่ใช้ในการเขียน โปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรม การคำนวณค่า tan 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับการ ใช้ งาน 6. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ

6 แผนงานและระยะในการดำเนินงาน

7 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 1. Hardware ที่ใช้ 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU 500 MHz ขึ้นไป 1.2 หน่วยความจำ 128 MB 1.3 จอภาพ 17 นิ้ว 1.4 Hard Disk 20 GB 1.5 การ์ดแสดงผลคุณภาพสูง 1.6 Mouse 1 อัน 1.7 Keyboard 1 อัน 2. Software ที่ใช้ 2.1 โปรแกรม Dev-C++

8 การวิเคราะห์ระบบ 1. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อคำนวณหาค่า tan ของมุมที่ ต้องการสร้าง 2. ออกแบบผลลัพธ์ ( Output )

9 #include main() { float degree,radians,pi=3.141; printf(" The program calculates the tan\n\n"); printf("********************************\n\n"); printf("enter a degree :"); scanf("%f",& degree); radians= degree*pi/180; printf("tan(%0.3f) is%0.3f\n",degree,tan(radians)); getch(); } #include main() { float degree,radians,pi=3.141; printf(" The program calculates the tan\n\n"); printf("********************************\n\n"); printf("enter a degree :"); scanf("%f",& degree); radians= degree*pi/180; printf("tan(%0.3f) is%0.3f\n",degree,tan(radians)); getch(); } การเขียนโปรแกรม

10 เมื่อรันโปรแกรมคำนวณค่า Tan โปรแกรมจะ รอให้ใส่ขนาดของมุม

11 เมื่อใส่ขนาดของมุม แล้วกด Enter โปรแกรมจะ คำนวนต่า Tan และจบโปรแกรม

12 สรุปผลการดำเนินงาน โปรแกรมการคำนวณค่า tan ทำงานเป็นไปตามที่ กำหนดไว้ โปรแกรมสามารถคำนวณค่า tan ได้อย่าง ถูกต้อง ข้อจำกัดของโปรแกรม - ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมครั้ง ต่อไป นำผลการวิเคราะห์การออกแบบมาเป็น แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มเมนู สำหรับผู้ใช้เลือกคำนวณค่า sin และ cos เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่สุด

13


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ทุกวันนี้คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อ ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การซื้อขายสินค้า ชั่ง ตวง วัด หรือการก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google