งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทรกสอดของคลื่น การแทรกสอดของคลื่นเกิดขึ้น จากคลื่นตั้งแต่สองขบวนขึ้นไป เคลื่อนที่มาพบกัน ทำให้เกิดการ รวมกันของคลื่นได้ 2 แบบ คือ แบบ หักล้างกันและแบบเสริมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทรกสอดของคลื่น การแทรกสอดของคลื่นเกิดขึ้น จากคลื่นตั้งแต่สองขบวนขึ้นไป เคลื่อนที่มาพบกัน ทำให้เกิดการ รวมกันของคลื่นได้ 2 แบบ คือ แบบ หักล้างกันและแบบเสริมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทรกสอดของคลื่น การแทรกสอดของคลื่นเกิดขึ้น จากคลื่นตั้งแต่สองขบวนขึ้นไป เคลื่อนที่มาพบกัน ทำให้เกิดการ รวมกันของคลื่นได้ 2 แบบ คือ แบบ หักล้างกันและแบบเสริมกัน

2 แหล่งกำเนิดอาพันธ์ คือ แหล่งกำเนิด 2 แหล่งที่ปล่อยคลื่น ออกมามีความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็ว และแอมพลิจูดเท่ากัน และมี เฟสตรงกันและต่างกันคงที่

3 ถ้าแหล่งกำเนิด S 1 และ S 2 เป็น แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์มีเฟสตรงกัน แนวตรงกลางจะเป็นคลื่นรวมแบบ เสริมกัน เรียกว่า แนวปฏิบัพกลาง ( A 0 ) ถ้าแหล่งกำเนิด S 1 และ S 2 เป็น แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์มีเฟสตรงกัน ข้าม แนวตรงกลางจะเป็นแนวคลื่น รวมแบบหักล้างกัน เรียกว่าแนวบัพ กลาง ( N 0 )

4 การแทรกสอดแบบเสริมกัน เป็นการแทรกสอดซึ่งสันคลื่นทั้ง สองมารวมกันหรือท้องคลื่นมารวมกัน ( เฟสตรงกันมาพบกัน ) คลื่นลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจะมีสันสูงกว่าเดิม หรือท้อง คลื่นลึกกว่าเดิม เรียกตำแหน่งนั้นว่า ปฏิบัพ (Antinode, A)

5 การแทรกสอดแบบหักล้างกัน เป็นการแทรกสอดซึ่งสันคลื่นกับท้อง คลื่นมารวมกัน ( เฟสตรงกันข้ามมาพบ กัน ) คลื่นลัพธ์จะมีสันคลื่นต่ำกว่าเดิม หรือ ท้องคลื่นตื้นกว่าเดิม เรียกตำแหน่งนั้นว่า บัพ (Node, N)

6

7 การเลี้ยวเบน (Diffraction of Wave) การเลี้ยวเบนเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ ผ่านสิ่งกีดขวาง คลื่นบางส่วนจะสะท้อน กลับ อีกบางส่วนที่สามารถผ่านไปได้จะ สามารถแผ่จากขอบสิ่งกีดขวางเข้าไปที่ ด้านหลังของสิ่งกีดขวาง คล้ายกับคลื่น เคลื่อนที่อ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นได้ เรา เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า การเลี้ยวเบน ( คลื่นยังคงมีความยาวคลื่น ความถี่ และ อัตราเร็วของคลื่นเท่าเดิม )

8 หลักการเลี้ยวเบน 1. ในการเลี้ยวเบนของคลื่น ความยาว คลื่น ความถี่ และอัตราเร็วยังคงเท่าเดิม 2. ถ้าเพิ่มความยาวคลื่นของคลื่นตก กระทบ จะเกิดการเลี้ยวเบนมากขึ้น 3. การเคลื่อนที่ของคลื่นผ่านช่องเปิด จะ เกิดการเลี้ยวเบนมากยิ่งขึ้นถ้าขนาดช่อง เปิด (d) น้อยกว่าความยาวคลื่น ( )

9 การอธิบายการเลี้ยวเบนโดยใช้ หลักการของฮอยเกนส์ ซึ่งกล่าวว่าแต่ ละจุดบนหน้าคลื่นถือว่าเป็น แหล่งกำเนิดของคลื่นใหม่ซึ่งทำให้ เกิดคลื่น ซึ่งเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทุก ทางด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วคลื่น เดิม

10


ดาวน์โหลด ppt การแทรกสอดของคลื่น การแทรกสอดของคลื่นเกิดขึ้น จากคลื่นตั้งแต่สองขบวนขึ้นไป เคลื่อนที่มาพบกัน ทำให้เกิดการ รวมกันของคลื่นได้ 2 แบบ คือ แบบ หักล้างกันและแบบเสริมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google