งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลื่นผิวน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลื่นผิวน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลื่นผิวน้ำ

2 คลื่นผิวน้ำเป็นคลื่นกล เกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำถูก รบกวนและมีการถ่ายโอนพลังงานผ่านโมเลกุล ของตัวกลาง โมเลกุลของตัวกลางนั้นก็จะมีการ สั่นแล้วถ่ายโอนพลังงานให้กับโมเลกุลข้างเคียง จำนวนมากต่อเนื่องกันไป อนุภาคจะสั่นเคลื่อนที่ วนไปมา ณ ตำแหน่งๆ เท่านั้น

3 ในการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำ จะเห็นสันคลื่นและ ท้องคลื่นเคลื่อนที่ตามกันไปอย่างต่อเนื่อง แต่อนุภาค ของน้ำที่ตำแหน่งต่างๆ คลื่นจะขยับขึ้นจนถึงตำแหน่ง สูงสุด แล้วขยับลงมายังตำแหน่งต่ำสุด จากนั้นก็ขยับขึ้น ไปใหม่อีกกลับไปกลับมาในลักษณะเช่นนี้ตราบเท่าที่ยัง มีคลื่นบนผิวน้ำ โดยอนุภาคของน้ำไม่ได้เคลื่อนที่ตามไป กับคลื่น

4 ส่วนประกอบของคลื่น - การกระจัด (displacement) คือ ตำแหน่งสูงสุดของคลื่นที่การ กระจัดมีขนาดมากที่สุด

5 สันคลื่น (crest) คือ ตำแหน่งที่มีการกระจัดบวกมากที่สุดมีทิศ ขึ้น
ท้องคลื่น (trough) คือ ตำแหน่งที่มีการกระจัดลบมากที่สุดมีทิศ ลง แอมพลิจูด (amplitude ; A) คือการกระจัดสูงสุดของคลื่น หรือ ความสูงของสันคลื่น หรือความสูงของท้องคลื่นจากระดับปกติ ความยาวคลื่น (wavelenght ;𝝀) คือ ความยาวของคลื่นหนึ่งลูก หรือเป็นระยะห่างจากสันคลื่นถึงสันคลื่นที่ติดกัน หรือ ระยะห่างระหว่างท้องคลื่นกับท้องคลื่น

6 คาบ (period ;T ) คือเวลาที่จุดใดๆ บนตัวกลางสั่นครบ 1 รอบ คาบมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบ
ความถี่ (frequency ;f) คือ จำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นในหนึ่ง หน่วยเวลา ความถี่มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที หน้าคลื่น (wave surface) คือ เส้นต่อจุดที่มีเฟสตรงกันของสัน คลื่น อัตราเร็วคลื่น (velocity ;v) คือ ระยะทางที่สันคลื่นเคลื่อนที่ได้ ในหนึ่งหน่วยเวลา

7 เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้นลงครบหนึ่งรอบ คลื่นผิวน้ำจะ เคลื่อนที่ได้หนึ่งลูกหรือได้ระยะทางเท่ากับหนึ่งความยาวคลื่น 𝝀 ถ้าคลื่นผิวน้ำมีความถี่ f ดังนั้นใน 1 นาที คลื่นผิวน้ำจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง f𝝀 ซึ่งก็ คืออัตราเร็วคลื่น v v = f𝝀 หรือ v = 𝝀 𝑻

8 เฟสของคลื่น เฟส ซึ่งเป็นคำที่ใช้กำหนดตำแหน่งของการเคลื่อนที่ ที่มี ลักษณะเป็นรอบบอกเป็นมุม โดยระบุเป็นมุมในหน่วย เรเดียน หรือองศา การเปรียบเทียบเฟสของจุด 2 จุดบนคลื่น ณ เวลาหนึ่ง ทำให้บอกได้ว่าเป็นเฟสตรงกัน เมื่อ การกระจัดของจุดคู่นั้น เท่ากันเคลื่อนที่ทางเดียวกัน อยู่ห่างกันเป็นระยะ n ;n = 1, 2, 3,… และเป็นเฟสตรงข้ามกัน เมื่อการกระจัดเท่ากันแต่ เครื่องหมายตรงข้าม เคลื่อนที่ตรงข้ามกัน อยู่ห่างกันเป็นระยะ (2n - 𝟏 𝟐 ) ;n = 1, 2, 3,…

9 จุดต่างๆ ที่มีเฟสตรงกัน (In phase) จะมี
เวลาต่างกัน T , 2T , 3T , … วินาที ระยะทางต่างกัน 𝝀 , 2𝝀 , 3𝝀 , … เมตร มุมต่างกัน 2𝝅 , 4𝝅 , 6𝝅 , … เรเดียน

10 จุดต่างๆ ที่มีเฟสตรงข้ามกัน (Out of phase) จะมี
เวลาต่างกัน 𝑻 𝟐 , 𝟑𝑻 𝟐 , 𝟓𝑻 𝟐 , … วินาที ระยะทางต่างกัน 𝝀 𝟐 , 𝟑𝝀 𝟐 , 𝟓𝝀 𝟐 , … เมตร มุมต่างกัน 𝝅 , 3𝝅 , 5𝝅 , … เรเดียน

11 การบอกมุมเฟส


ดาวน์โหลด ppt คลื่นผิวน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google