งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทาง การตลาด เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Basic Research Methods in Marketing ครั้งที่ 3 : 20-มิ.ย.-54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทาง การตลาด เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Basic Research Methods in Marketing ครั้งที่ 3 : 20-มิ.ย.-54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทาง การตลาด เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Basic Research Methods in Marketing ครั้งที่ 3 : 20-มิ.ย.-54

2 การกำหนดยุทธวิธีการวิจัย Research Design 1)การพิจารณาตัวแปรการวิจัย 1.1) การกำหนดตัวแปรต้องการศึกษา ตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม (Y) ตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตาม (Y) 1.2) การพิจารณาตัวแปรแทรกซ้อน - ความแตกต่างภูมิหลัง - ความแตกต่างภูมิหลัง - การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง - การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง - สิ่งอื่น วิธีอื่นและสถานที่อื่นที่ส่งผลถึงตัวแปร - สิ่งอื่น วิธีอื่นและสถานที่อื่นที่ส่งผลถึงตัวแปร 2) การกำหนดแหล่งข้อมูล 2.1) ใคร/อะไรเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2.2) ต้องใช้กี่กลุ่ม มี Control group หรือไม่ 2.2) ต้องใช้กี่กลุ่ม มี Control group หรือไม่ 2.3) ควรมีจำนวนเท่าไร ใช้วิธีเลือกแบบใดที่จะเป็นตัวแทน

3 3) การกำหนดวิธีรวบรวมข้อมูลการวิจัย 3.1) การดำเนินการสำรวจ/การทดลองอย่างไร 3.2) การใช้เทคนิค เครื่องมืออะไร –กี่ชนิด กี่อย่าง 3.3) การสร้างอย่างไร รวบรวมมากน้อยเพียงใด 3.3) การสร้างอย่างไร รวบรวมมากน้อยเพียงใด 3.4) การตรวจสอบคุณภาพอะไร โดยวิธีการใด - ใช้ Expert judgment - ใช้ Expert judgment - ใช้ try-out - ใช้ try-out การกำหนดยุทธวิธีการวิจัย Research Design

4 4) การดำเนินการรวบรวมข้อมูล 4.1) ใครดำเนินการ โดยวิธีการใด 4.2) รวบรวมกี่ครั้ง ระยะเวลาใด 4.3) จะได้รับความร่วมมือหรือไม่ วางแผนแก้ปัญหาอย่างไร 4.4) รวบรวมข้อมูลอย่างไร จึงถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา และถูก สถานการณ์ สถานการณ์ การกำหนดยุทธวิธีการวิจัย Research Design

5 5) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 5.1) การมาตรวัดตัวแปร : 4 ระดับ - Nominal Scale /Categorical Scale - Nominal Scale /Categorical Scale - Ordinal Scale - Ordinal Scale - Interval Scale - Interval Scale - Ratio Scale - Ratio Scale 5.2) การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ : ค่าเฉลี่ย : สัดส่วน 5.3) การต้องตอบวัตถุประสงค์วิจัย 5.4) การตอบต้องหาลักษณะหรือค่าใดจากข้อมูล การกำหนดยุทธวิธีการวิจัย Research Design

6 หลักการเขียนข้อเสนอและรายงานวิจัย 1.ความชัดเจน (Clarity) : การเขียนต้องแจ่มชัด ไม่คลุมเครือ กำกวม สามารถอธิบายแนวคิด กระบวนการเป็นตามลำดับขั้นตอน ความเหมาะสมอย่างสมเหตุสมผลและเข้าใจง่าย 2.ความกะทัดรัด (Conciseness) : การเขียนใช้ถ้อยคำที่กะทัดรัด ตรงจุด (Precise) ไม่ขยายความจนวกวน/ซ้ำซาก 3.ความสมบูรณ์ (Completeness) : เสนอสาระสำคัญของงานวิจัย อย่างครบถ้วนตั้งแต่แนวคิด เป้าหมาย วิธีการ จนถึงผล/ข้อสรุปต่างๆ 4.ความถูกต้อง (Accuracy) : การเสนออย่างตรงไปตรงมา ไม่บิด เบือนจากความเป็นจริงที่ศึกษา/ค้นพบ หลีกเลี่ยงการเสนอแนวคิด นอกเหนือขอบเขตการวิจัย ไม่ควรจะรีบด่วนสรุป (Jump Conclusion) 5.ความซื่อตรง (Honesty) : การเสนอต้องไม่ปิดบังข้อผิดพลาด บางประการที่เกิดขึ้น ไม่แก้ไข/เปลี่ยนข้อมูล ไม่เปลี่ยนแปลง สมมติฐานตามผล ไม่ลำเอียงส่วนตัวหรือลอกผลงานผู้อื่นแต่ไม่อ้างอิง

7 การเขียนข้อเสนอการวิจัย หัวข้อของโครงร่างวิจัย ประกอบด้วย 1. ชื่อเรื่องวิจัย (Research Topic) 2. คำสำคัญ (Key Words)* 3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Statement of the Problem) 4. คำถามจากการวิจัย (Research Question)* 5. วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objective)

8 6. สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis) 7. ขอบเขตการวิจัย (Scope of the study) 8. ข้อจำกัดของการวิจัย (Limitation of the Study) 9. ข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumption) * 10. นิยามศัพท์หรือคำจำกัดความในการวิจัย (Definition of Terms) หัวข้อของโครงร่างวิจัย ประกอบด้วย

9 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Significance of the Finding) 12. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Research Framework) 13. วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology ) 14. รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (Reference and Bibliography) 15. รายละเอียดงบประมาณและแผนการดำเนินงานวิจัย หัวข้อของโครงร่างวิจัย ประกอบด้วย


ดาวน์โหลด ppt 01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทาง การตลาด เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ Basic Research Methods in Marketing ครั้งที่ 3 : 20-มิ.ย.-54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google