งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน 1

2 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการดำเนินการใน ผลผลิตที่ 1 กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถ ของแรงงานไทยเพื่อ รองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 2

3 ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่เข้า รับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีด ความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่าน การพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถ ของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 3

4 4 ตัวชี้วัด ที่ชื่อ น้ำหนัก สถาบันฯศูนย์ฯ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการดำเนินการในผลผลิตที่ 1 กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 56 3.1.1 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนา ในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของ แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน 2.53 3.1.2 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนา ในกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของ แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน 2.53

5 วิธีการประเมินผล 1. หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงาน การประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการ ดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ (http://datacenter.dsd.go.th) 2. สำหรับศูนย์ฯ ที่ไม่เป้าหมายการ ดำเนินการ ให้นำค่าน้ำหนักไปรวม ไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ร้อยละ 3 และ ตัวชี้วัดที่ 3.5.2 ร้อยละ 3 ( กิจกรรมยกระดับฝีมือและพัฒนา ศักยภาพแรงงาน ) 5

6 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่เข้ารับ การพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีด ความสามารถของแรงงานไทยเพื่อ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น้ำหนัก สำหรับสถาบันฯ ร้อยละ 2.5 สำหรับศูนย์ฯ ร้อยละ 3 6

7 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาใน กิจกรรมพัฒนาขีดความ สามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน X 100 เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในกิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถ ของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80859095100 7

8 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการ พัฒนาในกิจกรรมพัฒนาขีด ความสามารถของแรงงานไทยเพื่อ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น้ำหนัก สำหรับสถาบันฯ ร้อยละ 2.5 สำหรับศูนย์ฯ ร้อยละ 3 8

9 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาใน กิจกรรมพัฒนาขีดความ สามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน X 100 จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถ ของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 6870727476 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google