งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
: คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการกำหนดอัตราค่าจ้าง ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน 30 สาขาอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงใน การกำหนดอัตราค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเป็น ข้อแนะนำไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย

2 ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ)
ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) : เพิ่มขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้างให้มี อำนาจหน้าที่ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือใช้กับนายจ้างและลูกจ้างทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานฝีมือใน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ โดยแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตามกลุ่มสาขาอาชีพ 6 คณะ เพื่อ พิจารณาจัดทำอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือของกลุ่ม สาขาอาชีพนั้น ๆ ดังนี้

3 ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ)
ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ

4 ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ)
ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือ(ฉบับที่ 1) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 29 เมษายน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 จำนวน 11 สาขาอาชีพ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ คือ

5 ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ)
ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล หน่วย : บาท/วัน สาขาอาชีพ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ช่างสีรถยนต์ 2. ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 3. ช่างซ่อมรถยนต์ 315 335 275 380 420 360 445 505

6 ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ)
ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) 2. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ หน่วย : บาท/วัน สาขาอาชีพ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ผู้ประกอบอาหารไทย 2. พนักงานนวดไทย 3. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 280 310 350 360 410 460 ไม่มีระดับ 3 510

7 ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ)
ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) 3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ หน่วย : บาท/วัน สาขาอาชีพ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 2. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและ การพาณิชย์ขนาดเล็ก 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) 300 400 500 ไม่มีระดับ 3

8 ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ)
ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 จะมีผลบังคับใช้วันที่ 6 ตุลาคม 2554 เพิ่มอีก 11 สาขาอาชีพใน 3 กลุ่มสาขาอาชีพ คือ

9 ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ)
ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) 1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ หน่วย : บาท/วัน สาขาอาชีพ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วย คอมพิวเตอร์ 2. ช่างเชื่อมแม็ก 3. ช่างเชื่อมทิก 330 300 370 430 380 500 550 690

10 ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ)
ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) 2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง หน่วย : บาท/วัน สาขาอาชีพ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ช่างไม้ก่อสร้าง 2. ช่างก่ออิฐ 3. ช่างฉาบปูน 4. ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง 300 260 280 410 380 390 520 500

11 ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ)
ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) 3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ หน่วย : บาท/วัน สาขาอาชีพ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ช่างเย็บ 2. ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) 3. ช่างเครื่องเรือนไม้ 4. ช่างบุครุภัณฑ์ 250 300 340 400 350 315 430 550 380


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google