งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2549 : คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการ กำหนดอัตราค่าจ้าง ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน 30 สาขาอาชีพ ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2549 : คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการ กำหนดอัตราค่าจ้าง ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน 30 สาขาอาชีพ ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2549 : คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการ กำหนดอัตราค่าจ้าง ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน 30 สาขาอาชีพ ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน 30 สาขาอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้เป็น เกณฑ์อ้างอิงใน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้เป็น เกณฑ์อ้างอิงใน การกำหนดอัตราค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างตามมาตรฐาน การกำหนดอัตราค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือได้อย่างเหมาะสมและเป็น ธรรมโดยเป็น ฝีมือได้อย่างเหมาะสมและเป็น ธรรมโดยเป็น ข้อแนะนำไม่มีสภาพบังคับทาง กฎหมาย ข้อแนะนำไม่มีสภาพบังคับทาง กฎหมาย

2 2551 : เพิ่มขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการค่าจ้างให้มี อำนาจหน้าที่ประกาศกำหนด อัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน อำนาจหน้าที่ประกาศกำหนด อัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ฝีมือใช้กับนายจ้างและลูกจ้างทุก คนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ฝีมือใช้กับนายจ้างและลูกจ้างทุก คนโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานฝีมือใน 6 กลุ่ม สาขาอาชีพ โดยแต่งตั้ง เพื่อเป็นมาตรฐานฝีมือใน 6 กลุ่ม สาขาอาชีพ โดยแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตามกลุ่มสาขา อาชีพ 6 คณะ เพื่อ คณะอนุกรรมการตามกลุ่มสาขา อาชีพ 6 คณะ เพื่อ พิจารณาจัดทำอัตราค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือของกลุ่ม พิจารณาจัดทำอัตราค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือของกลุ่ม สาขาอาชีพนั้น ๆ ดังนี้ สาขาอาชีพนั้น ๆ ดังนี้ ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( ต่อ )

3 1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ 3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล 4. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 5. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 6. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริกา ร ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( ต่อ )

4 2554 : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือ ( ฉบับที่ 1) ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ มาตรฐานฝีมือ ( ฉบับที่ 1) ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2554 มี ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ วันที่ 29 เมษายน 2554 มี ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 จำนวน 11 สาขาอาชีพ 28 กรกฎาคม 2554 จำนวน 11 สาขาอาชีพ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ คือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ คือ

5 ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( ต่อ ) 1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล หน่วย : บาท / วัน หน่วย : บาท / วัน สาขาอาชีพระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ช่างสีรถยนต์ 2. ช่างเคาะตัวถัง รถยนต์ 3. ช่างซ่อมรถยนต์ 315 335 275 380 420 360 445 505 445

6 ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( ต่อ ) 2. กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ หน่วย : บาท / วัน หน่วย : บาท / วัน สาขาอาชีพระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ผู้ประกอบอาหารไทย 2. พนักงานนวดไทย 3. นักส่งเสริมสุขภาพแบบ องค์รวม สปาตะวันตก ( หัตถบำบัด ) 280 310 350 360 410 460 ไม่มีระดับ 3 510 ไม่มีระดับ 3

7 ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( ต่อ ) 3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์ หน่วย : บาท / วัน หน่วย : บาท / วัน สาขาอาชีพระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 2. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและ การพาณิชย์ขนาดเล็ก 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( โทรทัศน์ ) 300 400 500 ไม่มีระดับ 3

8 ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( ต่อ ) 2554 : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตาม มาตรฐานฝีมือ ( ฉบับที่ 2) ใน ราชกิจจานุเบกษา มาตรฐานฝีมือ ( ฉบับที่ 2) ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 จะมีผลบังคับใช้วันที่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 จะมีผลบังคับใช้วันที่ 6 ตุลาคม 2554 เพิ่มอีก 11 สาขาอาชีพใน 6 ตุลาคม 2554 เพิ่มอีก 11 สาขาอาชีพใน 3 กลุ่มสาขาอาชีพ คือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ คือ

9 ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( ต่อ ) 1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ หน่วย : บาท / วัน หน่วย : บาท / วัน สาขาอาชีพระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ช่างเขียนแบบเครื่องกล ด้วย คอมพิวเตอร์ 2. ช่างเชื่อมแม็ก 3. ช่างเชื่อมทิก 330 300 370 430 380 500 550 500 690

10 ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( ต่อ ) 2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง หน่วย : บาท / วัน หน่วย : บาท / วัน สาขาอาชีพระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ช่างไม้ก่อสร้าง 2. ช่างก่ออิฐ 3. ช่างฉาบปูน 4. ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง 300 260 300 280 410 380 410 390 520 500 520 500

11 ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( ต่อ ) 3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ศิลป์ หน่วย : บาท / วัน หน่วย : บาท / วัน สาขาอาชีพระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 1. ช่างเย็บ 2. ช่างเครื่องประดับ ( ประดับอัญมณี ) 3. ช่างเครื่องเรือนไม้ 4. ช่างบุครุภัณฑ์ 250 300 250 340 400 350 315 430 550 400 380


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของค่าจ้างตาม มาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2549 : คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการ กำหนดอัตราค่าจ้าง ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน 30 สาขาอาชีพ ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google