งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง กิจกรรมในชีวิต ประจำวัน ของเล่น และ เกม สิ่งแวดล้อม รอบตัว การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ การเรียนอย่าง เป็นแบบแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง กิจกรรมในชีวิต ประจำวัน ของเล่น และ เกม สิ่งแวดล้อม รอบตัว การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ การเรียนอย่าง เป็นแบบแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง กิจกรรมในชีวิต ประจำวัน ของเล่น และ เกม สิ่งแวดล้อม รอบตัว การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ การเรียนอย่าง เป็นแบบแผน

2 ใช้วิธีการที่ หลากหลายในการ แก้ปัญหา แก้ปัญหาใน สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์ อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้อง กับชีวิตจริง

3 กระตุ้นให้เกิดความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ได้แนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา ผลของการใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ให้ความสำคัญกับวิธีการ มากกว่าคำตอบ วิธีการนำไปใช้ได้ กว้างขวาง กว่าคำตอบ ความหลากหลายทำให้ เห็นความเชื่อมโยงของ วิธีการ และ สาระความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่

4 สถานการณ์ ปัญหา แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา คำตอบของ แบบจำลอง แปลงปัญหา หา คำตอบ แปลความ ตรวจสอบ คำตอบของ ปัญหา

5 แบบ A เสียค่าโทร. นาทีละ 5 บาท ไม่เสียค่าบริการรายเดือน คุณพ่อ อยากซื้อโทรศัพท์ แบบ B เสียค่าโทร. นาทีละ 2 บาท เสียค่าบริการรายเดือน เดือนละ 300 บาท คุณพ่อควรซื้อบริการแบบใด เพราะเหตุใด

6 แบบ A เสียค่าโทร. นาทีละ 5 บาท ไม่เสียค่าบริการรายเดือน ค่าโทรศัพท์ เขียนในรูปคู่อันดับ (10, 50), (20, 100), (30, 150),... นำเสนอด้วยตาราง เวลา ( นาที )

7 เขียนในรูปคู่อันดับ (0, 300), (10, 320), (30, 360),... นำเสนอด้วยตาราง เวลา ( นาที ) แบบ B เสียค่าโทร. นาทีละ 2 บาท เสียอีก เดือนละ 300 บาท แบบ B

8 แบบ A เสียค่าโทร. นาทีละ 5 บาท ไม่เสียค่าบริการรายเดือน แบบ B เสียค่าโทร. นาทีละ 2 บาท เสียอีก เดือนละ 300 บาท แบบ A แบบ B เวลา ( นาที ) ถ้าโทร. น้อยกว่า 100 นาที ควรเลือก แบบ A ถ้าโทร. มากกว่า 100 นาที ควรเลือก แบบ B

9 แบบ A เสียค่าโทร. นาทีละ 5 บาท ไม่เสียค่าบริการรายเดือน แบบ B เสียค่าโทร. นาทีละ 2 บาท เสียอีก เดือนละ 300 บาท แบบ A แบบ B เวลา ( นาที ) ค่าโทร แบบ A y = 5 x ค่าโทร แบบ B y = 2x + 300

10 แบบ A แบบ B เวลา ( นาที ) เวลา ( น าที ) ค่า โท ร ( บา ท ) o แบบ A แบบ B ถ้าโทร. น้อยกว่า 100 นาที ควรเลือก แบบ A ถ้าโทร. มากกว่า 100 นาที ควรเลือก แบบ B จุดตัดของ กราฟ มีความหมาย อย่างไร

11 เรือลำหนึ่งบรรทุก ผู้โดยสารได้ 5 คน มีผู้โดยสาร 32 คน ต้องใช้เรือรับกี่เที่ยว คำตอบของแบบจำลอง 6 เศษ 2 แปลงปัญหา หา คำตอบ แปลความ ตรวจสอบ คำตอบของปัญหา ต้องใช้เรือรับ 7 เที่ยว แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ 32 : 5 =


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง กิจกรรมในชีวิต ประจำวัน ของเล่น และ เกม สิ่งแวดล้อม รอบตัว การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ การเรียนอย่าง เป็นแบบแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google