งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.8 การจ้างเหมารถยนต์แทนการซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ที่มี อายุการใช้งาน 14 ปี ขึ้นไป ข้อมูลค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (2549-2553) สำหรับ รถยนต์อายุการใช้งาน 14 ปีขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.8 การจ้างเหมารถยนต์แทนการซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ที่มี อายุการใช้งาน 14 ปี ขึ้นไป ข้อมูลค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (2549-2553) สำหรับ รถยนต์อายุการใช้งาน 14 ปีขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.8 การจ้างเหมารถยนต์แทนการซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ที่มี อายุการใช้งาน 14 ปี ขึ้นไป ข้อมูลค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (2549-2553) สำหรับ รถยนต์อายุการใช้งาน 14 ปีขึ้นไป 1) จำนวนรถยนต์ที่อายุการใช้งาน 14 ปีขึ้นไปมีจำนวน 177 คัน 2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะระหว่างปี 2549 – 2553 (5 ปี ) เฉลี่ยคันละ 24,945 บาทต่อปี  ค่าซ่อมแซมเฉลี่ยต่ำสุดคันละ 6,150 บาทต่อปี ( รถเก๋ง กทม.)  ค่าซ่อมแซมเฉลี่ยสูงสุดคันละ 64,806 บาทต่อปี ( รถตู้ จ. สุราษฎร์ธานี ) 3) จำนวนรถยนต์แยกตามค่าซ่อมแซมเฉลี่ยต่อปี  6,150 – 20,000 บาท 68 คัน (38%)  20,001 – 30,000 บาท 71 คัน (40%)  30,001 – 40,000 บาท 23 คัน (13%)  40,001 – 50,000 บาท 8 คัน ( 5%)  50,001 – 64,806 บาท 7 คัน ( 4%)

2 4) การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมยานพาหนะ : ได้รับงบประมาณ 5,610,600 บาท จัดสรรงบประมาณ 8,175,000 บาท กรมสำนักงบประมาณ  รถยนต์อายุการใช้งาน 1-5 ปี คันละ 8,000 บาท  รถยนต์อายุการใช้งาน 6-10 ปี คันละ 15,000 บาท  รถยนต์อายุการใช้งาน 11 ปีขึ้น ไป คันละ 30,000 บาท  1-6 ปี @ 8,000 บาท  6 ปีขึ้นไป - รถบรรทุก @ 16,000 บาท - รถตู้ @ 25,000 บาท กรณีรายจ่ายจริงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จะจัดสรร เพิ่มเติมไตรมาสที่ 4 ( มิ. ย.)

3 การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับ 12 เดือน / ปี 40 วัน 30 วัน 20 วัน 10 วัน วันละ 1,000 บาท x 20 วัน x 12 เดือน = 240,000 บาท 40,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท 10,000 บาท วันละ 1,500 บาท x 20 วัน x 12 เดือน = 360,000 บาท 60,000 บาท 45,000 บาท 30,000 บาท 15,000 บาท วันละ 2,000 บาท x 20 วัน x 12 เดือน = 480,000 บาท 80,000 บาท 60,000 บาท 40,000 บาท 20,000 บาท สรุป การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับแทนการ ซ่อมแซมรถยนต์ จะจัดจ้างระหว่าง 10-40 วันไม่รวมค่าน้ำมัน

4 4.5 งบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการอบรมคณะกรรมการทั้ง คณะในสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ จัดสรรงบประมาณ ปี 2554 ปรับปรุงกิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม  สอนแนะการจัดทำบัญชี ( สตส. @1-2 แห่ง ) กิจกรรม (1) อบรมคณะกรรมการ สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ( ทั้งคณะ ) (2) สอนแนะการจัดทำบัญชี แก่พนักงานบัญชี กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ / กลุ่มฯ ที่ตั้งใหม่ 1-3 ปี ดำเนินธุรกิจและมีพนักงาน บัญชี จำนวน 100 แห่ง 250 คน  พนักงานบัญชี 100 แห่ง 100 คน  คณะกรรมการ / ฝ่ายจัดการ 100 แห่ง 150 คน กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ / กลุ่มฯ ที่ตั้งใหม่ ณ. 4 ม. ค. 54 ดำเนินธุรกิจ และมี พนักงานบัญชี จำนวน 127 แห่ง และกลุ่มเป้าหมายที่ จัดสรร งปม. ไปแล้ว 34 แห่ง รวม 161 แห่ง  คณะกรรมการ 161 แห่ง x 15 คน = 2,415 คน  พนักงานบัญชี 161 แห่ง 161 คน

5 4.5 งบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการอบรมคณะกรรมการทั้ง คณะในสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ จัดสรรงบประมาณ ปี 2554 ปรับปรุงกิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย จัดสรรงบประมาณ จำนวน 250 คน x 2,300 บาท = 575,000 บาท จัดสรรงบประมาณ 1. อบรมคณะกรรมการทั้งคณะ 161 แห่ง x 4,500 บาท = 724,500 บาท 2. สอนแนะพนักงานบัญชี 161 คน x 2,300 บาท = 370,300 บาท รวม 1,094,800 บาท


ดาวน์โหลด ppt 3.8 การจ้างเหมารถยนต์แทนการซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ที่มี อายุการใช้งาน 14 ปี ขึ้นไป ข้อมูลค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (2549-2553) สำหรับ รถยนต์อายุการใช้งาน 14 ปีขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google