งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ( ) สำหรับรถยนต์อายุการใช้งาน 14 ปีขึ้นไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ( ) สำหรับรถยนต์อายุการใช้งาน 14 ปีขึ้นไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.8 การจ้างเหมารถยนต์แทนการซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 14 ปี ขึ้นไป
ข้อมูลค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ( ) สำหรับรถยนต์อายุการใช้งาน 14 ปีขึ้นไป 1) จำนวนรถยนต์ที่อายุการใช้งาน 14 ปีขึ้นไปมีจำนวน 177 คัน 2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะระหว่างปี 2549 – 2553 (5ปี) เฉลี่ยคันละ 24,945 บาทต่อปี  ค่าซ่อมแซมเฉลี่ยต่ำสุดคันละ 6,150 บาทต่อปี (รถเก๋ง กทม.)  ค่าซ่อมแซมเฉลี่ยสูงสุดคันละ 64,806 บาทต่อปี (รถตู้ จ.สุราษฎร์ธานี) 3) จำนวนรถยนต์แยกตามค่าซ่อมแซมเฉลี่ยต่อปี  6,150 – 20,000 บาท 68 คัน (38%)  20,001 – 30,000 บาท 71 คัน (40%)  30,001 – 40,000 บาท 23 คัน (13%)  40,001 – 50,000 บาท 8 คัน ( 5%)  50,001 – 64,806 บาท 7 คัน ( 4%)

2 4) การจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมยานพาหนะ : ได้รับงบประมาณ 5,610,600 บาท จัดสรรงบประมาณ 8,175,000 บาท
กรม สำนักงบประมาณ รถยนต์อายุการใช้งาน 1-5 ปี คันละ 8,000 บาท รถยนต์อายุการใช้งาน 6-10 ปี คันละ 15,000 บาท รถยนต์อายุการใช้งาน 11 ปีขึ้นไป คันละ 30,000 บาท 1-6 ปี @ 8,000 บาท 6 ปีขึ้นไป - 16,000 บาท - รถตู้ @ 25,000 บาท กรณีรายจ่ายจริงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จะจัดสรรเพิ่มเติมไตรมาสที่ 4 (มิ.ย.)

3 การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับ
12 เดือน/ปี 40 วัน 30 วัน 20 วัน 10 วัน วันละ 1,000 บาท x 20 วัน x 12 เดือน = 240,000 บาท 40,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท 10,000 บาท วันละ 1,500 บาท x 20 วัน x 12 เดือน = 360,000 บาท 60,000 บาท 45,000 บาท 15,000 บาท วันละ 2,000 บาท x 20 วัน x 12 เดือน = 480,000 บาท 80,000 บาท สรุป การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับแทนการซ่อมแซมรถยนต์ จะจัดจ้างระหว่าง วันไม่รวมค่าน้ำมัน

4 ปรับปรุงกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย
4.5 งบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการอบรมคณะกรรมการทั้งคณะในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ จัดสรรงบประมาณ ปี 2554 ปรับปรุงกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม  สอนแนะการจัดทำบัญชี แห่ง) (1) อบรมคณะกรรมการสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร(ทั้งคณะ) (2) สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่พนักงานบัญชี กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มฯ ที่ตั้งใหม่ 1-3 ปี ดำเนินธุรกิจและมีพนักงานบัญชี จำนวน 100 แห่ง 250 คน  พนักงานบัญชี 100 แห่ง 100 คน  คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ 100 แห่ง 150 คน สหกรณ์/กลุ่มฯ ที่ตั้งใหม่ ณ. 4 ม.ค. 54 ดำเนินธุรกิจ และมีพนักงานบัญชี จำนวน 127 แห่ง และกลุ่มเป้าหมายที่จัดสรร งปม. ไปแล้ว 34 แห่ง รวม แห่ง  คณะกรรมการ161 แห่ง x 15 คน = 2,415 คน  พนักงานบัญชี 161 แห่ง คน

5 ปรับปรุงกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย
4.5 งบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการอบรมคณะกรรมการทั้งคณะในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ จัดสรรงบประมาณ ปี 2554 ปรับปรุงกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย จัดสรรงบประมาณ จำนวน 250 คน x 2,300 บาท = 575,000 บาท 1. อบรมคณะกรรมการทั้งคณะ 161 แห่ง x 4,500 บาท = ,500 บาท 2. สอนแนะพนักงานบัญชี 161 คน x 2,300 บาท = ,300 บาท รวม ,094,800 บาท


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ( ) สำหรับรถยนต์อายุการใช้งาน 14 ปีขึ้นไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google