งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจดรายงานการประชุม โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ ทหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจดรายงานการประชุม โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ ทหารสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจดรายงานการประชุม โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ ทหารสูงสุด

2 ความมุ่งหมาย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงกิจการที่ดำเนินมาแล้ว เพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป

3 วิธีจดรายงานการประชุม จดอย่างละเอียดทุกคำพูด พร้อม ด้วยมติของที่ประชุม จดย่อเรื่องที่พิจารณา และย่อคำพูด ที่เป็นประเด็นสำคัญ อันนำไปสู่มติของที่ประชุม พร้อม ด้วยมติของที่ประชุม จดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ พิจารณา ความเห็น เหตุผล ในการพิจารณาของที่ประชุม และ มติของที่ประชุม

4 วาระการประชุม วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงาน การประชุม วาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ ประชุมทราบ ( เรื่องสืบเนื่อง หรือ เรื่องค้างพิจารณา ) วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ ประชุมพิจารณา วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

5

6 การเขียนส่วนประกอบ รายงานการประชุม.... ให้ลงชื่อ คณะกรรมการที่ประชุมหรือ ชื่อการประชุม ครั้งที่... ให้ลงครั้งที่ประชุมเป็นรายปี ( เรียงตามปีปฏิทิน ) ๑ / ๒๕๕๑ เมื่อ... ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม เมื่อ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ... ให้ลงชื่อสถานที่ที่ใช้เป็นที่ ประชุม

7 ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือ ตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะ ที่ประชุม ในกรณีที่มาประชุมแทนให้ ลงชื่อผู้มาประชุมแทนและลงด้วยว่า มาแทนผู้ใดหรือตำแหน่งใด

8 ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือ ตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุม โดย ระบุให้ทราบว่าเป็นผู้แทนจาก หน่วยงานใด พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่ สามารถมาประชุม ถ้าหากทราบด้วยก็ ได้

9 ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือ ตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วม ประชุม และหน่วยงานที่สังกัด ( ถ้ามี )

10 เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่ม ประชุม ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธานกล่าวเปิด ประชุม และเรื่องที่ประชุม กับมติหรือ ข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วย - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - เรื่องการรับรองรายงานการประชุม - เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ - เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา - เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

11 เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิก ประชุม ผู้จดรายงานการประชุม ให้ เลขานุการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายให้จดรายงานการประชุม ลงลายมือชื่อ พร้อมพิมพ์ชื่อเต็มและ นามสกุลไว้ใต้ลายมือชื่อ

12 เทคนิคการจดรายงานการ ประชุม การจดละเอียดทุกคำพูด : ต้องใช้ วิธีจดชวเลข บันทึกเสียง การจดย่อเรื่องและย่อคำพูด และ แบบจดสรุปสาระสำคัญความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของที่ ประชุม และมติของที่ประชุม : ต้อง จับประเด็นให้เก่ง จับใจความสำคัญ ให้ได้ อาจใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วย

13 การจดและการทำรายงานการ ประชุมให้รวดเร็ว จัดทำแนวทางการประชุมให้ ประธาน และเลขานุการ ถามนโยบายหัวหน้าก่อน พิมพ์ไว้ล่วงหน้าได้บางส่วน ใช้การจดบันทึกเป็นหลัก จับ ประเด็นให้ได้ ฝึกจดให้เร็ว ฝึกสมาธิ บ่อย ๆ ใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วย จบการประชุม รีบทำทันที เพราะ สมองยังจำได้ดี

14 การรับรองรายงานการ ประชุม รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใช้ สำหรับกรณีเรื่องเร่งด่วนให้ประธาน หรือเลขานุการของที่ประชุมอ่านสรุป มติให้ที่ประชุมรับรอง รับรองในการประชุมครั้งต่อไป รับรองโดยการแจ้งเวียน ใช้ในกรณี ที่ไม่มีการประชุมครั้งต่อไป หรือมีแต่ ยังกำหนดเวลาประชุมครั้งต่อไปไม่ได้ หรือมีระยะเวลาห่างจากการประชุม ครั้งนั้นมาก ให้เลขานุการส่งรายงาน การประชุมไปให้บุคคลใน คณะกรรมการพิจารณารับรองภายใน เวลาที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt การจดรายงานการประชุม โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ ทหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google