งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ GFMIS สงป. ก.คลัง MIS กรม บัญชีกลาง วางแผนงบประมาณ ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ GFMIS สงป. ก.คลัง MIS กรม บัญชีกลาง วางแผนงบประมาณ ก.พ.ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ GFMIS สงป. ก.คลัง MIS กรม บัญชีกลาง วางแผนงบประมาณ ก.พ.ร.
Budget Preparation (e-Budgeting) = ส่วนขยาย ดำเนินการแล้ว สงป. กรอบเป้าหมายและนโยบายรัฐ National Policy Objective = ส่วนขยาย กำลังดำเนินการ GFMIS: Central Information Management Online Revenue Collection ก.คลัง MIS Financial control Performance Measurement กรม บัญชีกลาง Strategy Management Budget Disbursement (ส่วนราชการ) วางแผนงบประมาณ ก.พ.ร. วางแผนยุทธศาสตร์ บริหารรายรับ Balanced Scorecard & KPI Measurement Budget Disbursement (รัฐวิสาหกิจ) นำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สคร. บริหารรายจ่าย ติดตาม วัดผล ตัวชี้วัด ก.พ.ร. กรม ส่งเสริมการ ปกครองฯ Budget Disbursement (อปท) บริหารเงินคงคลัง และหนี้สาธารณะ ติดตามรายละเอียด แผนการปฏิบัติงาน Operational Planning & Document Management ก.พ.ร. บริหารผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน บริหารโครงการ Mega Project Treasury & Debt Management สบน. Audit บริหารทรัพยากรบุคคล HR & Payroll บก.,กพ., กค., กห., กต. Property Management กรม ธนารักษ์ Internal audit External audit ส่วนราชการ สตง.

2 ระบบ GFMIS หลัก ระบบ GFMIS หลัก เป็นระบบบริหารการจัดทำและเบิกจ่ายงบประมาณ การบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง และการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐาน ได้นำออกใช้งานในทุกส่วนราชการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 มีสำนักงานกำกับระบบ GFMIS สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ กำกับ บริหาร และอำนวยการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ให้โอนงานระบบ GFMISจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาที่กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังมอบให้หน่วยงานรับผิดชอบดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับผิดชอบ ด้าน Computerize ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางรับผิดชอบด้านระบบงาน GFMIS

3 ระบบ GFMIS ปัจจุบัน กรอบเป้าหมายและนโยบายรัฐ National Policy Objective
GFMIS: Central Information Management MIS หลัก MIS LG MIS SOE MIS TR MIS GSMS GFMIS SOE (สคร.) GFMIS หลัก (บก.) GSMS ( ก.พ.ร.) GFMIS LG ( สถ.) Performance Measurement Financial control

4 2.1 ข้อมูลการรับชำระเงิน
ระบบงาน GFMIS หลัก ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 1. ในฐานะหน่วยงานราชการ 1.1 การนำส่งรายได้ 1.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุน 1.3 งบการเงินแผ่นดิน ที่รวมรัฐวิสาหกิจ ในฐานะผู้ขาย 2.1 ข้อมูลการรับชำระเงิน

5 1.1 การนำส่งรายได้ รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ให้กระทรวงการคลัง
ระบบงาน GFMIS หลัก ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 1.1 การนำส่งรายได้ รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ให้กระทรวงการคลัง สคร.นำส่งเข้าระบบ GFMIS เป็นรายได้แผ่นดิน

6 1.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุน
ระบบงาน GFMIS หลัก ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 1.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุน รัฐวิสาหกิจบางแห่งได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล รัฐวิสาหกิจเบิกเงินงบประมาณผ่าน Excel Loader

7 1.3 งบการเงินแผ่นดิน ที่รวมรัฐวิสาหกิจ
ระบบงาน GFMIS หลัก ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 1.3 งบการเงินแผ่นดิน ที่รวมรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ ถูกนำไปรวมในการจัดทำงบการเงินแผ่นดิน โดยวิธี One – line Consolidationซึ่งทาง สคร.เป็นผู้บันทึก โดยวิธีส่วนได้เสีย ( Equity Method)

8 ระบบงาน GFMIS หลัก ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
2.1 ข้อมูลการรับชำระเงิน ตรวจสอบผลการรับชำระเงินผ่าน Web Vendors ปรับปรุงระบบ GFMIS ให้รวมคำสั่งการโอนเงินให้ รัฐวิสาหกิจแต่ละรายในยอดรวมเพื่อประหยัด ค่าธรรมเนียมธนาคาร แต่ยังคงแสดงรายงานใน Web Vendors เป็นรายละเอียดในวันเดียวกับวัน ชำระเงิน (กำหนดแล้วเสร็จ 1 พ.ค. 51)

9 หน่วยเบิกจ่ายหลักภูมิภาค 277 ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
โครงสร้างระบบ GFMIS หลัก และเครือข่าย (ระยะต้น) หน่วยเบิกจ่ายหลักภูมิภาค 277 สรก. 6,388 หน่วยเบิกจ่าย ระดับกรม 484 ระบบเครือข่าย ความปลอดภัยสูง คลังจังหวัด 270 เดินทาง ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรอง สำนัก งบประมาณ 50 กรมบัญชีกลาง 52 GFMIS หลัก Web ระบบ Web loader ระบบงบประมาณ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ระบบจัดซื้อ ระบบข้อมูลบุคคล SAP R/3 สบน. 5 สตง. 50 SAP BW ระบบ MIS ก.พ. 3 MIS 50 รวม GFMIS Terminal = 1,241 Terminals รวม Network = Links

10 การพัฒนาระบบ GFMIS หลัก ด้าน IT
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารข้อมูล ดำเนินการปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ระบบ GFMIS (Data Center) และศูนย์สำรอง (Disaster Recovery Center : DRC) โดยเพิ่ม Server เพิ่ม Disk Storage อุปกรณ์ Network และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 270 ชุด เพิ่มความเร็วขนาดเครือข่ายสื่อสารข้อมูล(Computer Network) ให้มีความเร็วสูงขึ้นอีกเท่าตัว เชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มอีก 101 Links 2. อำนวยความสะดวกในการนำเข้าข้อมูล ส่วนราชการสามารถนำเข้าข้อมูลได้ที่หน่วยงาน โดยผ่านทาง Intranet กระทรวง ของหน่วยเบิกจ่ายที่มีเครือข่ายอยู่แล้ว จำนวน 2,515 หน่วยเบิกจ่าย Internet โดยที่มีระบบรักษาความปลอดภัย Token Key จำนวน 3,910 หน่วยเบิกจ่าย

11 หน่วยเบิกจ่ายภูมิภาค หน่วยเบิกจ่ายภูมิภาค
โครงสร้างระบบ GFMIS และเครือข่าย ปัจจุบัน หน่วยเบิกจ่ายภูมิภาค ขนาดเล็ก 3,910 Internet หน่วยเบิกจ่ายภูมิภาค ขนาดเล็ก 2,515 ระดับกรม 631 Intranet กระทรวง (กองคลัง+กองพัสดุ) หน่วยเบิกจ่ายหลัก ภูมิภาค 420 ระดับกรม (กองแผน) 120 ระบบเครือข่าย ความปลอดภัยสูง คลังจังหวัด 270 รัฐวิสาหกิจ+หน่วยงานกลาง กรมบัญชีกลาง 52 สงป. 50 ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรอง GFMIS หลัก สตง. 50 GSMS GFMIS-SOE GFMIS-TR สบน. 5+20 ก.พ. 3 MIS สคร. 35 ก.พ.ร. 10 MIS 74 รวม GFMIS Terminal = 1,806 Terminals รวม Internet +Intranet กระทรวง = 6,425 หน่วยเบิกจ่าย รวม Network = 811 Links

12 ผู้เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS
IT Owner User Designer Registrar Trainer Helper Core End GFMIS หลัก GFMIS SOE ระยะดำเนินโครงการ ระยะ O&M ผู้เกี่ยวข้อง System สำนักกำกับและพัฒนาระบบGFMIS บก. สงป. สบน. ผู้บริหาร กค. สรก. ผู้บริหาร IT สป.กค. สคร. สคร. ผู้บริหาร กค. รสก. IT สคร บริษัทที่ปรึกษา IT สป.กค. เมื่อ สคร. ส่งมอบระบบงานให้ สป.กค.แล้ว IT สป.กค. จะดูแลด้าน ITทั้งหมด ได้แก่ Hardware Software Network Security

13 ระยะดำเนินโครงการ ระยะเวลา O&M
GFMIS-SOE Help desk Help desk หมายเลขโทรศัพท์ ระยะดำเนินโครงการ กด 2 ระยะเวลา O&M (อัตโนมัติ 90 คู่สาย) จำนวน Help desk 30 คน สถานที่ : ประดิพัทธิ์ 17 เวลาเปิด 08:00 น น. ทุกวันราชการ


ดาวน์โหลด ppt ระบบ GFMIS สงป. ก.คลัง MIS กรม บัญชีกลาง วางแผนงบประมาณ ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google