งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 MIS Online Revenue Collection Budget Disbursement (ส่วนราชการ) Budget Preparation (e-Budgeting) Strategy Management Balanced Scorecard & KPI Measurement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 MIS Online Revenue Collection Budget Disbursement (ส่วนราชการ) Budget Preparation (e-Budgeting) Strategy Management Balanced Scorecard & KPI Measurement."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 MIS Online Revenue Collection Budget Disbursement (ส่วนราชการ) Budget Preparation (e-Budgeting) Strategy Management Balanced Scorecard & KPI Measurement Operational Planning & Document Management Budget Disbursement (รัฐวิสาหกิจ) Budget Disbursement (อปท) Treasury & Debt Management Property Management Financial controlPerformance Measurement กรอบเป้าหมายและนโยบายรัฐ National Policy Objective สงป. ก.คลัง กรม บัญชีกลาง สคร. กรม ส่งเสริมการ ปกครองฯ สบน. ก.พ.ร. กรม ธนารักษ์ บก.,กพ., กค., กห., กต. = ส่วนขยาย ดำเนินการแล้ว = ส่วนขยาย กำลังดำเนินการ ก.พ.ร. HR & Payroll External audit สตง. Internal audit ส่วนราชการ GFMIS: Central Information Management วางแผนงบประมาณ บริหารรายรับ บริหารรายจ่าย บริหารเงินคงคลัง และหนี้สาธารณะ บริหารผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน Audit วางแผนยุทธศาสตร์ นำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ติดตาม วัดผล ตัวชี้วัด ติดตามรายละเอียด แผนการปฏิบัติงาน บริหารโครงการ Mega Project บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ GFMIS = GFMIS ระยะต้น ดำเนินการแล้ว

2 2  ระบบ GFMIS หลัก เป็นระบบบริหารการจัดทำและ เบิกจ่ายงบประมาณ การบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง และการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐาน  ได้นำออกใช้งานในทุกส่วนราชการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547  มีสำนักงานกำกับระบบ GFMIS สังกัดสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ กำกับ บริหาร และอำนวยการ  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ให้ โอนงานระบบ GFMIS จากสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีมาที่กระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลังมอบให้หน่วยงานรับผิดชอบดังนี้  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับผิดชอบ ด้าน Computerize ระบบ GFMIS  กรมบัญชีกลางรับผิดชอบด้านระบบงาน GFMIS ระบบ GFMIS หลัก ระบบ GFMIS หลัก

3 3 กรอบเป้าหมายและนโยบายรัฐ National Policy Objective GFMIS: Central Information Management GFMIS หลัก (บก.) GSMS ( ก.พ.ร.) GFMIS LG ( สถ.) MIS หลัก GFMIS SOE (สคร.) MIS LG MIS SOE MIS TR MIS GSMS Financial control Performance Measurement ระบบ GFMIS ปัจจุบัน ระบบ GFMIS ปัจจุบัน

4 4 ระบบงาน GFMIS หลัก ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ในฐานะหน่วยงานราชการ 1. ในฐานะหน่วยงานราชการ 1.1 การนำส่งรายได้ 1.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อุดหนุน 1.3 งบการเงินแผ่นดิน ที่รวม รัฐวิสาหกิจ 2. ในฐานะผู้ขาย 2.1 ข้อมูลการรับชำระเงิน

5 5 ระบบงาน GFMIS หลัก ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ระบบงาน GFMIS หลัก ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 1.1 การนำส่งรายได้  รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ให้ กระทรวงการคลัง  สคร. นำส่งเข้าระบบ GFMIS เป็น รายได้แผ่นดิน

6 6 1.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อุดหนุน  รัฐวิสาหกิจบางแห่งได้รับเงิน งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจเบิกเงินงบประมาณ ผ่าน Excel Loader Excel Loader ระบบงาน GFMIS หลัก ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

7 7 1.3 งบการเงินแผ่นดิน ที่รวม รัฐวิสาหกิจ 1.3 งบการเงินแผ่นดิน ที่รวม รัฐวิสาหกิจ  เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ ถูกนำไป รวมในการจัดทำงบการเงินแผ่นดิน โดยวิธี One – line Consolidation ซึ่งทาง สคร. เป็นผู้ บันทึก โดยวิธีส่วนได้เสีย ( Equity Method) ระบบงาน GFMIS หลัก ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

8 8 2.1 ข้อมูลการรับชำระเงิน  ตรวจสอบผลการรับชำระเงินผ่าน Web Vendors  ปรับปรุงระบบ GFMIS ให้รวมคำสั่ง การโอนเงินให้ รัฐวิสาหกิจแต่ละรายในยอดรวมเพื่อ ประหยัด ค่าธรรมเนียมธนาคาร แต่ยังคง แสดงรายงานใน Web Vendors เป็นรายละเอียดใน วันเดียวกับวัน ชำระเงิน ( กำหนดแล้วเสร็จ 1 พ. ค. 51) ระบบงาน GFMIS หลัก ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

9 9 ระบบงบประมาณ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ระบบจัดซื้อ ระบบข้อมูลบุคคล กรมบัญชีกลาง 52 สตง. 50 สำนัก งบประมา ณ 50 สบน. 5 ก.พ.3ก.พ.3 คลังจังหวัด 270 ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรอง โครงสร้างระบบ GFMIS หลัก และเครือข่าย (ระยะต้น) ระดับกรม 484 ระบบ MIS หน่วย เบิกจ่ายหลัก ภูมิภาค 277 MIS 50 ระบบ Web loader SAP R/3 SAP BW Web ระบบเครือข่าย ความปลอดภัยสูง GFMIS หลัก รวม GFMIS Terminal = 1,241 Terminals รวม Network = 710 Links เดินทาง สรก. 6,388 หน่วยเบิกจ่าย

10 10 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารข้อมูล – ดำเนินการปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ คอมพิวเตอร์ระบบ GFMIS (Data Center) และศูนย์ สำรอง (Disaster Recovery Center : DRC) โดยเพิ่ม Server เพิ่ม Disk Storage อุปกรณ์ Network และ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 270 ชุด – เพิ่มความเร็วขนาดเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Computer Network) ให้มีความเร็วสูงขึ้นอีกเท่าตัว – เชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มอีก 101 Links 2. อำนวยความสะดวกในการนำเข้าข้อมูล ส่วนราชการสามารถนำเข้าข้อมูลได้ที่ หน่วยงาน โดยผ่านทาง –Intranet กระทรวง ของหน่วยเบิกจ่ายที่ มีเครือข่ายอยู่แล้ว จำนวน 2,515 หน่วย เบิกจ่าย –Internet โดยที่มีระบบรักษาความ ปลอดภัย Token Key จำนวน 3,910 หน่วยเบิกจ่าย การพัฒนาระบบ GFMIS หลัก ด้าน IT การพัฒนาระบบ GFMIS หลัก ด้าน IT

11 11 รวม GFMIS Terminal = 1,806 Terminals รวม Internet +Intranet กระทรวง = 6,425 หน่วยเบิกจ่าย รวม Network = 811 Links ระบบเครือข่าย ความปลอดภัยสูง กรมบัญชีกลาง 52 สงป. 50 ก.พ.3ก.พ.3 MIS 74 คลังจังหวัด 270 ระดับกรม 631 หน่วยเบิกจ่าย หลัก ภูมิภาค 420 หน่วยเบิกจ่าย ภูมิภาค ขนาดเล็ก 2,515 หน่วยเบิกจ่าย ภูมิภาค ขนาดเล็ก 3,910 ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรอง GSMSGFMIS-TR Intranet กระทรวง Internet ก. พ. ร. 10 สตง. 50 สบน. 5+20 ระดับกรม ( กองแผน ) 120 ( กองคลัง + กองพัสดุ ) โครงสร้างระบบ GFMIS และเครือข่าย ปัจจุบัน GFMIS หลัก MIS GFMIS-SOE รัฐวิสาหกิจ + หน่วยงานกลาง 77 + 8 สคร. 35

12 12 ผู้เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS IT Owner User DesignerRegistrarTrainerHelperCoreEnd GFMIS หลัก GFMIS SOE ระยะดำเนิน โครงการ GFMIS SOE ระยะ O&M ระยะ O&M ผู้เกี่ยวข้อง System เมื่อ สคร. ส่งมอบระบบงานให้ สป.กค.แล้ว IT สป.กค. จะดูแลด้าน ITทั้งหมด ได้แก่ Hardware Software Network Security IT สป.กค. IT สคร บริษัทที่ ปรึกษา IT สป.กค. สคร. บก. สงป. สบน. ผู้บริหาร กค. สคร. ผู้บริหาร กค. สรก. ผู้บริหาร สรก. รสก. สำนักกำกับและพัฒนาระบบGFMIS

13 13 GFMIS-SOE Help desk GFMIS-SOE Help desk Help deskหมายเลขโทรศัพท์ ระยะดำเนิน โครงการ  0-2343-9191  0-2676-5577 กด 2 ระยะเวลา O&M  0-2268-4444 ( อัตโนมัติ 90 คู่สาย )  จำนวน Help desk 30 คน  สถานที่ : ประดิพัทธิ์ 17  เวลาเปิด 08:00 น.- 18.00 น. ทุกวัน ราชการ


ดาวน์โหลด ppt 1 MIS Online Revenue Collection Budget Disbursement (ส่วนราชการ) Budget Preparation (e-Budgeting) Strategy Management Balanced Scorecard & KPI Measurement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google