งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเลขานุการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเลขานุการกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเลขานุการกรม

2 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 3
เลขานุการกรม ฝ่ายสารบรรณ ข้าราชการ 5 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายประสานราชการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 1 ฝ่ายช่วยอำนวยการ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 5 อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 20 19 พนักงานราชการ 4 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 35 34 อัตรา ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 3 (1. นางศรินทร์ เจริญผล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ช่วยที่สำนักก่อสร้างวังทวีวัฒนา 2. นางณัฐธิดา บำรุงศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ช่วยที่จังหวัดสมุทรสาคร 3. นายสกล มาฆะบูชา นักจัดการงานทั่วไปชำนายการ ช่วยที่กองคลัง)

3 Function ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 35,000 2,324 4,729 6,272 8,236 10,035 12,377 14,113 16,338 18,464 20,784 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 45,000 3,311 6,530 8,919 11,981 14,806 18,146 20,797 24,131 27,316 30,382 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 120,000 8,533 13,104 17,467 26,256 83,971 118,462 133,465 135,444 141,074 160,554 (4) จัดเก็บ เรื่อง 2,099 4,246 5,624 7,341 8,960 11,007 12,552 14,551 22,081 24,184 (5) ส่ง เรื่อง 60 4 (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 4,000 202 411 574 783 1,020 1,228 1,384 1,616 1,832 2,058 (7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 8,206 17,243 26,291 35,538 46,555 54,882 63,661 73,769 83,776 93,046 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน....เรื่อง 24 2 3 5 8 9 10 12 (2) เบิกจ่ายงบประมาณ เรื่อง 6 11 17 27 36 47 85 (3) รายงาน Online ครั้ง 72 7 21 25 29 32 34 35 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้ง 50 14 43 40 45 61 65 69 (2) การเบิกจ่ายวัสดุ ครั้ง 49 55 62 68 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง

4 Function ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 งานช่วยอำนวยการ 2.1 ประชุมกรม และกระทรวง (ครั้ง) 24 4 5 7 9 11 13 15 18 21 2.2 พิธีการ (ครั้ง) 40 14 20 22 2.3 กิจกรรม/โครงการพิเศษ (ครั้ง) 3 2.4 รายงานผลศูนย์ดำรงธรรม (ครั้ง) 12 1 6 8 งานประสานราชการ 3.1 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (จังหวัด) 76 ข1 ข2 ข3 ข4 ข2-ข3 - 3.2 รายงานการให้บริการด้านช่าง (ครั้ง) 912 152 228 304 380 456 532 608 684 760 3.3 การออกร้านงานกาชาด ก1 ก2 ก3 ก4 ก5 ก6 ก6,ก7 ก7 ก8

5 Agenda ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน -

6 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. 3,328,500 1.1 งบดำเนินงาน 137,467 162,430 192,720 201,707 231,996 273,935 338,841 324,861 372,792 374,789 334,181 382,777 146,419 112,227 145,127 354,745 327,753 182,688 203,392 362,119 225,314 537,034 1.2 งบลงทุน

7 หมายเหตุ 3.1 การจัดตั้งทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 ข 1 หมายถึง แจ้งจังหวัดให้จัดทำคำตั้งของบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนด ข 2 หมายถึง รวบรวมข้อมูลที่จังหวัดส่งมา แยกเป็นหมวดๆ เช่น - เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, พนักงานราชการ - หมวกค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - หมวดค่าสาธารณูปโภค - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข 3 หมายถึง รวบรวมคำขอฯ ส่ง กผง. ข 4 หมายถึง การรวบรวมค่าของงบประมาณเหลือจ่ายจากจังหวัดให้กองคลังพิจารณา 3.3 กิจกรรมออกร้านกาชาด ก 1 หมายถึง ประชุมร่วมสภากาชาด ก 2 หมายถึง ขออนุมัติจัดงาน/ตั้งคณะกรรมการ ก 3 หมายถึง ประชุมตั้งคณะทำงาน ก 4 หมายถึง ทำสลาก/จัดจำหน่าย ก 5 หมายถึง ขอรับบริจาคของรางวัล/จัดซื้อของรางวัล ก 6 หมายถึง ออกร้าน ณ สวนอัมพร ก 7 หมายถึง สรุปผลการจัดกิจกรรมกาชาด/รายงาน ก 8 หมายถึง ถวายเงินฯ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเลขานุการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google