งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 3 (1. นางศรินทร์ เจริญผล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ช่วยที่สำนักก่อสร้างวังทวีวัฒนา 2. นางณัฐธิดา บำรุงศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ช่วยที่จังหวัดสมุทรสาคร 3. นายสกล มาฆะบูชา นักจัดการงานทั่วไปชำนายการ ช่วยที่กองคลัง ) เลขานุการกรม ฝ่ายประสานราชการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ 11 ฝ่ายช่วยอำนวยการ ข้าราชการ 11 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 55 ฝ่ายสารบรรณ ข้าราชการ 54 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 55

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม 35,0 00 2,32 4 4,72 9 6,27 2 8, , , , , , ,7 84 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 45,0 00 3,31 1 6,53 0 8, , , , , , , ,3 82 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 120, 000 8, , , , , , , , , , 554 (4) จัดเก็บ เรื่อง 35,0 00 2,09 9 4,24 6 5,62 4 7,34 1 8, , , , , ,1 84 (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 4, ,02 0 1,22 8 1,38 4 1,61 6 1,83 2 2,05 8 (7) งานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย 120, 000 8, , , , , , , , , , การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน.... เรื่อง (2) เบิกจ่าย งบประมาณ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง ครั้ง (2) การเบิกจ่ายวัสดุ ครั้ง (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ครั้ง

4 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 งานช่วย อำนวยการ 2.1 ประชุมกรม และ กระทรวง ( ครั้ง ) พิธีการ ( ครั้ง ) กิจกรรม / โครงการ พิเศษ ( ครั้ง ) รายงานผลศูนย์ ดำรงธรรม ( ครั้ง ) งานประสานราชการ 3.1 จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ ( จังหวัด ) 76 ข1ข1 ข2ข2 ข2ข2 ข3ข3 ข3ข3 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข1ข1 ข 2- ข 3 ข4ข รายงานการ ให้บริการด้านช่าง ( ครั้ง ) การออกร้านงาน กาชาด ก1ก1 ก2ก2 ก3ก3 ก4ก4 ก5ก5 ก6ก6 ก 6, ก 7 ก7ก7 ก8ก8 ก8ก8 - ก8ก8 -- ก2ก2 ก4ก4 ก5ก5 ก6ก6 ก7ก7 ก8ก8 ก7ก7 ก7ก7

5 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน -

6 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. 3,328, งบดำเนินงาน 3,328, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , งบลงทุน

7 หมายเหตุ 3.1 การจัดตั้งทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2556 ข 1 หมายถึง แจ้งจังหวัดให้จัดทำคำตั้งของบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนด ข 2 หมายถึง รวบรวมข้อมูลที่จังหวัดส่งมา แยกเป็นหมวดๆ เช่น - เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, พนักงานราชการ - หมวกค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - หมวดค่าสาธารณูปโภค - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข 3 หมายถึง รวบรวมคำขอฯ ส่ง กผง. ข 4 หมายถึง การรวบรวมค่าของงบประมาณเหลือจ่ายจากจังหวัดให้กองคลังพิจารณา 3.3 กิจกรรมออกร้านกาชาด ก 1 หมายถึง ประชุมร่วมสภากาชาด ก 2 หมายถึง ขออนุมัติจัดงาน / ตั้งคณะกรรมการ ก 3 หมายถึง ประชุมตั้งคณะทำงาน ก 4 หมายถึง ทำสลาก / จัดจำหน่าย ก 5 หมายถึง ขอรับบริจาคของรางวัล / จัดซื้อของรางวัล ก 6 หมายถึง ออกร้าน ณ สวนอัมพร ก 7 หมายถึง สรุปผลการจัดกิจกรรมกาชาด / รายงาน ก 8 หมายถึง ถวายเงินฯ


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google