งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 76 พนักงาน ราชการ 101 ลูกจ้าง 79 รวม 187186 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ ถูกยืมตัว ลาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 76 พนักงาน ราชการ 101 ลูกจ้าง 79 รวม 187186 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ ถูกยืมตัว ลาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 76 พนักงาน ราชการ 101 ลูกจ้าง 79 รวม 187186 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ ถูกยืมตัว ลาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 1 พนักงาน ราชการ 12 - ลูกจ้างประจำ 7 - ส่วนอำนวยการและ ประสานราชการ ส่วนออกแบบและ ก่อสร้างพลับพลาพิธี ( ว่าง ) กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลา พิธี ผอ. ธีระเนตร อัญชัญบุตร ฝ่ายตกแต่งวิจิตรศิลป์ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 7 ลูกจ้างประจำ 11 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 1 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 1 ฝ่ายพัสดุ ข้าราชการ 2 พนักงาน ราชการ 21 ลูกจ้างประจำ 19 ฝ่ายพัฒนางาน เตรียมการรับเสด็จฯ ข้าราชการ 4 พนักงาน ราชการ 50 ลูกจ้างประจำ 41 -

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป. 10 รายการ 4101,3101,380 1,880 2,3502,9803,3403,8304,4605,2706,0606,680 5541,3221,8582,5953,2643,9974,6225,3376,09869097,5788,401 1.1 งานสารบรรณ 5161202 1682 231428913,5454,1064,7495,4186,1706,7647,516 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 70 185 378 6348631,0631,2191,4711,7251,9782,2472,542 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 140 320 503 77610221,3151,5261,7692,0012,2402,4232,741 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 35 90 101 124150170214265308406450495 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 27 77 110 170206239340376414451495527 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง 184 400 440 450465470480490500510520 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 60 130 150 170200293337388480595639691 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี 3072 114 178233278312363416457497535 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 2868 107 167218259289335384421456489 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 24 7 111519232832364146 1.3 พัสดุ 8 48 62 103140174204225264282317350 (1) จัดซื้อ............................... ครั้ง 5 25 34 6478110121138170180194201 (2) จัดจ้าง............................... ครั้ง 2 21 25 35575876798592112137 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง 1 2 3 456789101112 (4).......

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานด้านช่างที่ให้บริการ ให้บริการก่อสร้างพลับพลา พิธีและตกแต่งสถานที่ 1000 แห่ง 901952853554355155856557308209151,000 792012873684555265956657428339271,013

5 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. นวัตกรรมหน่วยงาน Agenda

6 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 1.1 งบดำเนินงาน 13.3005 ลบ. 4%11%20%25%33%40%47%56%65%75%87%100% 4.42%13.9920.77%32.75%36.70%44.40%52.26%74.34%83.12%90.01%95.85%99.85% 1.2 งบลงทุน 32.2983 ลบ. 1.83%7.15%32.33%100% 1.71%4.08%14.05%18.10%49.92%50.66%57.29% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555... รอบที่ 1 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555... รอบที่ 2 4 งบประมาณเบิกเลื่อมปี 5 งบประมาณเงินขยาย ปี 25....


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 76 พนักงาน ราชการ 101 ลูกจ้าง 79 รวม 187186 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ ถูกยืมตัว ลาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google