งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพิทักษ์ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุวิทย์ เถื่อน น้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางดารณี ชุน พงศ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพิทักษ์ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุวิทย์ เถื่อน น้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางดารณี ชุน พงศ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพิทักษ์ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุวิทย์ เถื่อน น้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางดารณี ชุน พงศ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายจิรายุ เขา แก้ว หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายมนตรี ฤกษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 55 รวม 22 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 22 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ( 1 )

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี 2050 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 1744 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 24 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ 412 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 02 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 38 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 12

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัด ชัยนาท แผนข 1-4 ข5ข5 ข6ข6 ข7ข7 ข8ข8 ข9ข9 ผลข ผังเมืองรวม / ชุมชน 1) ขั้นตอน 1–4 จำนวน 1 ผัง 1 ผัง 1 ผังเมืองรวมเมือง ชัยนาท แผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ผล 2) ขั้นตอน 5-8 จำนวน 2 ผัง 2 ผัง 1 ผังเมืองชุมชนหันคาแผนข5ข5 ข6ข6 ข7ข7 ข8ข8 ผลข5ข5 2. ผังเมืองชุมชนหางน้ำแผนข5ข5 ข6ข6 ข7ข7 ข8ข8 ผลข5ข5 3) ขั้นตอน

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบล 1 แห่ง 4.1 ผังชุมชน ทต. เสือ โฮก แผนข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ผลข1ข1

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 800 รายการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน )

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานบริการด้านผังเมือง 50 รายการ ) กรรมการ ( คณะ ) ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ) ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) ) ให้บริการด้านแผนที่ ( ครั้ง ) ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1) สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน แผน 20% 60% 100% เพื่อพัฒนาพื้นที่ 1 แห่ง ผล 7 การตรวจสอบอาคารราชการ แผน ผล 00 8 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ แผน ผล 00 9 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ แผน ผล

8 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 10 บำรุงรักษาและปรับปรับเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ แผน 40%100% ผล 11 ปรับปรุงอาคารสำนักงานและ แผน 40%100% โรงเก็บพัสดุ บ้านพัก ข้าราชการ ผล โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. แผน 40%100% และถมดิน ฯลฯผล 12 การจัดทำสิ่งอำนวยความ สะดวก แผน สำหรับคนพิการผล

9 ที่งบประมาณ เป้า หมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากร และงบกลาง เงิน อุดหนุน ) ลบ. 2% 5%15.%35%44%50%55%60.%70.%80%90%100% 1.16%5.91% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 2%2% 10%20.%30%35%45%50%60.%70.%80%90%100% 1.58%8.08% 1.2 งบลงทุน ลบ %94.62% 96.77%100% 1.3) งบรายจ่ายอื่น 2 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี ลบ 100%

10 ที่ผังเมืองวันที่ประกาศวันที่หมดอายุผลการดำเนินงาน ผังเมืองรวมเพื่อประกาศเป็น กฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 1. การปรับปรุงระยะเร่งด่วน เป็นการแก้ไข ข้อกำหนด ให้มีความยืดหยุ่นโดยเน้นดำเนินการควบคุม ในระดับ นโยบาย 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อกำหนดเพื่อเสนอ คณะที่ปรึกษาฯ ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท 15 ก. ย.5314 ก. ย.58 ถ่ายโอนภารกิจเมื่อ 17 ม. ค.54 ได้ประเมินผล ผังแล้ว อยู่ในระหว่างใช้บังคับ ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี 6 ธ. ค.555 ธ. ค.60 ผังอยู่ในระหว่างใช้บังคับ


ดาวน์โหลด ppt นายพิทักษ์ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายสุวิทย์ เถื่อน น้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางดารณี ชุน พงศ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google