งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว
นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายจิรายุ เขาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายพิทักษ์ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยนาท นายมนตรี ฤกษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางดารณี ชุนพงศ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ( 1 )
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 2 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 5 รวม 22 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 12498 930 2020 3028 4169 4936 6191 7194 8163 9571 10391 11422 1285 2355 1.1 งานสารบรรณ 1261 2293 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 312 567 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 167 301 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 300 550 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 479 868 (5) ส่ง (เรื่อง) 3 7 1.2 การเงิน & บัญชี 20 50 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 17 44 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 2 4 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 1.3 พัสดุ 12 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 8 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท แผน ข1-4 ข5 ข6 ข7 ข8 ข9 ผล 2.2 ผังเมืองรวม/ชุมชน 1) ขั้นตอน 1–4 จำนวน 1 ผัง 1 ผัง 1 ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท ข1 ข2 ข3 ข4 2) ขั้นตอน 5-8 จำนวน 2 ผัง 2 ผัง 1 ผังเมืองชุมชนหันคา 2.ผังเมืองชุมชนหางน้ำ 3)ขั้นตอน

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล 1 แห่ง 4.1 ผังชุมชน ทต.เสือโฮก แผน ข1 ข2 ข3 ข4 ข5 ผล

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 งานด้านช่างที่ให้บริการ 800 รายการ 110 200 270 350 400 450 500 550 600 650 750 800 129 259 6.1 กรรมการ (คณะ) 250 28 47 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 40 1 6.3 สำรวจ (งาน) 30 2 5 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 50 10 13 6.5 ประมาณราคา (งาน) 3 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 37 98 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 70 21 42 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 60 18 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 20 11

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 งานบริการด้านผังเมือง 50 รายการ 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 45 3 10 5.1) กรรมการ (คณะ) 1 5.2) ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 15 5.3) ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 2 5.4) ให้บริการด้านแผนที่ (ครั้ง) 7 6 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1) สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน แผน 20% 60% 100% เพื่อพัฒนาพื้นที่ 1 แห่ง ผล การตรวจสอบอาคารราชการ 35 55 60 65 70 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 9 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 10 บำรุงรักษาและปรับปรับเขื่อน ป้องกันตลิ่ง-บำรุงปกติ แผน 40% 100% ผล 11 ปรับปรุงอาคารสำนักงานและ โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ 12 การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้า หมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากร และงบกลาง เงินอุดหนุน) 2.151 ลบ. 2% 5% 15.% 35% 44% 50% 55% 60.% 70.% 80% 90% 100% 1.16% 5.91% 1.1 งบดำเนินงาน 1.575 10% 20.% 30% 45% 1.58% 8.08% 1.2 งบลงทุน 0.576 37.85% 94.62% 96.77% 1.3) งบรายจ่ายอื่น 2 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 2. 832 ลบ

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันที่ประกาศ วันที่หมดอายุ ผลการดำเนินงาน ผังเมืองรวมเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 1.การปรับปรุงระยะเร่งด่วน เป็นการแก้ไขข้อกำหนด ให้มีความยืดหยุ่นโดยเน้นดำเนินการควบคุมในระดับ นโยบาย 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อกำหนดเพื่อเสนอคณะที่ปรึกษาฯ ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท 15 ก.ย.53 14 ก.ย.58 ถ่ายโอนภารกิจเมื่อ 17 ม.ค.54 ได้ประเมินผลผังแล้ว อยู่ในระหว่างใช้บังคับ ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท – ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี 6 ธ.ค.55 5 ธ.ค.60 ผังอยู่ในระหว่างใช้บังคับ


ดาวน์โหลด ppt ชัยนาท นายพิทักษ์ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย นายจิรายุ เขาแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google