งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ERROR (Data Link Layer) Data Communication and Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ERROR (Data Link Layer) Data Communication and Networks."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ERROR (Data Link Layer) Data Communication and Networks

2 ความผิดเพี้ยนของข้อมูล (Data Error)  สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปเกิด เนื่องจากการรบกวนจากสิ่งต่างๆ ภายนอก ระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้  อีกสาเหตุอาจเกิดจากปัญหาภายในเครือข่าย เอง ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้

3 Impulse Noise  เป็นการรบกวนที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้า แรงดันสูงภายนอกเครือข่าย เช่น กระแสไฟฟ้า ที่เกิดจากฟ้าผ่า หรืออุปกรณ์ที่ใช้หรือสร้าง ไฟฟ้าแรงดันสูง หม้อแปลงไฟฟ้า  ทำให้เกิดการรบกวน ผู้รับไม่สามารถแปล ความหมายของข้อมูลที่ผิดเพี้ยนได้

4 Gaussian Noise or White Noise  เป็นสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวนำเนื่องจาก ความร้อนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการใช้งาน หรือ เรียกอีกอย่างว่า Thermal Noise  เมื่อความร้อนสะสมจนถึงระดับที่สูงพอ ก็จะ เปลี่ยนเป็นสัญญาณรบกวน ซึ่งจะรุนแรงตาม ระดับอุณหภูมิ  เป็นปัญหาของสายสื่อสารเอง แก้ไขไม่ได้ แต่ หลีกเลี่ยงได้ โดยการทำให้สายสื่อสารนั้นมี อุณหภูมิต่ำ หรือปกติตลอดเวลา

5 Attenuation  การอ่อนกำลังลงของสัญญาณตามระยะทางที่ เพิ่มขึ้น  สัญญาณที่มีกำลังตามปกติจะทนทานต่อ สัญญาณรบกวนต่างๆ ได้ แต่สัญญาณที่อ่อน กำลังลงจะถูกรบกวนได้ง่าย  การแก้ไข ใช้อุปกรณ์ Amplifier หรือ Repeater

6 Crosstalk  สัญญาณจากสายสื่อสารต่างๆ ที่รบกวนกันเอง ในการวางสายสื่อสารหลายเส้นไว้ด้วยกัน  ปกติสายจะมีฉนวนหุ้มอยู่ ป้องกันการรบกวน จากภายนอก และไม่ให้สัญญาณภายในสาย กระจายออกไป แต่ในกรณีที่ฉนวนเกิดการ ชำรุดก็จะเกิดการรบกวนได้  การใช้สายสื่อสารขนาดเล็กเกินไป หรือใช้ สัญญาณที่มีความแรงมากเกินไป ก็ทำให้เกิด ปัญหานี้ได้  การใช้ Modulation แบบ FDM มีโอกาสเกิด crosstalk ได้

7 Delay Distortion  สัญญาณที่ใช้ความถี่ไม่เท่ากัน แม้จะถูกส่งออก มาพร้อมกัน แต่จะเดินทางมาถึงผู้รับไม่พร้อม กัน  การแก้ปัญหานี้โดยการใช้ Equalizer ปรับ ความเร็วของคลื่นสัญญาณทั้งหมดให้เท่ากัน

8 Line Failure  ปัญหาของสายสื่อสารอาจชำรุด หรือขาดออก จากกัน  มักเป็นปัญหามาก จนทำให้การสื่อสารไม่ สามารถทำได้ จนกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้

9 Error Detection  สาเหตุที่ทำให้เกิด error นั้นมีมากมาย ทำให้ การถ่ายทอดข้อมูลทุกครั้ง มีโอกาสที่จะเกิด error ได้เสมอ  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกตรวจสอบ และแก้ไข ก่อนนำไปใช้งานต่อไป  วิธีการตรวจสอบ error มีดังนี้

10 Parity Checking  เป็นการเพิ่มบิตพิเศษเข้าไปในข้อมูล เพื่อตรวจ ความถูกต้องของทุกตัวอักษร  มี 2 วิธีการคือ Odd parity และ Even parity  Odd Parity ถ้า Bit 1 เป็นจำนวนคี่ Parity = 1  Even Parity ถ้า Bit 1 เป็นจำนวนคู่ Parity = 1  ปัญหา ถ้าเกิด error bit เป็นจำนวนคู่ เช่น 2, 4, 6,… ของบิต จะไม่สามารถตรวจสอบพบได้

11 LRC (Longitudinal redundancy checking)  แก้ปัญหา ถ้าเกิด error bit เป็นจำนวนคู่  เป็นการทำ parity checking ในแนวนอน เพิ่ม จาก parity checking โดยจะทำการเพิ่มชุด ตัวอักษรที่ท้ายสุด เรียกว่า block control character (BCC) เพื่อนำมาตรวจสอบ parity ของข้อมูลทั้ง block  แต่ถ้าเกิด error bit เป็นจำนวนคู่ ใน BCC ก็ไม่ สามารถตรวจสอบได้เหมือนกัน

12 LRC (Longitudinal redundancy checking) Original Data LRC

13 CRC (Cyclic Redundancy Checking)  ใช้สมการ Polynomial มาใช้คำนวณ  โดยทั่วไป Error จะเกิดในตำแหน่งที่ไม่ แน่นอน และไม่มีความสัมพันธ์กัน  วิธีการนี้จะกำหนดตัวเลข polynomial ขึ้นมา ก่อน จากนั้นจะนำข้อมูลที่จะส่งมาหารด้วย ตัวเลขตัวนี้ ข้อมูลจริงจะถูกส่งไปพร้อมกับเศษ ที่เหลือจากการหาร (Mod)  ผู้รับก็ใช้วิธีการเดียวกัน แล้วเปรียบเทียบเศษที่ เหลือจากการหารว่าเท่ากันหรือไม่

14 CRC (Cyclic Redundancy Checking) PolynomialBit String Used CRC-12 X 12 +X 11 +X 3 +X CRC-16 X 16 +X 15 +X CRC-CCITT X 16 +X 15 +X CRC-32 X 32 +X 26 +X 23 +X 22 +X 16 +X 12 +X 11+ X 10 +X 8 +X 7 +X 5 +X 4 +X 2 +X

15 Error Correction  มี 2 วิธีการคือ  1. แก้ไขแบบไม่ส่งข้อมูลซ้ำ ผู้รับจะจัดการ แก้ไขข้อมูลที่ผิดเอง  2. แก้ไขแบบส่งข้อมูลซ้ำ ผู้ส่งจะจัดการส่ง ข้อมูลที่ผิดนั้นมาให้ใหม่

16 Forward Error Correction  การแก้ไขแบบไม่ส่งข้อมูลซ้ำ ถูกออกแบบมา ให้แก้ไข error เพียงบิตเดียว ต่อข้อมูล 1 block  ข้อมูลสำหรับการแก้ไขจะถูกส่งไปพร้อมกับ ข้อมูลจริง ทำให้มีปริมาณข้อมูลโดยรวมสูงมาก  Hamming Code คิดค้นโดย R.W. Hamming ใช้ even parity หลายบิตในการตรวจสอบ ข้อมูล  เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลที่ผู้รับไม่สามารถ แจ้ง error แก่ผู้ส่งได้ เช่น ส่งแบบ Simplex

17 Hamming Code P1P2D1P3D2D3D D = Data P = Odd Parity

18 Error Detection with Retransmission  การแก้ไขแบบส่งข้อมูลซ้ำ หรือ ARQ (Automatic Repeat Request)  มี 3 แบบ คือ  1. Stop-and-Wait ARQ  2. Go-Back-N ARQ  3. Continuous ARQ

19 Stop-and-Wait ARQ

20 Go-Back-N ARQ

21 Continuous ARQ ACK5ACK5 ACK6ACK6 ACK4ACK4 ACK8ACK8 ACK9ACK9 A C K 10 ACK7ACK7

22 Error Protection  วิธีการป้องกันแบบง่ายที่สุดคือ การใส่หรือเพิ่ม ฉนวนป้องกันให้แก่สายสื่อสาร  ความเร็วในการส่งข้อมูลก็เป็นปัจจัยสำคัญของ การเกิด error ถ้าส่งความเร็วสูงมากก็มีโอกาส ที่จะเกิด error สูงตามไปด้วย


ดาวน์โหลด ppt ERROR (Data Link Layer) Data Communication and Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google