งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Portfolio View of Risk (Financial View)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Portfolio View of Risk (Financial View)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Portfolio View of Risk (Financial View)
การประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที Portfolio View of Risk (Financial View) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2 ส่วนที่ 2 : คะแนนถ่วงน้ำหนัก Linkage between risk and policy
ปี 2553 ปรับเกณฑ์การวัดแบบระดับ เป็นการผสมผสาน ระหว่างการวัดแบบระดับกับการวัดแบบเกณฑ์ย่อย ระดับ 1 - 3 เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระดับ 4 - 5 ส่วนที่ 2 : คะแนนถ่วงน้ำหนัก Linkage between risk and policy Revise Culture Value Enhancement Incentive Risk Result Value Creation IT&ITG Portfolio View of Risk GRC ผ่านการประเมิน ระดับที่3 ส่วนที่ 1 : ระดับ การบริหารความเสี่ยงที่ดีตามองค์ประกอบหลักของ COSO ERM และ เกณฑ์การพิจารณาอื่น ที่มีความสำคัญ

3 ความเข้าใจเกี่ยวกับ Portfolio View of Risk
ความสัมพันธ์ของแต่ละความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยง ในภาพรวม กำหนดระดับ ความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการให้สอดคล้องกัน เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

4 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
วิสัยทัศน์ Statement of Direction พันธกิจ คุณค่าองค์กร SWOT Analysis Strength weekness Opportunity Threat แผนยุทธศาสตร์

5 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ Strategic Goals กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ สนับสนุน Process People IT แผนการเงิน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

6 จัดทำประมาณการแผนการเงินและเป้าหมาย
สมมติฐานในการ จัดทำแผนการเงิน GDP สินเชื่อเพิ่ม เงินฝากเพิ่ม รายได้เพิ่ม NPL P&L B/S ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

7 จัดทำ Risk Map - KRI - Risk Appetite - Risk Tolerance
ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร Strategic (S) Operation (O) Financial (F) Compliance (C) 3 1 2 Risk Map Key Risk Indicators (KRIs) Risk Appetite Risk Tolerance Risk Scale

8 Pillar I Risk Pillar II Risk
Risk Factors Mapping ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตามเกณฑ์ Basel II – Pillar II (ICAAP) Pillar I Risk Pillar II Risk Credit Risk (CR) Market Risk (MR) Operational Risk (OR) Liquidity Risk (LR) Strategic Risk (SR) Reputation Risk (RR) Credit Concern Risk (CCR) IRRBB Risk Factor Risk Factor Risk Factor Risk Factor Strategic (S) Risk Factor Risk Factor Risk Factor) Risk Factor Operation (O) Risk Factor ความเสี่ยงโดยรวมตามเกณฑ์ สคร. - COSO Risk Factor Risk Factor Risk Factor Risk Factor Risk Factor Risk Factor Financial (F) Risk Factor Risk Factor Risk Factor Risk Factor Risk Factor Risk Factor Compliance (C) Risk Factor

9 แนวคิดในการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance
เป้าหมายขององค์กร หรือค่าระดับ 3 ในบันทึกข้อตกลงที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยในอดีต ค่าที่เทียบเคียงกับธนาคารคู่เทียบ (Peers) ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) สอดคล้องกับระดับที่องค์กรยอมให้เบี่ยงเบนได้ตามแผนกลยุทธ์และแผนการเงินของธนาคาร มองภาพรวมของตลาดทั้งหมด แล้วพิจารณาว่าหากเกิดกรณี Worst Case แล้ว จะสามารถรับได้จริงที่จุดใด เป็นการมองภาพรวมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance)

10 KRI ทุกตัวมี Risk Appetite และ Risk Tolerance ที่สอดคล้องกัน
กำไรตามแผนการเงิน XXX KRI 1 XX KRI 2 KRI 3 KRI 4 - กำไรสุทธิ เงินกองทุนที่ต้องใช้ตาม Basel II – Pillar II (ICAAP) KRI 5 - เงินกองทุน Financial (เชิงปริมาณ) KRI ผลกระทบสอดคล้องกันทุก KRI Non Financial (เชิงคุณภาพ)

11 KRI กระทบกับ P&L และ CAR
Risk Tolerance Risk Appetite แผนการเงิน KRI ที่กระทบกับ P&L เกณฑ์การกำหนด Risk Appetite & Risk Tolerance Historical Data Policy Scenario Analysis Risk Tolerance Risk Tolerance KRI ที่กระทบเงินกองทุนโดยตรง Risk Appetite P&L Risk Tolerance Risk Appetite Risk Tolerance Risk Appetite CAR

12 ใช้เครื่องมือทางการเงินในการประมาณการผลกระทบ
Risk Appetite Risk Tolerance กำไรตามแผนการเงิน XXX KRI 1 XX KRI 2 KRI 3 KRI 4 - กำไรสุทธิ เงินกองทุนที่ต้องใช้ตาม Basel II – Pillar II (ICAAP) KRI 5 - เงินกองทุน Financial Model Spread Sheet Crystal Ball ผลกระทบสอดคล้องกันทุก KRI การแจกแจงของข้อมูลมีหลายรูปแบบ เพื่อประมาณการ (Forecast) P&L CAR

13 Forecast P&L Risk Tolerance Risk Appetite

14 Forecast CAR Risk Appetite Risk Tolerance

15 Output ที่ออกมาน่าเชื่อถือ
การ Validate Model การ check โดยใช้ Sensitivity Chart เพื่อดูผลกระทบจาก Assumption (KRI Input) ที่กำหนดใน Model แต่ละตัว ต่อ Output (CAR & PL) => Factor (KRI) ตัวใดส่งผลต่อ CAR & PL มากน้อยตามลำดับ และสมเหตุสมผลหรือไม่ Output ที่ออกมาน่าเชื่อถือ Output X Output Y สมเหตุสมผล ถ้าไม่ กลับไปตรวจสอบ Definition ของ input แต่ละตัวใน Sheet Model การสอบทาน Definition (สูตรการคำนวณ)ของ KRI แต่ละตัวใน Model ว่าถูกต้องหรือไม่ สามารถสะท้อน Factor ที่สำคัญครบถ้วนหรือไม่ หรือ Factor ตัวอื่น ๆ ที่กำหนดเข้ามาใน Model ถูกต้องหรือไม่

16 การทำ Back Testing ทดสอบความแม่นยำของ Model
ช่วงของผลลัพธ์ที่ควรเกิดขึ้นจริง Monitor ให้ผลลัพธ์ อยู่ในช่วงที่ประมาณการไว้

17 สวัสดีและขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt Portfolio View of Risk (Financial View)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google