งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronic Commerce1 People-to-People (P2P) เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะของ รูปแบบ C2C ที่มีการแลกเปลี่ยน สินค้าของบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น CDs, Videos,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronic Commerce1 People-to-People (P2P) เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะของ รูปแบบ C2C ที่มีการแลกเปลี่ยน สินค้าของบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น CDs, Videos,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronic Commerce1 People-to-People (P2P) เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะของ รูปแบบ C2C ที่มีการแลกเปลี่ยน สินค้าของบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น CDs, Videos, Software และสินค้า อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ Napster.com

2 Electronic Commerce2

3 3 Consumer-to-Business (C2B) เป็นรูปแบบของบุคคลทั่วไปที่ใช้ อินเทอร์เน็ต เพื่อขายสินค้า หรือบริการ ให้กับองค์กร หรือ บุคคลทั่วไปที่มองหา ผู้ขาย เพื่อติดต่อ และทำธุรกรรมใน รูปแบบ Online เช่น www.priceline.com

4 Electronic Commerce4

5 5 E-Commerce แบบ B2G การจัดซื้อของภาครัฐที่ต้องติดต่อกับเอกชน (eProcurement) งานให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานเสนอโครงการ การเปิดประมูล การยื่นแบบ ยื่นซองประกวด ราคา งานการเสียภาษีอากร และการตอบรับเมื่อยื่นแบบรวมทั้ง การตัด โอนรายการทางการเงินระหว่างภาครัฐกับเอกชน งานบริการ ดิจิตอลไลบรารี และข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลบริการที่เป็น ประโยชน์ เช่น ข้อมูลสิทธิบัตร ข้อมูลมาตรฐาน ข้อมูลเพื่อ ประกอบการทางธุรกิจบางอย่าง การกรอกแบบฟอร์มและการลงทะเบียนต่าง ๆ จดทะเบียนธุรกิจ ออนไลน์ www.dbd.go.th ข้อมูลแผนที่ ถนน การคมนาคม ป่าไม้ ข้อมูลทางการแพทย์ ตลอดจนข้อมูลการศึกษาและการทำงาน ข้อมูลบริการที่รัฐสำรวจ เช่น สถิติ ข้อมูลทางกฎหมายที่จำเป็นต่อธุรกิจ งานที่รัฐให้บริการหลัก ซึ่งเป็นงานบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค

6 Electronic Commerce6 ตัวอย่าง E-Commerce ประเภท B2G ตัวอย่าง E-Commerce ประเภท B2G

7 Electronic Commerce7 Government-to-Citizens (G2C) เป็นรูปแบบของหน่วยงานรัฐบาลให้บริการ ประชาชน ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน รับสมัครงานในภาครัฐ ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆทีออกโดย รัฐบาล ใบคำร้องต่างๆที่ต้องยื่นให้กับทางราชการเพื่อ รอบริการ การยื่นเรื่องราวที่ต้องติดต่อกับรัฐ การดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี เสียภาษีออนไลน์ www.rd.go.th

8 Electronic Commerce8

9 9 Intrabusiness เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร (Internal) ใช้ปฎิบัติบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ หรือ สารสนเทศ ระหว่างองค์กร และตัวแทน (Dealer) หรือเป็นรูปแบบ องค์กรให้บริการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายไป ยังพนักงาน (employee) โดยเรียกว่า Business to employees (B2E)

10 Electronic Commerce10 Mobile Commerce เป็นรูปแบบการค้าในระบบไร้สาย (Wireless) เช่น โทรศัพท์มือถือ เรา เรียกว่า M-Commerce โดยเฉพาะในปัจจุ ปันที่หลาย ๆ คนได้เคยใช้บริการดาวน์ โหลด Ring Tone ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจที่กำลังเติบโตไป พร้อมกับการขยายตัวของการใช้โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt Electronic Commerce1 People-to-People (P2P) เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะของ รูปแบบ C2C ที่มีการแลกเปลี่ยน สินค้าของบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น CDs, Videos,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google