งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Datastore ใน DFD Level 0 ขึ้นไป มันก็คือ entity ที่เกิดใน E-R Diagram  Datastore ใด เกิดจาก process ที่มี input จาก External Entity จะถูกแปลงไปเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Datastore ใน DFD Level 0 ขึ้นไป มันก็คือ entity ที่เกิดใน E-R Diagram  Datastore ใด เกิดจาก process ที่มี input จาก External Entity จะถูกแปลงไปเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  Datastore ใน DFD Level 0 ขึ้นไป มันก็คือ entity ที่เกิดใน E-R Diagram  Datastore ใด เกิดจาก process ที่มี input จาก External Entity จะถูกแปลงไปเป็น strong entity ใน E-R  Datastore ใด เกิดจาก process ที่มี input จาก datastore อื่นๆ แสดงว่า datastore นั้น เมื่อถูก แปลงไปเป็น entity ใน E-R จะต้องมีความสัมพันธ์ กับ entity ที่ถูกแปลงมาจาก datastore ที่เป็น input นั้น ( เช่น datastore C สร้างจาก process ที่ มี input จาก datastore A และ datastore B เมื่อ แปลงไปเป็น E-R จะได้ entity A, B, C โดยที่ entity C จะต้องมีความสัมพันธ์กับ entity B และ A)

3  การเขียน Context Diagram และ Data Flow Diagram ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  การสร้างบาง process ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบ หรือเกี่ยวข้องทางอ้อม  การเขียน E-R Diagram ไม่สอดคล้องกับ DFD  Table ที่กำหนด ไม่สอดคล้องกับ entity ใน E-R  การออกแบบ Input form ควรมีมากกว่าหรือเท่ากับ process ใน DFD  การออกแบบ output form ต้องออกแบบว่าแต่ละ รายงาน มีรายละเอียดอะไร เพื่อจะได้ทราบว่า ต้อง input มาจากแหล่งเก็บใด

4 ข้อมูลการจอง พนักงา น จัดการ ข้อมูล ห้องพัก ข้อมูลห้องพัก 1. กระแสข้อมูลออกจาก data store และวิ่งไปยัง external Entity โดยไม่ผ่าน process 2. ชื่อของกระแสข้อมูลไม่สอดคล้องกับ process หรือ Data store ข้อมูลลูกค้า

5 3. เขียนโดยมี External Entity เกิดขึ้นหลายครั้งในระบบ ทั้งๆ ที่สามารถเขียนให้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวได้ 4. ตำแหน่งของ external entity ใน Context diagram และ DFD ควรอยู่ตำแหน่งเดียวกัน หรือตำแหน่งใกล้เคียงกัน 5. กระแสข้อมูลที่เข้า - ออก ระหว่าง process กับ external Entity ของ context diagram และ DFD ควร สอดคล้องกัน

6 1. ควรยึดตาม Data store ที่เกิดตอนเขียน DFD ( นั่นคือ entity จะมาจาก data store ใน DFD) 2.Data store บางตัวใน DFD จะเกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่าง entity ที่เป็นแบบ M:N

7 1. พบว่า ตารางที่นักศึกษาออกแบบ ไม่สอดคล้องกับ E-R เนื่องจากตามหลักการแล้ว entity ใน E-R จะกลายไปเป็น table ในฐานข้อมูล 2. ความสัมพันธ์ระหว่าง entity ที่เป็นแบบ M:N จะกลาย ไปเป็น table หนึ่งในฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt  Datastore ใน DFD Level 0 ขึ้นไป มันก็คือ entity ที่เกิดใน E-R Diagram  Datastore ใด เกิดจาก process ที่มี input จาก External Entity จะถูกแปลงไปเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google